Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη χορήγηση της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης στην καλλιέργεια κριθαριού.

 

Προϋπολογισμός και πόροι χρηματοδότησης
  • Ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το κριθάρι ανέρχεται στα 8.320.000 ευρώ και ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο 2023-2027 στα 41.600.000 ευρώ.
  • Η έκταση αναφοράς της συνδεμένης ενίσχυσης στο κριθάρι για κάθε έτος της περιόδου 2023- 2027 καθορίζεται σε 83.200 εκτάρια.
  • Η προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης είναι 100 ευρώ/εκτάριο.
  • Η χρηματοδότηση της ενίσχυσης ακολουθεί τις διατάξεις του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2116/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
  • Επίσης, εκτιμάται ότι για την περίοδο 2023-2027 η απόκλιση από τη μοναδιαία τιμή θα κυμανθεί σε ±15%. Τα ποσοστά αυτά υπολογίστηκαν, λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες αποκλίσεις της περιόδου 2017-2020 για τη συνδεδεμένη ενίσχυση του σκληρού σιταριού. Επομένως η ελάχιστη και η μέγιστη μοναδιαία τιμή εκτιμώνται σε 85 ευρώ/εκτάριο και 115 ευρώ/εκτάριο, αντίστοιχα.
Όροι επιλεξιμότητας – Προϋποθέσεις σποράς – Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης κριθαριού είναι οι ενεργοί γεωργοί, που καλλιεργούν κριθάρι σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να χρησιμοποιούν πιστοποιημένο σπόρο προς σπορά που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πρωτότυπων τιμολογίων αγοράς των σπόρων προς σπορά και των πρωτότυπων επίσημων ετικετών που φέρουν οι συσκευασίες των σπόρων προς σπορά που αναγράφονται στα ανωτέρω τιμολόγια αγοράς.

2. Ως ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου προς σπορά για το κριθάρι καθορίζονται τα 180 κιλά ανά εκτάριο. Στην περίπτωση χρήσης ποικιλιών (υβριδίων) κριθαριού που έχουν δημιουργηθεί με την τεχνική της κυτταροπλασματικής αρρενοστειρότητας (CMS hybrids), η απαιτούμενη ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου προς σπορά των υβριδίων αυτών καθορίζεται στα 90 κιλά ανά εκτάριο.

3. Να χρησιμοποιούν πιστοποιημένο σπόρο προς σπορά (προβασικό, βασικό, πιστοποιημένο Α και Β αναπαραγωγής), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 225020/31-3-2003 κοινή υπουργική απόφαση «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων δημητριακών προς σπορά» (Β’ 492), όπως ισχύει.

4. Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, οι δικαιούχοι δύνανται να χρησιμοποιούν σπόρο προς σπορά κατηγορίας βελτιωτή (Υλικό Καλλιτερευτή), όπως αναφέρεται στην υπ’ αρ. 217265/28-01-2004 (Β’ 203) υπουργική απόφαση, ποικιλιών κριθαριού εγγεγραμμένων στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών αποκλειστικά και μόνο:

α) Για την παραγωγή προβασικού ή βασικού σπόρου προς σπορά η οποία αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ, για τις δηλωθείσες εκτάσεις οι οποίες σπάρθηκαν με υλικό καλλιτερευτή και προορίζονται για την παραγωγή προβασικού ή βασικού σπόρου προς σπορά, σύμφωνα με το Υπόδειγμα I,

β) για τον αναπολλαπλασιασμό του υλικού καλλιτερευτή της διατηρούμενης ποικιλίας η οποία αποδεικνύεται με την αποστολή σχετικής βεβαίωσης από το Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων του ΥπΑΑΤ προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το σύνολο των δηλωθεισών εκτάσεων οι οποίες σπάρθηκαν με υλικό καλλιτερευτή, σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙ.

Καθορισμός και καταβολή ενίσχυσης

Η στήριξη καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμένης ενίσχυσης, ανά εκτάριο σε ετήσια βάση.

Οι ενισχύσεις παρέχονται σύμφωνα με τα άρθρα 32- 34 του Καν. (Ε.Ε.) 2115/2021 και του Καν. (Ε.Ε.) 2116/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Για το σκοπό αυτό ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων(ΟΠΕΚΕΠΕ) γνωστοποιεί, τον συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων κριθαριού. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά τον καθορισμό των τελικών επιλέξιμων εκταρίων.

Υποχρεώσεις παραγωγών

Οι παραγωγοί, προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης, υποχρεούνται:

1. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσης τους τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης του ενωσιακού δικαίου και τα πρότυπα της Ε.Ε. για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση της γης (ΚΓΠΚ), σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 2115/2021, τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (Ε.Ε) 126/2022, και τον εκτελεστικό κανονισμό (Ε.Ε.) 2022/1317, όπως αυτά περιγράφονται στο ΣΣ ΚΑΠ και στην υπ’ αρ. 519/135068/5-5-2023 απόφαση «Καθορισμός οριζοντίων θεμάτων για την εφαρμογή των παρεμβάσεων άμεσων ενισχύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 και το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας για την ΚΑΠ 2023-2027» (Β’ 3071).

2. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και Ενωσιακές αρχές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί.

3. Να υποβάλουν αίτημα ενίσχυσης. Το αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης κριθαριού γίνεται μέσω της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης. Για το εν λόγω αίτημα ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για την βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση συμμετοχής του γεωργού συνεπάγεται ότι ο γεωργός αποδέχεται τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του.

4. Να υποβάλλουν συνημμένα με τη ενιαία αίτηση ενίσχυσης τα επίσημα παραστατικά τα οποία απαιτούνται και καταγράφονται σε εγκυκλίους του ΟΠΕΚΕΠΕ.

5. Να διατηρούν τις επίσημες ετικέτες πιστοποιημένου σπόρου προς σπορά ή τις ετικέτες του διατηρητή στην περίπτωση χρήσης υλικού καλλιτερευτή επί πενταετία. Σε περίπτωση καταστροφής τους συντάσσεται πρακτικό στο οποίο αναφέρεται ο αριθμός των ετικετών αυτών κατά το αντίστοιχο έτος ενίσχυσης.

Δείτε αναλυτικά το σχετικό ΦΕΚ εδώ.

Recommended Posts