Αγροτικό εξοπλισμό, θερμοκηπιακές μονάδες, σταβλικές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό μεταποίησης και μισθούς δικαιολογεί και επιδοτεί το νέο καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις» που θα προκηρυχθεί το πρώτο 10ήμερο του Ιουνίου.

Με τον τίτλο «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις» και χαμηλομένο το ελάχιστο όριο προϋπολογισμού ανά επένδυση προκηρύσσεται εντός του πρώτου 10ήμερου του Ιουνίου το νέο καθεστώς του Αναπτ. Νόμου σύμφωνα με το προσχέδιο της προκήρυξης, που αναφέρει ότι δικαιούχοι ενίσχυσης θα είναι νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση επιχειρήσεις που ανήκουν και στον αγροτικό τομέα (πρωτογενής).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος ανέρχεται σε 150 εκατ. Ευρώ, εκ των οποίων 140 εκατ. Ευρώ που αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσ. Επενδύσεων και τα 10. 000. 000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι: α. για μικρές επιχειρήσεις, 150.000 ευρώ, β. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, 100. 000 ευρώ, γ. για Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α. Σ), τις Ομάδες Παραγωγών (Ο. Π) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α. Ε. Σ) του Ν. 4384/2016 (Α’ 78) στο ποσό των 50.000 ευρώ.

Διαβάστε τη συνέχεια στο agronews.gr

Recommended Posts