rodakina

Με απόφασή του το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε στην ένταξη στη δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)», 1.068 δικαιούχων, με συνολική ενταγμένη έκταση 2.292,65 εκτάρια (Ha), των οποίων οι αιτήσεις στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης της δράσης, με συνολική Δημόσια Δαπάνη 1.040.863,10 €.

 

Έναρξη και διάρκεια δεσμεύσεων δικαιούχων

Οι διάρκειας ενός έτους υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των δικαιούχων εκκινούν την 1η Φεβρουαρίου 2022 και λήγουν την 31η Ιανουαρίου 2023.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας – Γραμμή Βάσης – Δεσμεύσεις Δικαιούχων

Α. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεών τους, να τηρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχου και εκμετάλλευσης με τα οποία εντάχθηκαν στη δράση καθώς και το κριτήριο αποφυγής διπλής χρηματοδότησης, όπως αυτά περιγράφονται στα Άρθρα 5 και 6 της υπ’ αριθμ. 4197/20-4-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1522/Β΄/4.5.2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Β. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεών τους, να τηρούν τη γραμμή βάσης της δράσης, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ της υπ’ αριθμ. 4197/20-4-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1522), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στο πλαίσιο τήρησης της γραμμής βάσης της δράσης, οι δικαιούχοι οφείλουν, μεταξύ άλλων, να τηρούν τα προβλεπόμενα στο πλαίσιο της Πολλαπλής Συμμόρφωσης Μητρώο Εισροών – Εκροών και Ημερολόγιο Εργασιών (Μ.Ε.Ε.-Η.Ε.) (ΚΑΔ 4) καθώς και να χρησιμοποιούν φυτοπροστατευτικά σκευάσματα τα οποία διαθέτουν άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση και να τηρούν τους όρους αυτής (ΚΑΔ 10).

Γ. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεών τους:

1. Να εφαρμόζουν τη μέθοδο της σεξουαλικής σύγχυσης (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) των μικρολεπιδοπτέρων – εχθρών της ροδακινιάς, νεκταρινιάς και βερικοκιάς και συγκεκριμένα της καρπόκαψας, της ανάρσιας και του φυλλοδέτη, στα ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια του οπωρώνα μέσω της υλοποίησης Ετήσιου Σχεδίου Εφαρμογής. Η μέθοδος της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων συνίσταται στην εγκατάσταση στον οπωρώνα ατμιστήρων-διαχυτήρων (dispensers) φερομόνης φύλου και φερομονικών παγίδων παρακολούθησης. Στην περίπτωση αγροτεμαχίων με συγκαλλιέργεια επιλέξιμων στη δράση ειδών, η μέθοδος πρέπει να εφαρμόζεται για το σύνολο των συγκαλλιεργούμενων ειδών.

2. Να διαθέτουν, εφαρμόζουν και, εφόσον απαιτείται, να αναθεωρούν Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής (ΕΣΕ) της ενισχυόμενης μεθόδου (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) στα ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια για το έτος εφαρμογής της δράσης. Το ΕΣΕ οφείλει να έχει καταρτιστεί και να είναι διαθέσιμο, πριν την έναρξη εφαρμογής της ενισχυόμενης μεθόδου (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) στα ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια.

Το ΕΣΕ δύναται να αναθεωρείται, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα όπως η καταγραφή των συλλήψεων στις παγίδες παρακολούθησης, οι μετρήσεις του ποσοστού προσβολής σε φύλλα και βλαστούς από τα μικρολεπιδόπτερα–στόχους, τα Τεχνικά Δελτία της υπηρεσίας Γεωργικών Προειδοποιήσεων των κατά τόπους Περιφερειακών Κέντρων Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (ΠΚΠΦ-ΠΕ) του ΥπΑΑΤ, και περιγράφει μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των πληθυσμών των μικρολεπιδοπτέρων – στόχων στα ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια.

Στο ΕΣΕ πρέπει να προβλέπεται η αντιμετώπιση, μέσω της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης, του συνόλου των μικρολεπιδοπτέρων-στόχων για εκάστη καλλιέργεια της ενταγμένης στη δράση εκμετάλλευσης. Δεν γίνεται αποδεκτό ΕΣΕ που προβλέπει τη μη χρήση ατμιστήρων-διαχυτήρων για συγκεκριμένο/α μικρολεπιδόπτερο/α. Ομοίως, δεν γίνεται αποδεκτό ΕΣΕ με μηδενική τιμή στον συνολικό αριθμό των παγίδων παρακολούθησης σε επίπεδο ενταγμένης στη δράση εκμετάλλευσης για την παρακολούθηση των εχθρών – στόχων της δράσης. Ο αριθμός των ατμιστήρων-διαχυτήρων εκάστου φυτοπροστατευτικού προϊόντος ανά μονάδα επιφανείας (εκτάριο ή στρέμμα) που προβλέπεται στο ΕΣΕ για το σύνολο των καλλιεργειών που χρησιμοποιούν το ίδιο φυτοπροστατευτικό προϊόν σε επίπεδο ενταγμένης εκμετάλλευσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον ελάχιστο αριθμό ατμιστήρων-διαχυτήρων ανά μονάδα επιφανείας (εκτάριο ή στρέμμα) που προβλέπεται για το εκάστοτε φυτοπροστατευτικό προϊόν στην άδεια έγκρισης διάθεσής του στην αγορά.

Προκειμένου να θεωρείται έγκυρο, το ΕΣΕ πρέπει να καταρτίζεται, παρακολουθείται και, εφόσον απαιτείται, να αναθεωρείται από επιβλέποντα Γεωπόνο, ο οποίος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων. Ο επιβλέπων Γεωπόνος υπογράφει το Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων, δύναται να καταρτίζει, παρακολουθεί, υπογράφει και, εφόσον απαιτείται, αναθεωρεί ο ίδιος το Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας με τον επιβλέποντα Γεωπόνο, ο δικαιούχος οφείλει να εξασφαλίσει άμεσα την αντικατάστασή του από άλλον επιβλέποντα Γεωπόνο. Ο νέος επιβλέπων Γεωπόνος καταρτίζει και υπογράφει αναθεωρημένο Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής του έτους διακοπής της συνεργασίας.

3. Για την αντιμετώπιση των μικρολεπιδοπτέρων-στόχων της δράσης (καρπόκαψα, ανάρσια και φυλλοδέτης) να κάνουν αποκλειστική χρήση φερομονών κατά τη διάρκεια του έτους εφαρμογής της πρόσκλησης για τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς.

4. Να κατέχουν νόμιμα τα ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια. Ο έλεγχος της νόμιμης κατοχής των ενταγμένων στη δράση αγροτεμαχίων γίνεται στο πλαίσιο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις μισθωμένων αγροτεμαχίων και του μισθωμένου τμήματος των μικτών αγροτεμαχίων, οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των ενοικιαστηρίων πρέπει να καλύπτουν ολόκληρο το έτος εφαρμογής της δράσης.

5. Να διατηρούν σταθερά τα αγροτεμάχια με τα οποία έχουν ενταχθεί στη δράση, καθώς δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί οι δεσμεύσεις της παρούσας.

6. Να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των ενταγμένων αγροτεμαχίων, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας – εξαιρετικών περιστάσεων.

7. Να διατηρούν, για λόγους ελέγχου και αποτελεσματικής εφαρμογής της ενισχυόμενης μεθόδου, ηρτημένους στα δέντρα των ενταγμένων στη δράση αγροτεμαχίων, τους ατμιστήρες-διαχυτήρες και τις φερομονικές παγίδες παρακολούθησης που προβλέπονται στο ΕΣΕ, τουλάχιστον έως τις 31 Οκτωβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους.

8. Να υποβάλουν κατ’ έτος Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ)/αίτηση πληρωμής, μέχρι την 15η Μαΐου του έτους εφαρμογής, ή όπως προβλέπεται σε σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αναφορά στον κωδικό παράλληλης δράσης ανά ενταγμένο στη δράση αγροτεμάχιο.

9. Να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ), τα παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της υπ’ αριθμ. 4197/20-4-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1522/Β΄/4.5.2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και όπως περιγράφεται στην παράγραφο «ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» της παρούσας.

10. Να δέχονται και να διευκολύνουν όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα.

11. Να τηρούν γεωργοπεριβαλλοντικό – κλιματικό φάκελο δικαιούχου, καθ’ όλη τη διάρκεια τήρησης των δεσμεύσεων και για τρία (3) επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων, ο οποίος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές σε κάθε σχετικό αίτημα και ο οποίος περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία ή παραστατικά:

  • Μητρώο Εισροών – Εκροών (ΜΕΕ) της εκμετάλλευσης όπως προβλέπεται στο πλαίσιο της Πολλαπλής Συμμόρφωσης
  • Ημερολόγιο εργασιών (ΗΕ) της εκμετάλλευσης όπως προβλέπεται στο πλαίσιο της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, το οποίο περιλαμβάνει ημερολόγιο εργασιών ανά αγροτεμάχιο και νόμιμα παραστατικά αγοράς (κυρίως για φυτοπροστατευτικά προϊόντα) και πώλησης προϊόντων αυτής
  • Παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων της δράσης, τα οποία είναι παραστατικά των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ – πρώην ΚΦΑΣ) για την αγορά ατμιστήρων-διαχυτήρων και φερομονικών παγίδων παρακολούθησης και παραστατικά των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ – πρώην ΚΦΑΣ) για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του επιβλέποντα Γεωπόνου
  • Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής (ΕΣΕ) σε έντυπη μορφή, με τυχόν αναθεωρήσεις αυτού, υπογεγραμμένα από τον επιβλέποντα Γεωπόνο.

Αναλυτικά η απόφαση και ο σχετικός πίνακας ΕΔΩ.

Recommended Posts