Από 12/7 οι ενστάσεις για την εξισωτική αποζημίωση

Καταβολή ενισχύσεων Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» έτους 2021.

 

Ολοκληρώθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η καταβολή της ενίσχυσης σε δικαιούχους του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για τις αιτήσεις 2021, όπως απεικονίζονται στους πίνακες Παραδεκτών Αιτήσεων (Εγκεκριμένων) που γνωστοποιήθηκαν από το Υπ. Α.Α.& Τροφίμων στις 17.12.2021. Το συνολικό πόσο και για τα τρία (3) υπομέτρα του Μέτρου 13 ανέρχεται σε 8.552.089,72 ευρώ.

Ειδικότερα, για το Υπομέτρο 13.1 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές» καταβλήθηκε το ποσό των 6.765.321,99 ευρώ σε 18.771 δικαιούχους, για το Υπομέτρο 13.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών» καταβλήθηκε το ποσό των 1.590.630,79 ευρώ σε 9.493 δικαιούχους και για το Υπομέτρο 13.3 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα» καταβλήθηκε το ποσό των 196.136,94 ευρώ σε 1.128 δικαιούχους.

Επισημαίνεται ότι, συνεχίζονται επιπλέον μηχανογραφικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην ΕΑΕ 2021 με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής, οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, από τις 12 έως και τις 25 Ιουλίου. Η υποβολή της προσφυγής συνοδεύεται, όπου απαιτείται, από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Υπενθυμίζεται ότι, για την ενημέρωσή τους, σχετικά με τις πληρωμές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους φορείς υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, στο αυτοματοποιημένο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ (2108802000) και στο τηλεφωνικό κέντρο Εξυπηρέτησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (1540), το οποίο λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 17:00.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.etheas.gr

Σε πρόσθετο έλεγχο οι αιτούμενοι εθνικού αποθέματος με βοσκότοπους χωρίς ζώα

sheep,πρόβατα, κτηνοτροφία

Επιπρόσθετοι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε 2.021 αιτούντες εθνικού αποθέματος που δήλωσαν εκτάσεις βοσκοτόπων χωρίς να διαθέτουν ζωικό κεφάλαιο, όπως διευκρινίζεται, μεταξύ άλλων, από τον εν λόγω οργανισμό πληρωμών και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Αναλυτικότερα, σε σχετική ανακοίνωση που δόθηκε στην δημοσιότητα την Παρασκευή 1η Ιουλίου, με αφορμή ορισμένα ερωτήματα για την μη συμπερίληψη στις πληρωμές της 30ής Ιουνίου μιας συγκεκριμένης κατηγορίας αιτούντων στους οποίους έγινε κατανομή του Εθνικού Αποθέματος 2021, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο ΟΠΕΚΕΠΕ διευκρινίζουν τα εξής:

Για όλα τα αιτήματα που κρίθηκαν κατ’ αρχήν ότι είχαν τις προϋποθέσεις, κατανεμήθηκαν τίτλοι στους δικαιούχους. Συνολικά από την έναρξη κατανομής τον Δεκέμβριο του 2021 μέχρι σήμερα, κατανεμήθηκαν δικαιώματα Εθνικού Αποθέματος 2021, σε 34.208 αιτούντες.

Στο πλαίσιο της πολιτικής παραγωγικής αξιοποίησης των πόρων της ΚΑΠ και της αποτροπής καταβολής παράτυπων επιδοτήσεων, εν μέσω μάλιστα και της επισιτιστικής κρίσης, διενεργούνται επιπρόσθετοι έλεγχοι σε 2.021 αιτούντες που δήλωσαν εκτάσεις βοσκοτόπων χωρίς να διαθέτουν ζωικό κεφάλαιο.

Οι έλεγχοι, αφορούν την ελάχιστη γεωργική δραστηριότητα που πρέπει να πληρούν οι συγκεκριμένοι για να τους καταβληθούν οι ενισχύσεις με βάση την κατανομή του Εθνικού Αποθέματος 2021. Για μέρος αυτών διενεργείται έλεγχος για ενδεχόμενη χρήση στοιχείων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις λήψης του Εθνικού Αποθέματος με παράλληλη εξωτερική διασταύρωση στοιχείων, πέραν των όσων προσκομίσθηκαν τυπικά από τους αιτούντες. Οι έλεγχοι αυτοί βρίσκονται σε εξέλιξη, διέπονται από διαφάνεια και ισότιμη μεταχείριση των γεωργών και των κτηνοτρόφων στην λήψη Εθνικού Αποθέματος, ώστε να μη δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. Μόλις ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία και εντός του τρέχοντος γεωργικού οικονομικού έτους, όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις θα λάβουν τις ενισχύσεις που τους αναλογούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Έως σήμερα το βράδυ ανοικτή η εφαρμογή για κρατικές ενισχύσεις σε χοιροτρόφους

