Ο ΟΠΕΚΕΠΕ αποφάσισε, στις 21 Ιουλίου 2023, να αναρτήσει στη Διαύγεια, εγχειρίδιο με οδηγίες για τη διαδικασία αίτησης και χορήγησης ενισχύσεων μέσω των οικολογικών προγραμμάτων.

 

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ αποφάσισε, στις 21 Ιουλίου 2023, να αναρτήσει στη Διαύγεια, εγχειρίδιο με οδηγίες για τη διαδικασία αίτησης και χορήγησης ενισχύσεων μέσω των οικολογικών προγραμμάτων (eco schemes).

Όπως αναφέρει το αίτημα συμμετοχής σε κάθε οικολογικό πρόγραμμα γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου της δήλωσης ΟΣΔΕ σε επίπεδο αγροτεμαχίου.

Για την εν λόγω δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για τη βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της.

Η δήλωση συμμετοχής του γεωργού συνεπάγεται ότι αποδέχεται τα οριζόμενα στην σχετική απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του.

Όπου απαιτούνται παραστατικά αγοράς τυποποιημένου σπόρου ή και άλλων ειδών δικαιολογητικα αυτά θα πρέπει να αναρτώνται στην ΕΑΕ 2023.

Για τις ΕΑΕ που έχουν ήδη οριστικοποιηθεί θα μπορούν να προσκομισθούν κατά τη διάρκεια των διοικητικών πράξεων ή πριν την πληρωμή σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναφέρονται επίσης επιγραμματικά τα Προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων, εφεξής οικολογικά προγράμματα (eco schemes).

Π1-31.1 - Χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών

α) 31.1-Α «Καλλιέργεια χειμερινών σιτηρών και ψυχανθών μικρού βιολογικού κύκλου»

β) 31.1-Β «Καλλιέργεια προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες ειδών και ποικιλιών»

γ) 31.1-Γ «Καλλιέργεια καινοτόμων ανθεκτικών καλλιεργειών»

Π1-31.2 - Επέκταση της εφαρμογής περιοχών οικολογικής εστίασης

α) 31.2-Α «Περιοχές οικολογικής εστίασης»

β) 31.2-Β «Περιοχές οικολογικής εστίασης με φυτά ξενιστές»

Π1-31.3 - Εφαρμογή βελτιωμένων πρακτικών φυτοκάλυψης, με παράλληλη ενίσχυση της βιοποικιλότητας

α) Δράση 31.3-Α «Σπορά του υπορόφου στις μόνιμες καλλιέργειες για φυτοκάλυψη (χωρίς παραγωγή) και δημιουργία ζωνών βιοποικιλότητας στα περιθώρια».

β) Δράση 31.3-Β «Σπορά του υπορόφου στις μόνιμες καλλιέργειες για φυτοκάλυψη (χωρίς παραγωγή) και δημιουργία ζωνών βιοποικιλότητας στα περιθώρια μεχρήση ξενιστών».

γ) Δράση 31.3-Γ «Σπορά του αγροτεμαχίου στις αρόσιμες εκτάσεις για φυτοκάλυψη (χωρίς παραγωγή)».

δ) Δράση 31.3-Δ «Σπορά του αγροτεμαχίου στις αρόσιμες εκτάσεις για φυτοκάλυψη (χωρίς παραγωγή)με τη χρήση ξενιστών »

Π1-31.4 - Εφαρμογές κυκλικής οικονομίας στη γεωργία

Δράση 31.4: «Συγκέντρωση και θρυμματισμός των υπολειμμάτων καλλιεργειών και των κλαδεμάτων και εφαρμογή του κομπόστ (ιδιοπαραγώμενο ή μη)»

Π1-31.5 - Βελτίωση αγροδασικών οικοσυστημάτων, πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου

Δράση 31.5-Α «Γεωργοδασικά οικοσυστήματα»

Π1-31.6 - Ενίσχυση παραγωγών για την εφαρμογή φιλικών για το περιβάλλον πρακτικών διαχείρισης, με τη χρήση ψηφιακής εφαρμογής διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων

α) 31.6-Α «Χρήση της ψηφιακής εφαρμογής και σύνταξη Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)»

β) 31.6-Β «Συνέχιση εφαρμογής της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των λεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)»

γ) 31.6-Γ «Εξαπόλυση ωφέλιμων μακρο-οργανισμών»

δ) 31.6- Δ «Χρήση εντομοπαθογόνων νηματωδών»

ε) 31.6-Ε «Μηχανική ζιζανιοκτονία και κάλυψη με φυτικά υλικά εδαφοκάλυψης (mulch)»

στ) 31.6-ΣΤ «Πολλαπλά καλοκαιρινά κλαδέματα για οπωρώνες χωρίς όψιμη φρέσκια βλάστηση»

ζ) 31.6-Ζ «Χρήση ψεκαστικών ακροφυσίων μειωμένης διασποράς»

η) 31.6-Η «Διαχείριση των υπολειμμάτων ψεκαστικών υγρών»

θ) 31.6-Θ «Χρήση γεωργίας ακριβείας κατά τους ψεκασμούς»

ι) 31.6-Ι «Χρήση λιπασμάτων βραδείας αποδέσμευσης»

ια) 31.6-ΙΑ «Χρήση λιπασμάτων με παρεμποδιστές»

ιβ) 31.6-ΙΒ «Χρήση προϊόντων ή λιπασμάτων με βιοδιεγέρτες»

ιγ) 31.6-ΙΓ «Εφαρμογή εθελοντικών οδηγιών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας».

Π1-31.7 - Περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών συστημάτων

α) 31.7-Β «Μετακίνηση από υποβαθμισμένους βοσκοτόπους».

β) 31.7-Δ «Κατάρτιση και εφαρμογή βελτιωμένου σιτηρεσίου».

Π1-31.8 - Διατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις με αναβαθμίδες

Π1-31.9 - Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Π1-31.10 - Προστασία τοπίων και γεωργικών συστημάτων υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας
Δράση 31.10 «Προστασία μνημειακών ελαιώνων»

Recommended Posts