Παράταση για την υποβολή των αιτήσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης

agroths_orgoma_1

Το ΥΠΑΑΤ γνωστοποιεί ότι υπογράφηκε η τροποποίηση της πρόσκλησης του Μέτρου 4 (Σχέδια Βελτίωσης) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: “Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις”, Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος».

 

Οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων έχουν ως εξής:

-Για το πρώτο στάδιο υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 02/05/2018.

-Για το δεύτερο στάδιο  ορίζεται η 05/06/2018.

-Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η 20/06/2018.

 

Η έγγραφη υποβολή της αίτησης στήριξης υποβάλλεται στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος.

 

 

Προέλευση:www.agrocapital.gr

Χρηματοδότηση των Αδειών Φύτευσης Αμπελώνων με την Προκήρυξη Σχεδίων Βελτίωσης

ampeli_2

Για διάστημα παραπάνω από τρεις μήνες (21.12.2017 έως 2.4.2018) φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα στήριξης στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.1 που αφορά τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων (Σχέδια Βελτίωσης).

 

Στις 14/12 ο υπουργός ΥΠΑΑΤ ανακοίνωσε την προκήρυξη της Δράσης, που για πρώτη φορά δίνει τη δυνατότητα να ενταχθούν, στο πλαίσιο της εγκατάστασης πολυετών φυτειών, οι δικαιούχοι που έχουν λάβει Άδεια Φύτευσης αμπέλων για τα έτη 2016 και 2017 με την προϋπόθεση βέβαια να μην έχουν εγκαταστήσει τον αμπελώνα πριν την προκήρυξη της Δράσης. Η ΚΕΟΣΟΕ εδώ και δυο χρόνια έκρουε και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, τονίζοντας την οικονομική αδυναμία των αμπελουργών να προβούν σε φυτεύσεις, κινητοποιώντας αρχικά το ΥΠΑΑΤ, ώστε να καταστεί εφικτή η χρηματοδότηση των Αδειών Φύτευσης μέσω των προγραμμάτων Αναδιάρθρωσης κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Commission. Η άρνηση της Commission ενεργοποίησε το plan B της ΚΕΟΣΟΕ με επιτυχία η οποία ζήτησε από το ΥΠΑΑΤ να ενταχθούν οι φυτεύσεις αμπελώνων στα Σχέδια Βελτίωσης και έτσι σήμερα οι αμπελουργοί μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα στήριξης στη Δράση 4.1.1 και να ενισχυθούν ανάλογα την κατηγορία στην οποία εντάσσονται (από 40% έως και 80% για τα νησιά του Αιγαίου). Το ποσό που θα λάβουν σε όσους εγκριθεί το αίτημα στήριξης (Σχέδιο Βελτίωσης) συναρτάται με το «εύλογο κόστος» εγκατάστασης που σε αμπελώνα με υποστήλωση, ανέρχεται σε 1.407 €. Η δυνατότητα αυτή εκτιμάται ότι θα αυξήσει τα αναιμικά ποσοστά φύτευσης αμπελιών από τους κατέχοντες Άδεια Φύτευσης, αφού για το 2016 πρώτο έτος εφαρμογής του νέου καθεστώτος, το ποσοστό των πραγματοποιηθεισών φυτεύσεων ανέρχεται στο 12%.

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.agrocapital.gr

Βγήκε η υπουργική απόφαση που περιέχει τις διατάξεις της προκήρυξης των Σχεδίων Βελτίωσης

trakter_2

Στον αέρα βγήκε η υπουργική απόφαση που περιέχει τις διατάξεις της προκήρυξης των Σχεδίων Βελτίωσης, ενώ με τροποποίηση των Προγραμμάτων, πέρασε η εκχώρηση της ενίσχυσης σε τρίτους, όπως για παράδειγμα οι αντιπρόσωποι και κατασκευαστές μηχανημάτων.

Δικαιούχοι μπορεί να είναι οι ενεργοί γεωργοί, φυσικά πρόσωπα, ενήλικες έως 61 ετών και νομικά πρόσωπα οι οποίοι έχουν υποβάλει ΟΣΔΕ κατά το 2017.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων ανέρχεται στα 315 εκατ. ευρώ και η προκήρυξή τους θα πραγματοποιηθεί εντός του Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζεται το πλαίσιο εφαρμογής των λεγόμενων «Σχεδίων Βελτίωσης», δηλαδή των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Τη δυνατότητα να εκχωρήσουν την ενίσχυση σε τρίτα πρόσωπα, όπως για παράδειγµα τους εισαγωγείς και τους κατασκευαστές αγροτικών µηχανηµάτων, θα έχουν οι δικαιούχοι όλων των Μέτρων στα πλαίσια του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης. Βασική προϋπόθεση είναι ο παραγωγός να έχει καταβάλλει το ποσό της ιδιωτικής συµµετοχής που αντιστοιχεί στη συγκεκριµένη δαπάνη.

