Αγροτικά Κτηνοτροφικά Μελισσοκομικά και Αλιευτικά Νέα από όλη την Ελλάδα

Greekap.gr News
ΥπΑΑΤ: Οδηγίες για την παραχώρηση ακινήτων σε αγρότες

ΥπΑΑΤ: Οδηγίες για την παραχώρηση ακινήτων σε αγρότες

Αγροτικά Νέα 🕔November 5, 2020

Σχετ.: Το με αριθ. πρωτ. 982/115319/04-05-2020 έγγραφο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: 6ΗΨΥ4653ΠΓ- ΔΓ8)

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, υπενθυμίζεται ότι:

Με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) 95/1975 (Α΄98), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 138/1975 (Α΄180), δόθηκε το δικαίωμα στους Νομάρχες να παραχωρούν προσωρινά διαθέσιμες και κατάλληλες προς καλλιέργεια εκτάσεις του Δημοσίου σε ακτήμονες καλλιεργητές, με σκοπό την ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η παραχώρηση γινόταν μέσω της εκμίσθωσης των ακινήτων με χαμηλό τίμημα, κατόπιν απόφασης του οικείου Νομάρχη για κάθε καλλιεργητική περίοδο. Στην ίδια απόφαση καθοριζόταν το τίμημα και οι καλλιεργητικές υποχρεώσεις των μισθωτών.

Με το άρθρο 36 παρ. 13 του ν. 4061/2012 (Α΄66), όπως προστέθηκε με το άρθρο 168 του ν. 4099/2012 και αντικαταστάθηκε με  το άρθρο 37 παρ. 14 περ. γ΄ του ν. 4235/2014 (Α΄32), δόθηκε η δυνατότητα σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, καθώς και σε ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, που μίσθωναν πριν τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή πριν από τις 22 Μαρτίου 2012, αγροτικά ακίνητα σύμφωνα με την ΠΥΣ 95/1975, να ζητήσουν με αίτησή τους προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας της Χώρας την παραχώρηση ακινήτων της ανωτέρω ΠΥΣ, για χρονικό διάστημα έως τρία (3) έτη, χωρίς τη δυνατότητα παράτασης. Σύμφωνα με την ίδια διάταξη, μετά το πέρας της τριετίας τα ακίνητα αυτά παραχωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4061/2012.

Με την παρ. 2 του άρθρου 141 του ν. 4537/2018 (Α΄84), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 του ν. 4673/2020 (Α΄52), προβλέφθηκε ότι η παραχώρηση χρήσης αγροτικών ακινήτων κατά τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 13 του ν. 4061/2012, παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020.

Κατόπιν των ανωτέρω, από 01/01/2021, ήτοι την επομένη της λήξης της παράτασης που δόθηκε με την ανωτέρω διάταξη, τα εν λόγω ακίνητα, αν έχουν εμβαδόν έως εκατό (100) στρέμματα, θα παραχωρούνται από τις Περιφέρειες της χώρας, κατά χρήση σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4061/2012.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agrocapital.gr