agriculturalist, farmer

Μήνας πληρωµών τεσσάρων καθεστώτων ενίσχυσης θα είναι ο Οκτώβριος, για τα κράτη-µέλη που θα εκµεταλλευτούν το δικαίωµα να πληρώσουν προκαταβολές στους αγρότες όχι µόνο της βασικής ενίσχυσης αλλά και των καθεστώτων αναδιανεµητικής, πρασινίσµατος και εξισωτικής αποζηµίωσης.

 

 

Πρόκειται για µία δυνατότητα που σε κράτη-µέλη που έχουν ένα οργανωµένο σύστηµα πληρωµών θα προχωρήσει κανονικά, µε χαρακτηριστικότερο παράδειγµα την Ιρλανδία που ήδη από τον περασµένο Μάρτιο έχει ανακοινώσει τις ηµεροµηνίες πίστωσης των προκαταβολών. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως το ιρλανδικό υπουργείο Γεωργίας δέχεται αυτή την περίοδο «πυρά» από αγροτικούς φορείς γιατί θα αργήσει να πληρώσει την προκαταβολή βασικής για 7 ηµέρες. Συγκεκριµένα, η εξισωτική όπως ανακοινώθηκε θα αργήσει (!) και θα πληρωθεί στις 17 Οκτωβρίου, η προκαταβολή (70%) Βασικής Ενίσχυσης θα είναι διαθέσιµη από τις 24 Οκτωβρίου όπως και η Αναδιανεµητική Ενίσχυση, ενώ το Πρασίνισµα (Eco-Schemes) θα πληρωθεί έως τις 31 Οκτωβρίου.

Έως 25 Αυγούστου οι αιτήσεις ΟΣ∆Ε

Τα παραπάνω αφορούν την Ιρλανδία, καθώς στην Ελλάδα µόλις την περασµένη εβδοµάδα ορίστηκε επισήµως ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των αιτήσεων ΟΣ∆Ε, η οποία θα είναι σύµφωνα µε εγκύκλιο η 25η Αυγούστου (βλ. Φάκελο σελ. 27-30).

Σηµειώνεται εδώ πως φέτος είναι υποχρεωτικό να πραγµατοποιηθούν έλεγχοι µε παρακολούθηση στο πλαίσιο της Βασικής Ενίσχυσης και της Εξισωτικής, ενώ όσον αφορά στις υπόλοιπες παρεµβάσεις, δίνεται η δυνατότητα επιλογής στο Κράτος Μέλος να επιλέξει όσες επιθυµεί, µε την προϋπόθεση ότι θα πραγµατοποιηθούν καθολικά στην Επικράτεια και όχι σε µέρος αυτής.  Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει γνωστοποιήσει ότι πρόκειται να εφαρµόσει ελέγχους µε µεθόδους παρακολούθησης για το έτος αιτήσεων 2023, και για τα καθεστώτα Βασικής Ενίσχυσης, Ειδικής ενίσχυσης βάµβακος, συνδεδεµένης ενίσχυσης ρυζιού, για το 100% των δικαιούχων των εν λόγω καθεστώτων. «Ενδεχόµενη προσθήκη καθεστώτος στις παραπάνω προς έλεγχο παρεµβάσεις, θα γνωστοποιηθεί άµεσα», αναφέρει ο Οργανισµός Πληρωµών, µε ό,τι και να σηµαίνει αυτό για τις ηµεροµηνίες τις οποίες θα πληρωθούν τελικά οι Έλληνες αγρότες τις προκαταβολές.

Η πρώτη χρονιά της αναδιανεµητικής

Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που ενσωµατώνεται η αναδιανεµητική ενίσχυση συνολικού ύψους 170 εκατ. ευρώ στις πληρωµές των αγροτών, µε εν δυνάµει δικαιούχους 335.000 κατόχους αγροτικής εκµετάλλευσης, ενώ απαιτείται προσοχή για όσους δηλώνουν στρέµµατα σε περισσότερο των µία αγρονοµικών περιφερειών στην έννοια του «ισοδύναµου στρέµµατος». Για τον προσδιορισµό του ανώτατου ορίου των 170 στρεµµάτων οι παραγωγοί θα πρέπει να πολλαπλασιάζουν τα στρέµµατά τους µε έναν συντελεστή που ισούται µε:

