τρακτερ

Σύντομα αναμένεται η πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης για τους σπόρους σποράς (οσπρίων, ορισμένων ψυχανθών, ελαιούχων, κλωστικών φυτών και τεύτλων), καθώς δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η σχετική τροποποιητική απόφαση για τις λεπτομέρειες χορήγησής της.

Ειδικότερα  η τροποποιητική απόφαση αναφέρει:

Άρθρο 1

Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η 1394/ 57870/21-05-2015 (Β’ 1038/03-06-2015) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας όπως έχει τροποποιηθεί με την 1355/51118/26-4-2016 (Β’ 1313 /10-6-2016) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως εξής:

Άρθρο 2

1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής: «Πεδίο Εφαρμογής Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε. Ε) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης που αφορά στην παραγωγή σπόρων σποράς. Όπως αυτοί ορίζονται από τις αριθμ. 250744/ 17-6-2003 κοινή υπουργική απόφαση «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών» (Β’ 861), 225021/31-03-2003 κοινή υπουργική απόφαση «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών» (Β’ 478), 6775/95992/24-07-2014 υπουργική απόφαση «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά οσπρίων και ορισμένων ψυχανθών» (Β’ 2130) και 225018/31-03-2003 κοινή υπουργική απόφαση «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων τεύτλων προς σπορά» ( Β’ 493), όπως ισχύουν.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Από το έτος αιτήσεων 2019 η έκταση αναφοράς σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε. Ε)1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθορίζεται σε 4. 392 εκτάρια».

3. Η Α’ υποπαράγραφος της παραγράφου 2 του άρθρου 4, αντικαθίσταται ως εξής: «Α. Να χρησιμοποιούν προβασικό, βασικό, πιστοποιημένο και εμπορικό όπου προβλέπεται, σπόρο σποράς. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 250744/17-6-2003, 225021/31-03-2003 και 225018/31-03-2003 κοινές υπουργικές αποφάσεις και στην 6775/95992/24-07-2014 υπουργική απόφαση, όπως ισχύουν. Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στις ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση και υπουργική απόφαση μπορούν να χρησιμοποιούν σπόρο βελτιωτή (Υλικό Καλλιτερευτή) για την παραγωγή προβασικού. Βασικού και πιστοποιημένου σπόρου σποράς, όπως αναφέρεται στην 217265/28-01-2004 υπουργική απόφαση «Διατηρητές ποικιλιών φυτικών ειδών» (Β’ 203).»

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agro24.gr

 

Recommended Posts