Μέλι

Κατά παρέκκλιση, κατά το προγραμματικό έτος 2023, πρώτο έτος εφαρμογής μελισσοκομικών δράσεων όπως η αντικατάσταση κυψελών, η ψηφιακή υποβολή της αίτησης συμμετοχής στη δράση και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και παραστατικών, πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31η Ιουλίου 2023.

 

Επισημαίνεται πως ξ υποβολή αίτησης ενίσχυσης μετά την καταληκτική ημερομηνία, συνεπάγεται μείωση κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που θα εδικαιούτο να λάβει ο δικαιούχος εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα. Αν η εν λόγω καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη των 25 ημερών, η αίτηση θεωρείται ως μη αποδεκτή και δεν χορηγείται ουδεμία ενίσχυση στον δικαιούχο.

Τα παραπάνω, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται σε Υπουργική Απόφαση, με αριθμό 323/196422, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και τροποποιεί τις υπ’ αρ. 244/147044/ 16-05-2023, 241/147010/16-05-2023 και 243/ 147025/ 16-05-2023 αποφάσεις του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τον «Καθορισμό του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής, δράσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος του τομέα της μελισσοκομίας, του εγκεκριμένου εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την προγραμματική περίοδο 2023 – 2027» ως εξής:

Άρθρο 1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 244/147044/16-05-2023 υπουργικής απόφασης

Η υπ’ αρ. 244/147044/16-05-2023 απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 3273) τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Η παρ. 3 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Κατά παρέκκλιση της παρ. 2, κατά το προγραμματικό έτος 2023, πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας, η ψηφιακή υποβολή της αίτησης συμμετοχής στη δράση και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και παραστατικών, πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31η Ιουλίου 2023.».

β) Η παρ. 10 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από την αρμόδια ΔΑΟΚ από την ημερομηνία παραλαβής του δείγματος ελέγχου έως την 31η Ιουλίου του αντίστοιχου προγραμματικού έτους. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, για το έτος 2023, πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας, οι έλεγχοι διενεργούνται από την αρμόδια ΔΑΟΚ έως την 8η Σεπτεμβρίου 2023».

γ) Η παρ. 9 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 του του Καν. (ΕΕ) 2021/2116, η υποβολή αίτησης ενίσχυσης μετά την καταληκτική ημερομηνία, συνεπάγεται μείωση κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που θα εδικαιούτο να λάβει ο δικαιούχος εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα. Στην περίπτωση αυτή ο/η δικαιούχος συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στο δείγμα επιτόπιου ελέγχου. Αν η εν λόγω καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη των 25 ημερών, η αίτηση θεωρείται ως μη αποδεκτή και δεν χορηγείται ουδεμία ενίσχυση στον δικαιούχο. Κατ’ εξαίρεση, για την προγραμματική περίοδο 2023, αιτήσεις οι οποίες δεν έχουν υποβληθεί μέχρι την προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 5 δεν γίνονται αποδεκτές και δεν χορηγείται ενίσχυση στον ενδιαφερόμενο.».

Άρθρο 2

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 241/147010/16-05-2023 υπουργικής απόφασης

Η περ. β) παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 241/147010/16-05-2013 (Β’ 3277) απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«β) μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών. Από το πρόγραμμα του έτους 2024 και εξής ενισχύεται η προμήθεια, μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών είτε ξύλινες με σήτα, είτε πλαστικές διάτρητες.».

Άρθρο 3

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 243/147025/16-05-2023 υπουργικής απόφασης

Η υπ’ αρ. 243/147025/16-05-2023 (Β’ 3278) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Η παρ. 4 του άρθρου 4 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Ως επιλέξιμες δαπάνες καθορίζονται οι αμοιβές έκτακτου προσωπικού για την συντήρηση, αναβάθμιση, υποστήριξη των εφαρμογών του δικτύου και δαπάνες εξωτερικών συνεργατών για την παρακολούθηση και υποστήριξη του τομεακού προγράμματος μελισσοκομίας. Επίσης, επιλέξιμες δαπάνες είναι η προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λοιπών αναγκαίων υλικών και αναλωσίμων για την παρακολούθηση υποστήριξη της εφαρμογής και η κάλυψη δαπάνης μέχρι 5% επί του κόστους των πραγματοποιηθεισών δαπανών για απρόβλεπτα έξοδα.».

β) Η παρ. 4 του άρθρου 5 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων, ορίζονται οι εξωτερικοί συνεργάτες του δικαιούχου φορέα, συνιστάται και συγκροτείται ομάδα εμπειρογνωμόνων σε θέματα μελισσοκομίας για την παρακολούθηση και υποστήριξη του τομεακού προγράμματος μελισσοκομίας και καθορίζεται το έργο και ο τρόπος λειτουργίας της ομάδας.»

γ) Μετά την παρ. 4 του άρθρου 5, προστίθεται παρ. 5 ως εξής:

«5. Με απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Γεωργίας, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων, εντάσσεται ο δικαιούχος στη Δράση με τα αντίστοιχα επιλέξιμα ποσά ανά είδος επιλέξιμης δαπάνης για το αντίστοιχο προγραμματικό έτος.».

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Recommended Posts