Το γνωστό Μέτρο 6 της τρέχουσας περιόδου που κάλυπτε νέους αγρότες (Μέτρο 6,1) και μικρές εκμεταλλεύσεις (Μέτρο 6.3 το «14χίλιαρο») μετονομάζεται σε: «Εγκατάσταση νέων αγροτών, νεοεισερχόμενων αγροτών, σύστασης και ανάπτυξης βιώσιμων αγροτικών επιχειρήσεων», σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωβουλής.

Ως εκ τούτου, αν τελικά επικρατήσει αυτή η πρόταση στα τελικά κείµενα της ΚΑΠ, δεν θα µπορούν να ενεργοποιήσουν τα κράτη-µέλη το ειδικό Μέτρο για τη στήριξη των µικρών εκµεταλλεύσεων.  Σηµειώνεται εδώ, ότι ούτε η Κοµισιόν στην αρχική της πρόταση για την ΚΑΠ το 2018, δεν είχε προβλέψει το σχετικό Μέτρο.

Αντίθετα, στη γενική συµφωνία για τα κείµενα της ΚΑΠ που κατέληξε το Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας στις 21 Οκτωβρίου, προστίθεται η συγκεκριµένη πρόβλεψη, για το πρόγραµµα του «14χίλιαρου» όπως είναι γνωστό σήµερα. Υπενθυµίζεται ότι την τρέχουσα περίοδο, στο συγκεκριµένο µέτρο εντάχθηκαν 5.000 εκµεταλλεύσεις µε προϋπολογισµό 70 εκατ. ευρώ.

Άρθρο 69

Αναλυτικότερα τώρα το Άρθρο 69, σύµφωνα µε τη γενική συµφωνία του Συµβουλίου υπουργών Γεωργίας έχει ως εξης:

«Άρθρο 69 Εγκατάσταση νέων γεωργών, σύσταση αγροτικών επιχειρήσεων και ανάπτυξη µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν στήριξη για την εγκατάσταση νέων γεωργών, τη σύσταση αγροτικών επιχειρήσεων και την ανάπτυξη µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια της ΚΑΠ, µε σκοπό να συµβάλουν στην επίτευξη ενός ή περισσότερων εκ των ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6.

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν στήριξη µόνο στο πλαίσιο αυτού του άρθρου για να βοηθήσουν:

α) την εγκατάσταση νέων γεωργών που πληρούν τους όρους που προβλέπονται από τα κράτη µέλη στο οικείο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε)·

α-α) την ανάπτυξη µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων, όπως καθορίζονται από τα κράτη µέλη

β) τη σύσταση των αγροτικών επιχειρήσεων που συνδέονται µε τη γεωργία ή τη δασοκοµία, ή τη διαφοροποίηση του εισοδήµατος των γεωργικών νοικοκυριών µε µη γεωργικές δραστηριότητες,

γ) την εκκίνηση των µη γεωργικών δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές, όπως καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts