Αγροτικά Κτηνοτροφικά Μελισσοκομικά και Αλιευτικά Νέα από όλη την Ελλάδα

Greekap.gr News
Μέχρι τέσσερις δράσεις ανά δικαιούχο το όριο στο νέο πρασίνισµα, ξεχωριστό στρεμματικό πριµ για κάθε δέσµευση

Μέχρι τέσσερις δράσεις ανά δικαιούχο το όριο στο νέο πρασίνισµα, ξεχωριστό στρεμματικό πριµ για κάθε δέσµευση

Αγροτικά Νέα 🕔November 17, 2021

Μέχρι τέσσερις δράσεις στα πλαίσια των οικο-συστηµάτων (νέο πρασίνισµα) θα µπορεί να επιλέξει ώστε να ακολουθήσει ο δικαιούχος βασικής ενίσχυσης στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ, σύμφωνα με την πρόταση για τον ελληνικό στρατηγικό σχεδιασμό, με την κάθε παρέμβαση να προβλέπει και ξεχωριστό πριμ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Agronews, η κάθε δράση θα έχει το δικό της πριμ (δεν θα είναι οριζόντια η ενίσχυση) με στόχο να υπάρξει το κατάλληλο κίνητρο ώστε οι δικαιούχοι της βασικής ενίσχυσης να επιλέξουν όσο το δυνατόν περισσότερες (όριο οι τέσσερις) για να απορροφηθούν τα συνολικά 435.081.800 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το καθεστώς των οικο-συστημάτων θα αντικαταστήσει τις ενισχύσεις «πρασινίσματος» την περίοδο 2023-2027 με την ενίσχυση να υπολογίζεται στα επιλέξιμα στρέμματα και όχι βάσει δικαιωμάτων.

Αναλυτικότερα, οι δράσεις χωρισμένες ανά αγρονομική περιφέρεια σύμφωνα με τα όσα παρουσιάστηκαν στην 9η συνδιάσκεψη για τη νέα ΚΑΠ στην Κοζάνη την περασμένη Παρασκευή, έχουν ως εξής:

Για αρόσιµες καλλιέργειες:

-Καλλιέργεια ποικιλιών χειµερινών σιτηρών και οσπρίων.

-Καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών.

-Ενίσχυση καινοτόµων καλλιεργειών ποικιλιών ανθεκτικών στις ξηροθερµικές συνθήκες.

-Εφαρµογή περιοχών οικολογικής εστίασης σε µικρές εκµεταλλεύσεις (<10 εκταρίων).

-Αύξηση περιοχών οικολογικής εστίασης.

-Ενίσχυση παραγωγών για την εφαρµογή του εργαλείου/εφαρµογής διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραµέτρων.

-Επέκταση εφαρµογής της διαφοροποίησης καλλιεργειών.

-Εφαρµογή αµειψισποράς.

-Διατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις µε αναβαθµίδες.

-Ενίσχυση βιολογικής γεωργίας.

-Ενισχύσεις για την καλλιέργεια όµορων στα δάση ζωνών.

-Ενίσχυση προγραµµάτων εξυγίανσης εδαφών.

-Ειδικό πρόγραµµα για την καλλιέργεια παθογενών εδαφών µε στόχο την εξυγίανση.

Βοσκοτόπια:

-Ενίσχυση της ελεγχόµενης βόσκησης στις αντιπυρικές ζώνες.

-Ενίσχυση βιολογικής γεωργίας.

-∆ιαχείριση βοσκοτόπων.

-∆ιατήρηση αγροδασικών οικοσυστηµάτων πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου.

-∆ιατήρηση δασοκτηνοτροφικών οικοσυστηµάτων πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου.

Μόνιµες καλλιέργειες (δενδρώνες και αµπελώνες):

-Εφαρµογή ζωνών οικολογικής εστίασης στις δενδρώδεις.

-∆ιατήρηση αγροδασικών οικοσυστηµάτων πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου.

-Ενίσχυση παραγωγών για την εφαρµογή του εργαλείου/εφαρµογής διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραµέτρων.

-∆ιατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις µε αναβαθµίδες

-Ενίσχυση βιολογικής γεωργίας.

Προέλευση του άρθρου: https://www.agronews.gr