Στα 10 ευρώ το στρέµµα καθορίστηκε η επιδότηση των γεωργοδασικών συστηµάτων (eco-scheme «πρασίνισµα») σύµφωνα µε υπουργική Απόφαση, που αφορά εκτάσεις όπου εντοπίζονται διάσπαρτα δέντρα ή στα περιθώρια φυτεµένα σε σειρές.

 

Σύµφωνα µε την απόφαση τα δέντρα αυτά µπορεί να είναι είτε δασικά είδη (ενδεικτικά: δρύες, πεύκα, λεύκες, κυπαρίσσια), είτε καρποφόρα/παραγωγικά (ενδεικτικά: εσπεριδοειδή, µηλοειδή, πυρηνόκαρπα, ακρόδρυα, ελιές, χαρουπιές, µαστιχόδενδρα), τα οποία συνδυάζονται µε την καλλιέργεια σιτηρών ή κηπευτικών. Η δράση συνίσταται στη συστηµατική φροντίδα/καθαρισµό των δένδρων του γεωργοδασικού συστήµατος. Οι αιτήσεις γίνονται µέσω του ΟΣ∆Ε.

Σε αντίθεση µε το επίσηµο κείµενο του Ελληνικού Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ, το ΥΠΑΑΤ δεν έβαλε µέσα στη δράση ως επιλέξιµα τα βοσκοτόπια που θεωρούνται αγροδασικά, στερώντας µε αυτόν τον τρόπο από τους κτηνοτρόφους µία πολύτιµη επιδότηση η οποία τους «κόβεται» λόγω της ανυπαρξίας διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης και της συνεχιζόµενης τεχνικής λύσης.

Αναλυτικότερα η υπουργική απόφαση προβλέπει για τα Γεωργοδασικά οικοσυστήµατα:

Άρθρο 30 ∆εσµεύσεις γεωργών

Στο πλαίσιο της δράσης, οι γεωργοί υποχρεούνται:

α) Να προβαίνουν στη συστηµατική φροντίδα και καθαρισµό των δένδρων του γεωργοδασικού συστήµατος.

β) σε συγκαλλιέργεια σιτηρών ή/και κηπευτικών µε παραγωγικά ή/και δασικά δένδρα. Στις επιλέξιµες καλλιέργειες του υποορόφου του γεωργοδασικού συστήµατος, δεν περιλαµβάνεται η γη υπό αγρανάπαυση.

Η ελάχιστη πυκνότητα δένδρων ανέρχεται στα 5 δένδρα ανά εκτάριο, και η µέγιστη πυκνότητα δένδρων στα 250 δένδρα ανά εκτάριο. Στην περίπτωση που η διάµετρος της κόµης είναι άνω των 4 µέτρων, τότε η ελάχιστη πυκνότητα ορίζεται στα 2 δένδρα ανά εκτάριο.

Η πυκνότητα φύτευσης ελέγχεται σε επίπεδο αγροτεµαχίου.

Άρθρο 31 Ύψος ενίσχυσης

Το µέγιστο ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στα 10 ευρώ/στρέµµα. Οι πληρωµές θεωρούνται ως ενισχύσεις πρόσθετες της βασικής, λόγω των σηµαντικών οικοσυστηµικών υπηρεσιών που παρέχονται. Σε κάθε περίπτωση εκτός των λοιπών όρων στήριξης για την καταβολή της ενίσχυσης πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης. Ειδικά για τη δράση 31.5-Α στην οποία οι ενισχύσεις λαµβάνονται ως πρόσθετες της βασικής εισοδηµατικής στήριξης, ο δικαιούχος ενεργός γεωργός θα πρέπει να λαµβάνει βασική εισοδηµατική στήριξη για τη βιωσιµότητα της παρέµβασης Π1-21, για το σύνολο ή µέρος των επιλέξιµων εκταρίων του για το σχετικό οικολογικό σχήµα, σύµφωνα µε την παρ. 2γ του άρθρου 5 της παρούσας.

Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης, εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην παρ. 5 του άρθρου 5 της παρούσας.

Πριμ φυτοκάλυψης

Για τη δράση Φυτοκάλυψης των eco-schemes προβλέπονται χωριστές δράσεις για τους δενδρώνες και τις αροτραίες. Ειδικότερα όσον αφορά τις εκτάσεις µε δέντρα οι αγρότες δεσµεύονται στα αγροτεµάχια µε τις επιλέξιµες µόνιµες καλλιέργειες και στην επιφάνεια ενδιαµέσως των δένδρων ή πρέµνων (αµπελιών) ή, για γραµµικές καλλιέργειες, κατά µήκος διαδοχικών γραµµών παράλληλων µε τις γραµµές φύτευσης των δέντρων να σπείρουν µε την έναρξη των καλλιεργητικών εργασιών κατά τη χειµερινή περίοδο φυτά εδαφοκάλυψης.

Η πυκνότητα σποράς είναι 5-10 κιλά/στρέµµα ανάλογα µε το είδος. Τα φυτά αυτά πρέπει να σπέρνονται πριν την 15 Νοεµβρίου και να συντηρούνται τουλάχιστον δύο εβδοµάδες. Η ενίσχυση είναι 10 ευρώ/στρέµµα συν 5 ευρώ αν σπαρθούν φυτά ξενιστές (βίκος, µπιζέλι, λαθούρια, τριφύλλια κ.α.).

Στις αροτραίες, οι γεωργοί δεσµεύονται µετά τη συγκοµιδή της εαρινής καλλιέργειας, να σπείρουν κατά τη χειµερινή περίοδο φυτά εδαφοκάλυψης. Η σπορά γίνεται στο 100% της έκτασης του αγροτεµαχίου, µε πυκνότητα 5-10 κιλά/στρέµµα ανάλογα µε το είδος. Τα φυτά πρέπει να σπέρνονται πριν την 15/11. Η επιδότηση είναι 5 ευρώ το στρέµµα συν 5 ευρώ αν σπαρθούν φυτά ξενιστές.

Προέλευση άρθρου: https://www.agronews.gr

Recommended Posts