τρακτερ_χωράφια

Τo Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε χτες Τρίτη, προσφυγή της Ελλάδας, που ζητούσε την ακύρωση απόφασης της Eυρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία είχε παρακρατήσει 1,182 εκατ. ευρώ στον γεωργικό τομέα.

Η Επιτροπή καθορίζει τους όρους και κανόνες που εφαρμόζονται στη χρηματοδότηση των δαπανών που υπάγονται στην Κοινή Γεωργική Πολιτική (Κ. Γ. Π) με δύο ταμεία: το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Ε) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α. Α). Το Ε.Γ.Τ.Ε χρηματοδοτεί τις δαπάνες για τον τομέα των αγορών και το Ε.Γ.Τ.Α. Α τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.

Η Επιτροπή, κατόπιν έρευνας που διενήργησε τον Οκτώβριο του 2014 σχετικά με τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, διαπίστωσε ότι η εφαρμογή του συστήματος πολλαπλής συμμορφώσεως δεν ήταν σύμφωνη με τους κανόνες της Ένωσης κατά τα έτη υποβολής αιτήσεων 2012, 2013 και 2014 στο πλαίσιο του Ε. Γ .Τ. Ε και του Ε. Γ. Τ. Α. Α.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι: 1) κατά τους επιτόπιους ελέγχους έλειπαν ορισμένα στοιχεία που αφορούσαν την κανονιστική απαίτηση διαχείρισης (ΚΑΔ) για τη διατήρηση των άγριων πτηνών, 2) ότι, οι ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων δεν ελέγχθηκαν κατά το έτος υποβολής αιτήσεων 2012, 3) ότι ο πίνακας αξιολογήσεως της έκθεσης ελέγχου δεν έδινε εναλλακτικές επιλογές στον επιθεωρητή όσον αφορά τη διαφοροποίηση των κυρώσεων αναλόγως της σοβαρότητας, της εκτάσεως και του διαρκούς χαρακτήρα της παραβάσεως (π.χ. για την ασφάλεια των τροφίμων) με αποτέλεσμα οι επιθεωρητές να μην έχουν τη δυνατότητα να λάβουν υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις κάθε περίπτωσης παράβασης καθώς, επίσης, και 4) ότι σχετικά με το δείγμα ελέγχου που επέλεξε ο οργανισμός πληρωμών το 2012, τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου στο πλαίσιο των καθεστώτων άμεσης στήριξης για τους γεωργούς δεν ήταν κατάλληλα, δεδομένου ότι δεν ήταν αρκούντως συγκεκριμένα και δεν κάλυπταν το μεγαλύτερο μέρος των οικείων απαιτήσεων και προτύπων.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agrocapital.gr

Recommended Posts