Στο πλαίσιο της ΚΥΑ με αριθμό 907/168520/24-6-2022 (ΦΕΚ Β 3277) με θέμα «Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της εκτροφής χοίρων σε όλη την Επικράτεια, λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου με βάση την υπό στοιχεία C(2020)1863/19.03.2020 ανακοίνωση της Επιτροπής (Προσωρινό Πλαίσιο), καθώς και με βάση την υπό στοιχεία C(2022)2165 final/01.04.2022 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.» την προηγούμενη Δευτέρα τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα υποβολής Αίτησης Άμεσης Επιχορήγησης στη διεύθυνση https://informs.opekepe.gr/ , το οποίο θα παραμείνει ανοικτό έως σήμερα Τετάρτη 29/06/2022 και ώρα 23:59.

 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας είναι εκτροφείς χοίρων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα οι οποίοι πληρούν τους κάτωθι όρους επιλεξιμότητας:

1. Έχουν υποβάλει στοιχεία για τον αριθμό των χοιρομητέρων και κάπρων για το έτος 2020 στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα που τηρείται στη Γενική Διεύθυνση της Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με την υπ’ αρ. 297286/2005 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1170),

2. Δεν έλαβαν ενίσχυση δυνάμει της υπ’ αρ. 1184/247574/2021 (Β’ 4246) κοινής υπουργικής απόφασης.

Οι εκτροφείς χοίρων που έλαβαν ενίσχυση δυνάμει της υπ’ αρ. 1184/247574/2021 (Β’ 4246) κοινής υπουργικής απόφασης εξαιρούνται από την ενίσχυση της παρούσας απόφασης.

3. Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε. κατά τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

4. Δεν ήταν προβληματική επιχείρηση στις 31/12/2019 κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014.

Προέλευση του άρθρου: https://www.agro24.gr

«Πανστρατιά» για την ίδρυση Γαλακτοκομικής Σχολής στην Ελασσόνα

Του Χρήστου Αθανασιάδη* ● Στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας, η οποία είναι μία από τις πιο σημαντικές περιοχές της Ελλάδας στην παραγωγή τυροκομικών προϊόντων, παράγεται περίπου το 30% της Φέτας επί του συνόλου σε επίπεδο χώρας.

 

Κι όταν μιλάμε για Φέτα, μιλάμε για τη “Ναυαρχίδα” των ΠΟΠ προϊόντων της χώρας μας, αφού πρόκειται για το πρώτο εξαγωγικό τυρί, με μερίδιο 76,8% στο σύνολο των εξαγωγών ελληνικών τυροκομικών, σύμφωνα με σχετική κλαδική μελέτη.

Παράλληλα αξίζει να επισημανθεί ότι με βάση το πρόβειο αλλά και το αίγειο γάλα, παρασκευάζονται στο σύνολο τους όλα τα ΠΟΠ τυροκομικά προϊόντα, πέραν της φέτας, πράγμα το οποίο αποδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η παραγωγή του αιγοπρόβειου γάλακτος.

Υπό την έννοια αυτή, να αναφέρω ότι το 2021, σε σύνολο 710.5 εκατ. κιλών πρόβειου γάλακτος σε όλη την Ελλάδα:

  • την πρώτη θέση κατέχει η περιφέρεια Θεσσαλίας με 158,4 εκατ. κιλά και ποσοστό 22,30% και η Λάρισα με 96,2 εκατ. κιλά και ποσοστό 13,55%
  • την δεύτερη θέση κατέχει η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με 136.2 εκατ. κιλά και ποσοστό 19,17% και η Αιτωλοακαρνανία με 67,5 εκατ. κιλά και ποσοστό 9,50%
  • Σχετικά με το γίδινο γάλα, σε σύνολο 164,2 εκατ. κιλών της χώρας, η Λάρισα έρχεται και πάλι πρώτη με 16,2 εκατ. κιλά (9,91%), ενώ σαν περιφέρεια Θεσσαλίας είμαστε στη 2η θέση, μετά την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο:https://www.agro24.gr

Σε λειτουργία η εφαρμογή για την ενίσχυση στην εκτροφή χοίρων

Το διάστημα υποβολής αίτησης ορίζεται έως και την Τετάρτη 29/06/2022 και ώρα 23:59. 