 •  Αροτραίες καλλιέργειες: 1,55
 •  Μόνιµες καλλιέργειες: 4,25
 •  Βοσκοτόπια: 1,00

Ακολουθούν παραδείγµατα για τη λήψη της αναδιανεµητικής:

 •  Παράδειγµα 1: Παραγωγός διαθέτει 30 στρέµµατα αροτραία, 10 στρέµµατα µόνιµη καλλιέργεια και 40 στρέµµατα βοσκότοπου. Πολλαπλασιάζοντας τα αντίστοιχα στρέµµατα µε τους παραπάνω συντελεστές προκύπτουν: 46,5 ισοδύναµα στρέµµατα στα αροτραία (30 επί 1,55), 42,5 ισοδύναµα στρέµµατα στις µόνιµες (10 επί 4,25) και 40 ισοδύναµα στρέµµατα στα βοσκοτόπια (40 επί 1). Σύνολο 129 ισοδύναµα στρέµµατα. Άρα η εκµετάλλευση αυτή δικαιούται να πάρει αναδιανεµητική ενίσχυση ύψους 1.238 ευρώ διότι τα ισοδύναµα στρέµµατά της είναι λιγότερα από 171.
 •  Παράδειγµα 2: Αγρότης µε 90 στρµ. αροτραίες και 8 στρέµµατα δέντρα. ∆εν θα λάβει αναδιανεµητική, καθώς τα ισοδύναµα στρέµµατα είναι ίσα µε 173,5 (βλ. παράδειγµα 1 για υπολογισµό).
 • Παράδειγµα 3: Κτηνοτρόφος µε 160 στρέµµατα βοσκότοπο και έναν µικρό ελαιώνα 3 στρεµµάτων χάνει τα 2.720 ευρώ της αναδιανεµητικής που θα λάµβανε λόγω αυτών των 3 στρεµµάτων ελαιώνα καθώς έχει 172,75 ισοδύναµα στρέµµατα.
 •  Παράδειγµα 4: Παραγωγός διαθέτει 50 στρέµµατα ζωοτροφές και 60 στρέµµατα βοσκότοπου. Θα λάβει αναδιανεµητική 1.752 ευρώ καθώς τα ισοδύναµα στρέµµατα είναι 137,5.
 • Παράδειγµα 5: Παραγωγός διαθέτει 15 στρέµµατα ακτινίδια και 50 στρέµµατα καλαµπόκι. Θα λάβει αναδιανεµητική 864 ευρώ καθώς τα ισοδύναµα στρέµµατα είναι 141,5.

Τα ποσά της αναδιανεµητικής και το σενάριο για συν 25%

Τα ποσά προσδιορίζονται σε 13,8 ευρώ το στρέµµα για τις αροτραίες, 11,6 ευρώ το στρέµµα για τις δενδρώδεις και στα 17,7 ευρώ το στρέµµα για τα βοσκοτόπια. Λόγω υποαπορρόφησης των κονδυλίων στο νέο πρασίνισµα, τα εν λόγω ποσά µπορεί να αναδιαµορφωθούν στο συν 25%.

Αίτηση µε µία αγρονοµική περιφέρεια

Τα παραπάνω αφορούν µόνο εκείνους που δηλώνουν στρέµµατα σε παραπάνω από µία αγρονοµικές περιφέρειες. Για τους υπόλοιπους ισχύουν τα όρια:

 •  Αροτραίων καλλιεργειών: Ελάχιστη έκταση 20 στρµ., µέγιστη 110.
 • Μονίµων καλλιεργειών: Ελάχιστη έκταση 10 στρµ., µέγιστη 40.
 • Βοσκοτόπων: Ελάχιστη έκταση 10 στρµ., µέγιστη 170.

Για την εξακρίβωση τεχνητής δηµιουργίας των προϋποθέσεων λήψης της στήριξης ή καταχρηστικής πρακτικής µπορεί ενδεικτικώς να ληφθεί υπόψη:

α) Εάν η σύµβαση µεταβίβασης ή η µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαίρεση της εκµετάλλευσης είναι σύµφωνη µε το εθνικό δίκαιο ή

β) εάν είναι εικονική ή

γ) εάν το πρόσωπο προς το οποίο γίνεται, ασκεί τις γεωργικές δραστηριότητες ιδίω ονόµατι, για ίδιο λογαριασµό και µε δική του ευθύνη και φέρει τον οικονοµικό κίνδυνο που συνδέεται µε τις δραστηριότητες αυτές.

