Ανεπαρκή κρίνει τα μέτρα της ΚΑΠ περιόδου 2014-2021 για την στήριξη των νέων αγροτών και την ανανέωση του πληθυσμού της υπαίθρου η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ), προτείνοντας μεταξύ άλλων επέκταση των προγραμμάτων πληρωμών των νέων Αγροτών από πέντε σε εφτά έτη αλλά και διαμόρφωση συνθηκών για εξασφάλιση διπλάσιου του κατώτατου μισθού για τους αγρότες.

Ειδικότερα, προκειμένου να διαμορφωθούν προτάσεις που θα ανταποκρίνονται στις πολυάριθμες προκλήσεις της ευρωπαϊκής γεωργίας, η ΕΟΚΕ διεξήγαγε εκ των υστέρων ποιοτική ανάλυση της συνάφειας, της αποτελεσματικότητας και της αξίας των μέτρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για την περίοδο 2014-2020 που αποσκοπούσαν στην προώθηση της ανανέωσης του πληθυσμού της υπαίθρου .

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, οι μεγαλύτερες ανησυχίες σχετικά με την ανανέωση των γενεών – και οι οποίες είναι κοινές σε κάθε χώρα της ΕΕ – είναι: το εισόδημα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, η γραφειοκρατία, ο αθέμιτος ανταγωνισμός (αδυναμία ανταγωνισμού με προϊόντα εκτός της ΕΕ) πρόσβαση σε μεθόδους πρακτικής μεταφοράς γνώσης, έλλειψη βασικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ευρυζωνικότητας αλλά και η κοινωνική απομόνωση.

Χαμηλό γεωργικό εισόδημα

Σε πρόσφατη γνωμοδότησή της (Ιούλιος 2019) σχετικά με το επάγγελμα του γεωργού και την πρόκληση κερδοφορίας, η ΕΟΚΕ ζήτησε περισσότερη στήριξη για να βοηθήσει τους αγρότες της Ευρώπης να αποκτήσουν ένα δίκαιο μερίδιο των κερδών της αγοράς. Σε εθνικό επίπεδο, προέτρεψε να ληφθεί υπόψη η προσέγγιση της διαπραγμάτευσης για την αντίστροφη διαπραγμάτευση, με τη δημιουργία αλυσίδων αξίας που αποσκοπούν να δώσουν στους γεωργούς ένα μηνιαίο εισόδημα ίσο με το διπλάσιο του κατώτατου μισθού, καθιστώντας έτσι τη γεωργία πιο ελκυστική για τις μελλοντικές γενιές.

Η ενίσχυση για την εγκατάσταση νέων γεωργών δεν επαρκεί για την εκκίνηση μιας γεωργικής επιχείρησης (και είναι προφανώς ανεπαρκής για τους νεοεισερχομένους που προέρχονται εκτός του τομέα)

Οι σημερινές πολιτικές της ΚΑΠ που στηρίζουν τους νέους γεωργούς και τους νεοεισερχομένους μέσω του εθνικού αποθέματος και του προγράμματος για τους νέους γεωργούς είναι ουσιώδεις για κάθε μελλοντική μεταρρύθμιση της ΚΑΠ.

Η ΕΟΚΕ τάσσεται επίσης υπέρ της αύξησης του ανώτατου ορίου για τις ενισχύσεις για την εκκίνηση των νέων γεωργών. Εντούτοις, πριν από τη χορήγηση αυτής της αρχικής ενίσχυσης, πρέπει να υπάρξουν εμπεριστατωμένες συμβουλές για την κατάρτιση ρεαλιστικού επιχειρηματικού σχεδίου και για δραστηριότητες σχεδιασμού.

Η ανεπαρκής διάρκεια της συμπληρωματικής ενίσχυσης των νέων γεωργών στον πυλώνα I της ΚΑΠ και η διαρθρωτική επενδυτική ενίσχυση στον πυλώνα II της ΚΑΠ (και τα δύο επί του παρόντος 5 έτη)

Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η διάρκεια των πληρωμών των νέων γεωργών στο πλαίσιο του πυλώνα I και ΙΙ της ΚΑΠ θα πρέπει να αυξηθεί από 5 έτη σε 7 έτη.

Μεταφορές γεωργικών εκμεταλλεύσεων και κληρονομιά (ανεπαρκές εθνικό νομικό πλαίσιο που συνδέεται με τις μεταβιβάσεις μεταξύ γενεών)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ένα ειδικό πλαίσιο για τις μεταφορές αγροκτημάτων και να ελαχιστοποιήσουν το κόστος και τη φορολογία που συνδέονται με τη μεταβίβαση αγροκτημάτων από γενιά σε γενιά.

Απουσία στήριξης πρόωρης συνταξιοδότησης (περιλαμβάνεται στην ΚΓΠ 2007-2013, αλλά δεν υπάρχει από τον τρέχοντα κύκλο 2014-2021)

Η ΕΟΚΕ συνιστά την επιλογή ενός συστήματος πρόωρης συνταξιοδότησης στα κράτη μέλη στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ.

Δύσκολη πρόσβαση σε ευκαιρίες ανάπτυξης για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας (χρηματοδότηση χαμηλού κόστους για ενισχύσεις μετά την εγκατάσταση)

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο www.agronews.gr

Recommended Posts