 

Τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα υποβολής Αίτησης Άμεσης Επιχορήγησης για την χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα εκτροφής χοίρων σε όλη την επικράτεια. Το διάστημα υποβολής αίτησης ορίζεται έως και την Τετάρτη 29/06/2022 και ώρα 23:59.

Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας είναι εκτροφείς χοίρων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα οι οποίοι πληρούν τους κάτωθι όρους επιλεξιμότητας:

1. Έχουν υποβάλει στοιχεία για τον αριθμό των χοιρομητέρων και κάπρων για το έτος 2020 στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα που τηρείται στη Γενική Διεύθυνση της Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με την υπ? αρ. 297286/2005 κοινή υπουργική απόφαση (Β? 1170),

2. Δεν έλαβαν ενίσχυση δυνάμει της υπ? αρ. 1184/247574/2021 (Β? 4246) κοινής υπουργικής απόφασης.

Οι εκτροφείς χοίρων που έλαβαν ενίσχυση δυνάμει της υπ? αρ. 1184/247574/2021 (Β? 4246) κοινής υπουργικής απόφασης εξαιρούνται από την ενίσχυση της παρούσας απόφασης.

3. Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε. κατά τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.
4. Δεν ήταν προβληματική επιχείρηση στις 31/12/2019 κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο:https://www.etheas.gr

Πότε αποζημιώνονται απώλειες κτηνοτρόφων από άγρια ζώα, πρέπει να διατηρούν τα ψόφια

Ο αναχρονιστικός κανονισμός του ΕΛΓΑ… ξαναχτυπά.

 

Ο αναχρονιστικός κανονισμός του ΕΛΓΑ… ξαναχτυπά.

Όπως αναφέρει σε έγγραφη απάντησή του το ΥπΑΑΤ, στις περιπτώσεις απώλειας ζωικού κεφαλαίου, ο κτηνοτρόφος είναι υποχρεωμένος να διατηρήσει τα πτώματα των ζώων και να τα προφυλάξει από αλλοιώσεις εξωγενών παραγόντων μέχρι να γίνουν οι έλεγχοι σύμφωνα με τον ανωτέρω κανονισμό και να προβεί την ίδια ή το αργότερο την αμέσως επόμενη εργάσιμη από την ζημιά ημέρα σε τηλεφωνική αναγγελία της ζημιάς στο οικείο Υποκατάστημα του ΕΛΓΑ.

Παράλληλα, όπως επισημαίνει το ΥπΑΑΤ: Η εκτίμηση πραγματοποιείται το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες μετά την αναγγελία. Στον Κανονισμό Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου αναφέρεται ότι δεν καλύπτονται ασφαλιστικά οι ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο όταν είναι μικρότερες της μισής ασφαλιστικής μονάδας (1/2 Α.Μ.) κατά είδους ζώου (στις αίγες και τα πρόβατα υπολογίζεται ενιαία) και των πέντε (5) «σμηνών». προκειμένου για μελισσοσμήνη . Ωστόσο, ο παραπάνω περιορισμός δεν ισχύει στις εξής περιπτώσεις: α) ζημιές στα μελισσοσμήνη από την αρκούδα, β) ζημιές που προκαλούνται στα αιγοπρόβατα και τα βοοειδή από τα προστατευμένα είδη «λύκος» και «αρκούδα» και η «ασφαλιζόμενη αξία» των ζημιωθέντων ζώων είναι μεγαλύτερη η ίση του ποσού των 200,00 ευρώ (δηλαδή στην συγκεκριμένη περίπτωση 2 πρόβατα) (άρθρο 6).

Αναλυτικά η απάντηση έχει ως εξής:

Σχετικά με την παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Ν. Παπαναστάσης και Ν. Καραθανασόπουλος, για τα θέματα αρμοδιότητάς μας, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο:https://www.agrotypos.gr

 

Την αδικία με τους κομμένους της έκτακτης ενίσχυσης ζωοτροφών διορθώνει το ΥπΑΑΤ

Με τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης διευρύνεται ο αριθμός των κτηνοτρόφων που θα λάβουν το 2% για αγορά ζωοτροφών.

