τρακτερ_χωράφια

Κατόπιν υποβολής πολλών ερωτημάτων, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δημοσίευσε πρόσφατα έγγραφο (αριθμός πρωτοκόλλου 1077193 ΕΞ 2019 με ημερομηνία 24. 05. 2019), με σκοπό να διευκρινίσει ζητήματα που αφορούν τον χρόνο ένταξης στο ειδικό καθεστώς των αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν2859/2000), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τον ν.4410/2016.

Από το συγκεκριμένο έγγραφο προκύπτει ότι δεν προβλέπεται δυνατότητα αναδρομικής ένταξης στο ειδικό καθεστώς αγροτών, όπως συνέβαινε μέχρι πρότινος, αλλά εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 30 ημερών από την έναρξη του φορολογικού έτους, δηλαδή μέχρι τις 30 Ιανουαρίου κάθε έτους.

Σχηματοποιώντας και για λόγους ευκολίας μπορούμε να πούμε πως για ό,τι είναι προαιρετικό (όπως το ειδικό καθεστώς αγροτών του άρθρου 41 και των μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39), υπάρχουν πλέον συγκεκριμένες ημερομηνίες ένταξης, ενώ για οτιδήποτε είναι υποχρεωτικό (όπως το κανονικό καθεστώς Φ. Π. Α) η ένταξη μπορεί να γίνει και εκπρόθεσμα, αλλά με πρόστιμο.

Ας το δούμε πιο αναλυτικά: Το άρθρο 47 του ν. 4410/2016 που αντικατέστησε το άρθρο 41, αναφέρει τις προϋποθέσεις ένταξης στο ειδικό καθεστώς. Ειδικότερα, οι αγρότες, οι οποίοι κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών, των οποίων η αξία ήταν κατώτερη των 15. 000 ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις κατώτερες των 5. 000 ευρώ, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς […], με την επιφύλαξη της παραγράφου 5. Η παράγραφος 5 εξαιρεί από το ειδικό καθεστώς όσους:

  1. Aσκούν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και παρέχουν τις αγροτικές υπηρεσίες που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 42, με τη μορφή εταιρείας οποιουδήποτε τύπου ή αγροτικών συνεταιρισμών.
  2. Πωλούν αγροτικά προϊόντα παραγωγής τους, ύστερα από επεξεργασία που μπορεί να προσδώσει σε αυτά χαρακτήρα βιομηχανικών ή βιοτεχνικών προϊόντων.
  3. Aσκούν παράλληλα και άλλη οικονομική δραστηριότητα, για την οποία έχουν υποχρέωση να τηρούν λογιστικά αρχεία (βιβλία).
  4. Παραδίδουν προϊόντα παραγωγής τους από λαϊκές αγορές ή από δικό τους κατάστημα ή πραγματοποιούν εξαγωγές ή παραδόσεις των προϊόντων τους προς άλλο κράτος – μέλος της Ε. Ε.

Στην παράγραφο 12 του ν. 4410/2016 αναφέρεται: «Οι αγρότες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς […], πριν την υποβολή της δήλωσης – αίτησης επιστροφής του φόρου εγγράφονται στο καθεστώς αυτό με δηλούμενη ημερομηνία τουλάχιστον την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου φορολογικού έτους, προκειμένου να έχουν δικαίωμα επιστροφής για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποίησαν κατά το φορολογικό έτος αυτό».

Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, ότι αφήνει ανοιχτή την αναδρομική ένταξη σε όσους αγρότες θέλουν να αιτηθούν επιστροφή φόρου μέχρι 31/10, μόνο όμως για την προαναφερθείσα περίπτωση και για καμία άλλη.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο ypaithros.gr

Recommended Posts