Σε εξέλιξη από τις 12 Μαΐου οι υποβολές αιτήσεων για μία ακόμα δράση που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο λόγος για το υποέργο "Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων" και συγκεκριμένα για τη 2η πρόσκληση.

 

Σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση, η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε €65 εκατ., χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει έως 12 Ιουλίου.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων ξεκινά την 13η Ιουλίου και ολοκληρώνεται την 29η Σεπτεμβρίου, ενώ το δ' τρίμηνο του 2023 (Οκτώβριος) αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ελέγχου των σχετικών αιτημάτων πληρωμής.

Σε ποιους απευθύνεται

Η δράση απευθύνεται ειδικά σε πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις υφιστάμενες και υπό σύσταση ενώ στόχοι του υποέργου, είναι:

• Η αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα μέσω συλλογικών σχημάτων ή/και της υιοθέτησης της συμβολαιακής γεωργίας

• Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας

• Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την αξιοποίηση της έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων

• Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής

• Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων

Το κάθε επενδυτικό σχέδιο αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους στόχους αυτούς

Καθεστώτα ενισχύσεων

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης καθορίζονται τα ακόλουθα καθεστώτα ενισχύσεων που περιλαμβάνουν:

• ενισχύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικού προϊόντος: Αφορά σε κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος από την οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία προϊόντος ζωικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση

• ενισχύσεις στη μεταποίηση και εμπορία μη γεωργικού προϊόντος: Αφορά σε κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος, ως α' ύλη της παραγωγικής διαδικασίας, από την οποία προκύπτει προϊόν το οποίο δεν καλύπτεται από το παράρτημα I της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιλέξιμες δαπάνες

• Αγορά γης, κατασκευή και εκσυγχρονισμός ακινήτων

• Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας

• Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές πρώτων υλών και προϊόντων (έτοιμων και ημιέτοιμων), εντός του χώρου της μονάδας

• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στον βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας

• Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αποκτάται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης

• Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης

• Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία

• Οι δαπάνες για την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής (logistic) είναι επιλέξιμες εφόσον αποτελούν τμήμα δαπανών για την εξυπηρέτηση επενδυτικών σχεδίων στην εμπορία και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων ή και μη γεωργικού προϊόντος (υπό προϋποθέσεις)

• Άυλες δαπάνες (απόκτηση λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων κ.ά.)

• Άυλα στοιχεία ενεργητικού

• Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ

• Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις

• Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜμΕ

• Επενδυτικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων

• Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης Πρόσκλησης: http://www.minagric.gr/index.php/el/xrisimewplirofories-2/draseis-tameio...

Υποβολή αιτήσεων: Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου – www.gov.gr – στην ενότητα Γεωργία και κτηνοτροφία / Γεωργική Επιχειρηματικότητα https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/georgike-epikheire...

Recommended Posts