Αναλυτικότερα, οι διαχειριστικές αρχές αναφέρουν στο κείµενο που τροποποιεί τις διατάξεις των Προγραµµάτων:

Αναφορά δυνατότητας στην RDC 4/10/2017, στο θέµα «Technical clarifications»

18) Πληρωµές επιλέξιµων δαπανών σε πρόσωπα εκτός των δικαιούχων µετά από αίτηµα αυτών.

Για πράξεις του ΠΑΑ 2014-2020 δύναται ο δικαιούχος να αιτηθεί την καταβολή της ενίσχυσης από τον Οργανισµό Πληρωµής σε τρίτο πρόσωπο ορισµένο από αυτόν. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτούνται τα ακόλουθα:

-Ο δικαιούχος έχει καταβάλλει το ποσό της ιδιωτικής συµµετοχής που αντιστοιχεί στη συγκεκριµένη δαπάνη.

-Οι πληρωµές διενεργούνται χωρίς καθυστέρηση προκαλούµενη από το τρίτο πρόσωπο.

– Ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ δικαιούχου και του τρίτου προσώπου. Στο ιδιωτικό συµφωνητικό εκτός των λοιπών όρων θα περιλαµβάνεται και ο όρος της µη απαίτησης των ποσών που αφορούν σε µείωση του συνολικού αιτούµενου ποσού κατόπιν αποτελεσµάτων του διοικητικού ελέγχου, από τον οργανισµό πληρωµών.

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των δράσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης είναι τα εξής:

• Δικαιούχοι μπορεί να είναι οι ενεργοί γεωργοί, φυσικά πρόσωπα, ενήλικες έως 61 ετών και νομικά πρόσωπα οι οποίοι έχουν υποβάλει ΟΣΔΕ κατά το 2017. Επιπλέον για τη δράση 4.1.1 οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες γεωργοί (όχι ως νεοεισερχόμενοι). Δικαιούχοι επίσης είναι όσοι εντάσσονται στο υπομέτρο 6.1 των νέων γεωργών.

• Τα υποψήφια συλλογικά σχήματα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα και ενήμερα στο μητρώο, να έχουν 3 τελευταίες χρήσεις με κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000 €. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τριών χρήσεων, θεωρούνται νεοσύστατα και καθίστανται επιλέξιμα.

• Στο 4.1.1 επιλέξιμες επενδύσεις είναι η ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, η αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών μη ποωδών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με σπορά στον αγρό, η περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων, η αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και οι γενικές άυλες δαπάνες.

• Στο 4.1.3 επιλέξιμες επενδύσεις είναι η κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που προσαρμόζονται στις ενεργειακές ανάγκες αυτοκατανάλωσης της εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένων και εκείνων οι οποίες πρόκειται να δημιουργηθούν από τις υπόλοιπες προβλεπόμενες επενδύσεις της εκμετάλλευσης καθώς και γενικές άυλες δαπάνες.

• Για τη δράση 4.1.1 η οικονομική στήριξη για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων είναι έως 300.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τις 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την τελευταία Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού

• Στην ίδια δράση, για συλλογικές επενδύσεις η οικονομική στήριξη μπορεί να ανέρθει έως τις 500.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να φτάσει και στο 1.000.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της ομάδας ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι ομάδες που δεν έχουν ακόμα κλείσει μία χρήση δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.

• Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3 ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης:

α) για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων στα 150.000 ευρώ, με εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις οποίες ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως και τις 200.000 ευρώ.

β) για συλλογικές επενδύσεις έως τις 500.000 ευρώ.

• Τα ποσοστά ενίσχυσης, ανάλογα με την ιδιότητα του υποψηφίου και τον τόπο της έδρας της κατοικίας ανέρχονται από 40% έως και 85%.

• Το μέτρο έχει εκχωρηθεί στις Περιφέρειες.

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.agronews.gr

29 Δεκεμβρίου η καταληκτική ημερομηνία για τις δηλώσεις ένταξης στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης

voskos_1

Με τροποποιητική απόφαση,αλλάζει μεταξύ άλλων, η καταληκτική ημερομηνία για να δηλώσουν οι κτηνοτρόφοι με μια αίτηση στην αρμόδια Περιφέρεια τις βοσκήσιμες γαίες που θέλουν να συμπεριληφθούν στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης που θα εκπονηθούν.

Η προθεσμία, πριν την εν λόγω τροποποίηση, έληγε στις 7 Οκτωβρίου. Όπως αναφέρεται στην τροποποιητική απόφαση, σε ότι αφορά τις δημοτικές βοσκήσιμες γαίες το 40% του μισθώματος από τη χρήση της βοσκής περιέρχεται στις οικείες Περιφέρειες, για την κάλυψη των δαπανών εκπόνησης και υλοποίησης των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης με σκοπό τη βελτίωση της βοσκήσιμης γαίας. Βρείτε εδώ ολόκληρη την τροποποιητική απόφαση

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα (ιδιώτες, Δήμοι, Ιερές Μονές, Συν/σμοί κ.α.), οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους βοσκήσιμες εκτάσεις, ότι, παρατείνεται μέχρι και τις 29 Δεκεμβρίου 2017 η ημερομηνία υποβολής αίτησης ένταξης των εκτάσεων τους, στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης, στο πλαίσιο του Ν. 4351/2015(ΦΕΚ 164 Α’).