Οι παραγωγοί οφείλουν να δηλώνουν όλες τις εκτάσεις που υπάρχουν στην εκµετάλλευση τους και να µην προβαίνουν σε ενέργειες που δηµιουργούν τεχνικές προϋποθέσεις/συνθήκες για την λήψη της εν λόγω ενίσχυσης όπως είναι η κατάτµηση ή µείωσης της έκτασης της εκµετάλλευσης για την λήψη της σχετικής ενίσχυσης σε σχέση µε την αίτηση του προηγουµένου έτους,περίπτωση στην οποία η Υπηρεσία µπορεί να αρνηθεί την χορήγηση της σχετικής ενίσχυσης µετά την διασταύρωση των αιτήσεων. Αύξηση της εκµετάλλευσης δεν θεωρείται δηµιουργία τεχνικών προϋποθέσεων για την καταβολή της σχετικής ενίσχυσης.

Αλλαγές έως και 15 µέρες  πριν την πληρωµή
Ο δικαιούχος έχει το δικαίωµα  να τροποποιήσει την αίτησή ΟΣ∆Ε. ∆ηλαδή, έχει δικαίωµα να τροποποιήσει τα αγροτεµάχιά του ως προς τη θέση, την ψηφιοποίηση, την καλλιέργεια κλπ. Έχει δικαίωµα, επίσης, να αφαιρέσει την ενεργοποίηση δικαιωµάτων καθώς και το αίτηµα συνδεδεµένης ενίσχυσης. Αλλαγές µπορούν να πραγµατοποιηθούν µέχρι ηµεροµηνία η οποία θα καθοριστεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν την πρώτη πληρωµή της αίτησης.

Ανάγκη ύπαρξης δικαιωµάτων για αναδιανεµητική

Ο παραγωγός για να λάβει αναδιανεµητική θα πρέπει να διαθέτει έστω και 1 δικαίωµα και να λαµβάνει βασική ενίσχυση, σύµφωνα µε τη σχετική εγκύκλιο ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε περίπτωση που ο παραγωγός δεν έχει δικαιώµατα ή δεν εµφανίζονται δικαιώµατα βασικής εισοδηµατικής στήριξης κατά την υποβολή της αίτησης έτους 2023 το σχετικό αίτηµα καταχωρείται χωρίς πρόβληµα
και ο δικαιούχος σε περίπτωση που µεταγενέστερα καταστεί κάτοχος δικαιωµάτων πραγµατοποιείται η σχετική καταβολή, αναφέρει η εγκύκλιος.

Συγκεκριµένα, οι γεωργοί προκειµένου να τύχουν της αναδιανεµητικής εισοδηµατικής στήριξης για την βιωσιµότητα ενίσχυσης υποχρεούνται:

 • Να υποβάλλουν αίτηµα λήψης αναδιανεµητικής ενίσχυσής ενίσχυσης για το σύνολο της εκµετάλλευσης τους (µπορεί να βγαίνει αυτόµατα και από το πληροφοριακό σύστηµα εφόσον η εκµετάλλευση του δικαιούχου βρίσκεται εντός των εκτατικών ορίων σε σχέση µε τις εκτάσεις που είχαν δηλωθεί την προηγουµένη χρόνια.
 • Αν ο δικαιούχος υποβάλλει πρώτη φορά αίτηση λόγω µεταβίβασης από κληρονοµιά
  ή αιτείται κατανοµή εθνικού αποθέµατος
  σε περίπτωση χορήγησης του δεν γίνεται έλεγχος στο δήλωση προηγούµενου έτους).
 • Στις περιπτώσεις δικαιούχων οι οποίοι λαμβάνουν εκτάσεις µέσω της κατανομής βοσκοτόπων θα πρέπει να αιτούνται κατά την συμπλήρωση της ΕΑΕ το καθεστώς της αναδιανεμητικής προκειμένου να εξεταστεί αν θα κριθούν δικαιούχοι.

Προέλευση Άρθρου : https://www.agronews.gr

Recommended Posts