 

Σε περαιτέρω στήριξη των κτηνοτρόφων προχώρησε η κυβέρνηση, με τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργου Γεωργαντά, αναπληρωτή Οικονομικών, Θεόδωρου Σκυλακάκη και του υφυπουργού Απόστολου Βεσυρόπουλου, που είχε εκδοθεί τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ.

Συγκεκριμένα δίνεται η δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες, που θα εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων έως τις 30 Ιουνίου 2022 και όχι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 που προέβλεπε η αρχική απόφαση, να λάβουν την προβλεπόμενη ενίσχυση 2%,  εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Επίσης, τροποποιείται ο υπολογισμός της ενίσχυσης ως προς τους νεοεισερχόμενους αγρότες, δηλαδή, όσους έκαναν έναρξη μέσα στο έτος 2021, προκειμένου το 2% να υπολογιστεί επί των εξόδων τους και όχι των εσόδων τους που όριζε η αρχική απόφαση που τροποποιείται.

Το ΥπΑΑΤ συνεχίζει τη στήριξη σε κτηνοτρόφους και γεωργούς. Εντός των προσεχών ημερών θα ανακοινωθεί και νέο πλαίσιο στήριξης, με στοχευμένες παρεμβάσεις, που θα προέρχεται από ενωσιακούς πόρους, καθώς όλα τα προηγούμενα μέτρα στήριξης προήρχοντο από εθνικούς πόρους.

Τα χρήματα που θα διατεθούν είναι πέριξ των 10 εκατ. ευρώ που είχαν μείνει αδιάθετα στην πρώτη πληρωμή. Το θέμα είχε αναδείξει από την πρώτη ημέρα ο ΑγροΤύπος, επισημαίνοντας πως χιλιάδες κτηνοτρόφοι έμειναν τότε απλήρωτοι.

Προέλευση του άρθρου:https://www.agrotypos.gr

Κρατικές ενισχύσεις 253,56 ευρώ ανά χοιρομητέρα σε χοιροτρόφους όλης της επικράτειας

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου της Ε.Ε. βάσει του οποίου θα χορηγηθούν κρατικές ενισχύσεις, ύψους 253,56 ευρώ ανά χοιρομητέρα, στον τομέα της εκτροφής χοίρων σε όλη την Επικράτεια.

 

Αναλυτικότερα, μεταξύ άλλων, στην εν λόγω ΚΥΑ αναφέρονται τα εξής:

Δικαιούχοι – Πεδίο εφαρμογής

Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας είναι εκτροφείς χοίρων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα οι οποίοι πληρούν τους κάτωθι όρους επιλεξιμότητας:

1. Έχουν υποβάλει στοιχεία για τον αριθμό των χοιρομητέρων και κάπρων για το έτος 2020 στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα που τηρείται στη Γενική Διεύθυνση της Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με την υπ’ αρ. 297286/2005 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1170),

2. Δεν έλαβαν ενίσχυση δυνάμει της υπ’ αρ. 1184/ 247574/2021 (Β’ 4246) κοινής υπουργικής απόφασης. Οι εκτροφείς χοίρων που έλαβαν ενίσχυση δυνάμει της υπ’ αρ. 1184/247574/2021 (Β’ 4246) κοινής υπουργικής απόφασης εξαιρούνται από την ενίσχυση της παρούσας απόφασης.

3. Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε. κατά τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

4. Δεν ήταν προβληματική επιχείρηση στις 31/12/2019 κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014.

Όροι και Ύψος ενίσχυσης

1. Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ορίζεται για την κάθε χοιρομητέρα εκτροφής χοίρων ποσό 253,56 ευρώ.

2. Για τους εκτροφείς χοίρων απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διέθεταν τουλάχιστον δέκα θηλυκά ζώα άνω των έξι (6) μηνών την 30ή Ιουνίου 2020.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agro24.gr

Νέα Γεωργία Νέα Γενιά: Ενημερωτική Ημερίδα για τα Αιγοπρόβατα στη Λήμνο

sheep,πρόβατα, κτηνοτροφία

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» πραγματοποίησε την Πέμπτη 16 Ιουνίου Ενημερωτική Ημερίδα στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης «Αιγοπρόβατα: Ολιστική προσέγγιση της εκτροφής με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα» στο πολιτιστικό κέντρο Πορτιανού στη Λήμνο.

