πληρωμή, λεφτά, χρήματα, αποζημιώσεις

Κατάτι αυξηµένο από πέρσι, κοντά στα 20 εκατ. ευρώ, υπολογίζεται το Εθνικό Απόθεµα µέσα από το οποίο θα µοιραστούν δικαιώµατα νέοι και νεοεισερχόµενοι στον αγροτικό τοµέα, µαζί µε την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης περί τα µέσα ∆εκεµβρίου.

Οι νεοεισερχόµενοι, θα λάβουν δικαιώµατα ίσα µε την αξία του Περιφερειακού Μέσου Όρου, που σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2019 υπολογίζονται στα (ποσά ανά στρέµµα):

Βοσκοτόπια: 21,8 ευρώ.
Αροτραίες: 27,5 ευρώ.
∆ενδρώδεις: 33,4 ευρώ.

Για τους νέους αγρότες θα προσαυξηθούν τα δικαιώµατά τους κατά 25-50% στον περιφερειακό µέσο όρο ανάλογα την απόφαση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και το ύψος των κονδυλίων στο Εθνικό Απόθεµα.

∆ικαιούχοι Εθνικού Αποθέµατος

Αναλυτικά, δικαιούχοι Εθνικού Αποθέµατος έτους 2019 είναι ενεργοί γεωργοί:

(α) Νεαρής ηλικίας, που είναι έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης 2019 για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης και δηµιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκµετάλλευση ως επικεφαλής της εκµετάλλευσης ή έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2019 για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης, δηλαδή µεταξύ των ετών 2014-2018.

(β) Νεοισερχόµενοι, που αρχίζουν γεωργική δραστηριότητα από το έτος 2017 και µετά και κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας, δεν άσκησαν γεωργική δραστηριότητα στο όνοµα τους και υπ’ ευθύνη τους ούτε ήλεγχαν νοµικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο xiromeropress.gr

Recommended Posts