Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών για την προώθηση οίνων σε τρίτες – εκτός Ε.Ε. – χώρες καθορίζονται με σχετική απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που αναρτήθηκε την «Διαύγεια».

Στόχοι της στρατηγικής της χώρας αναφορικά με το ειδικό μέτρο στήριξης της προώθησης οίνου σε αγορές τρίτων χωρών, της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα είναι:

α) το άνοιγμα των αγορών νέων τρίτων χωρών για τους Ελληνικούς οίνους,

β) η διείσδυση σε νέες αγορές τρίτων χωρών για τις οποίες υπάρχουν ευκαιρίες εξαγωγής,

γ) η βελτίωση της εικόνας των Ελληνικών οίνων μέσω της ενημέρωσης για την διαφορετικότητα τους και τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους έναντι των αντίστοιχων προϊόντων τρίτων χωρών,

δ) η επανατοποθέτηση των Ελληνικών οίνων σε υψηλότερα τμήματα των αγορών που αφορούν ιδίως σε ομάδες που ανήκουν σε υψηλότερα τμήματα αγοραστικής δύναμης,

ε) η αύξηση της μέσης τιμής ανά λίτρο των εξαγόμενων οίνων και

στ) η αύξηση των εξαγωγών σε όγκο και αξία των Ελληνικών οίνων για τις επιλεγείσες χώρες στόχους.

Δικαιούχοι

1. Δικαιούχοι του μέτρου στήριξης είναι, σύμφωνα με το άρθρο 3 του κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149, επαγγελματικές οργανώσεις, οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις οργανώσεων οινοπαραγωγών, προσωρινές ή μόνιμες ενώσεις δύο ή περισσότερων παραγωγών, διεπαγγελματικές οργανώσεις, ιδιωτικές εταιρείες όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2, καθώς και οργανισμοί δημοσίου δικαίου κατά την έννοια της περίπτ. 4 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α΄147). Ένας οργανισμός δημοσίου δικαίου δεν καθίσταται μοναδικός δικαιούχος της στήριξης. Ο κάθε δικαιούχος αποτελεί διακριτή νομική οντότητα σύμφωνα με το ν.4174/2013 (Α’ 170).

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agro24.gr

Recommended Posts