 

Η δωρεάν δράση εντάσσεται στα 14 προγράμματα κατάρτισης που πραγματοποιεί ο οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά», σε 21 περιοχές και 7 Περιφέρειες της Ελλάδας και υλοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα της Λήμνου και της Ροδόπης. Στόχος του προγράμματος είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας προς τους νέους κτηνοτρόφους για τις σύγχρονες ανάγκες της φιλοπεριβαλλοντικής διαχείρισης, τις βελτιώσεις στις σταβλικές εγκαταστάσεις και την ορθολογική διατροφή προσβλέποντας στην παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας. Οι 30 συμμετέχοντες παραγωγοί μέσα από 100 ώρες θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης εξοικειώνονται με εφαρμοσμένες καινοτόμες μεθόδους για τη βιώσιμη παραγωγή ποιοτικών ζωικών προϊόντων, με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συγκαταλέγεται στον τέταρτο κύκλο δράσεων κατάρτισης του οργανισμού «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» για τον τομέα της αγροδιατροφής, υπό τον συντονισμό του Εργαστηρίου Διατροφής του Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), σε συνεργασία με το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ), τη Βιομηχανία Ζωοτροφών ΕΛΒΙΖ Α.Ε. και την εταιρία Ευρωφάρμ Α.Ε.. Επικεφαλής της ομάδας των επιστημόνων και εκπαιδευτών είναι ο επίκουρος Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) κ. Η. Γιάννενας.

Στο πλαίσιο της Ημερίδας απηύθυναν χαιρετισμό ο Δήμαρχος Λήμνου, κ. Δ. Μαρινάκης, ο Πρύτανης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καθηγητής, κ. Ν. Παπαϊωάννου και η Διευθύνουσα Σύμβουλος του οργανισμού «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά», κα Έ. Λαζαρίδου. Ο κ. Γ. Αρσένος, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε ομιλία με θέμα:

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agro24.gr

Ιδρύεται Τμήμα Γαλακτοκομίας και Τυροκομίας στο Δημόσιο ΙΕΚ Κεφαλληνίας

tyrokomika_proionta_1

Πράσινο φως για την εκπαίδευση των αγροτών και κτηνοτρόφων των Επτανήσων σηματοδοτεί η δημιουργία Τμήματος Γαλακτοκομίας και Τυροκομίας στο Δημόσιο ΙΕΚ Κεφαλλήνιας μετά την σχετική έγκριση του υπουργείου Παιδείας του αιτήματος που υποβλήθηκε στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος πρωτογενούς παραγωγής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

 

«Το νησί της Κεφαλληνίας είναι συνδεδεμένο με την πρωτογενή παραγωγή και ιδιαίτερα με την κτηνοτροφία λόγω του ορεινού του εδάφους και του ιδιαίτερου κλίματος του. Η ύπαρξη 211.000 αιγοπροβάτων και 3.000 βοοειδών δίνει το μέτρο, που σε συνδυασμό με την λειτουργία 19 τυροκομείων κλείνει έναν κύκλο άριστου και επαρκούς υποβάθρου για την δημιουργία μίας σχολής τυροκομίας, η οποία θα δώσει επιστημονικές γνώσεις αλλά και την πιστοποίηση για τους εκπαιδευόμενους και θα ανεβάσει το επίπεδο τεχνογνωσίας του κλάδου», δήλωσε η περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

Στόχος που αποβλέπει στην καλύτερη εξειδίκευση και εκπαίδευση των αγροτών και κτηνοτρόφων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχει εξασφαλίσει τη χρησιμοποίηση δυο αιθουσών σε κτίριο του Ιονίου Πανεπιστημίου και έχει την πρόθεση να χρηματοδοτήσει την προμήθεια του εξοπλισμού του εργαστηρίου αυτού. Επίσης η ύπαρξη ενός πλήρως εξοπλισμένου εργαστηρίου Γάλατος που υπάρχει στο τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Ιονίου Πανεπιστημίου αποτελεί εχέγγυο επιτυχίας.

Το τμήμα θα λειτουργήσει με 20 σπουδαστές από τον προσεχή Οκτώβριο, έχει ενταχθεί στο μηχανογραφικό του Υπουργείου όπως όλα τα δημόσια ΙΕΚ, η εκπαίδευση είναι 2 χρόνια και μετά ακολουθεί η επαγγελματική κατοχύρωση, με την πιστοποίηση. Αιτήσεις ωστόσο θα γίνονται αποδεκτές και εκτός μηχανογραφικού.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agro24.gr