Υπενθυμίζουμε ότι, με τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης ρυθμίζονται οι όροι χρήσης των βοσκήσιμων γαιών, σύμφωνα με τις την υφιστάμενη νομοθεσία, με σκοπό την αειφόρο διαχείριση και αξιοποίηση  τους. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται η αναλυτική περιγραφή των εκτάσεων, του καθεστώτος χρήσης τους, καθώς και του παραγωγικού δυναμικού τους, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τον χωρικό προσδιορισμό της βοσκήσιμης γης, την έκταση και τη βοσκοικανότητα της. Επιπλέον, καθορίζονται έργα υποδομής, βελτιώσεις στις εφαρμοζόμενες καλλιεργητικές τεχνικές και γίνεται υπολογισμός του κόστους ανάπτυξης και διαχείρισης των εκτάσεων, συμπεριλαμβανομένου και του ζωικού κεφαλαίου.

 

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.agrocapital.gr

Σχέδια Βελτίωσης: Τι περιλαμβάνουν και ποιους αφορούν

ampeli_2

Σύμφωνα με την ομιλία του κ. Κασσίμη προς υπογραφή είναι η δημοσίευση των προκηρύξεων για Υπομέτρο 4.1 Σχέδια Προκήρυξης, Μέτρο 9: Νεοσύστατες Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών, Μέτρο 10: Απονιτροποίηση, Μέτρο 5.1: Αντιχαλαζιακή Προστασία.

Μέχρι τέλος του έτους ξεκινούν οι προκηρύξεις των εν λόγω επιδοτούμενων προγραμμάτων.

Ας δούμε αναλυτικά το κάθε Μέτρο

Υπομέτρο 4.1 ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Η αναμενόμενη προκήρυξη είναι προς υπογραφή και θα εκδοθεί το επόμενο 15νθήμερο, ενώ οι αιτήσεις υποβολής θα διαρκέσουν γύρω στο τρίμηνο,με αναμενόμενες εγκρίσεις περί τα τέλη του 2018.

Δικαίωμα Υποβολής έχουν: Όλοι οι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι , επαγγελματίες ή Νέοι Αγρότες, ηλικίας 18-60 ετών, αποκλείονται οι κάθε είδους συνταξιούχοι.

Ο αιτούμενος προϋπολογισμός για τις επιλέξιμες δαπάνες κατανέμεται αντιστοίχως εως των παρακάτω ορίων :

ανέγερση, επέκταση,εκσυγχρονισμός γεωργικών κτηρίων εώς του ποσού των 15.000€

Γεωργικοί ελκυστήρες εως 125.000€, παρελκόμενα εώς 40.000€, αγορά και εγκατάσταση πολυετών φυτών, περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων εώς 5.000€, αγορά εξοπλισμού, Η/Υ και λογισμικού εώς 1.200€, γενικές δαπάνες-σύνταξη μελέτης εως 1.500€.Στον προϋπολογισμό δεν περιλαμβάνεται το ΦΠΑ, μπορούν να γίνουν και δαπάνες με φοροαπαλλακτικό.

Ενώ για την βαθμολογία τα σημαντικά κριτήρια είναι το είδος της Εκμετάλλευσης που με μοριοδότηση στην αιγοπροβατοτροφία ή οπωροκηπευτικά, η χαμηλή τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης εως 40.000€, τα Βιολογικά Προϊόντα ή ΠΟΠ/ΠΓΕ, το ύψος της επένδυσης που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 4πλασιο της τυπικής απόδοσης ,η τεκµηριωµένη της ιδία συμμετοχής τουλάχιστον του 20% του αιτούµενου προϋπολογισµού , αν υπάρχουν οι απαραίτητες άδειες (π.χ. αδειοδότηση στάβλου, οι Ν. Αγρότες με 5ετία επαγγελματική εμπειρία καθώς και οι Πτυχιούχοι γεωτεχνικής κατεύθυνσης), ενώ στην μελλοντική κατάσταση θα μοριοδοτούνται οι επενδύσεις σε σταβλικές εγκαταστάσεις, σε εγκατάσταση νέων φυτειών ή θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις ,η αύξηση απόδοσης >20%,οι Επενδύσεις στη ζωική παραγωγή, καθώς και οι επενδύσεις για προετοιµασία ή/και συσκευασία ή/και πρώτη πώληση της παραγωγής (τουλάχιστον 20% της επένδυσης). Η βάση για την επιλογή σχεδίου θα είναι το 45/100.

Το ύψος της επένδυσης μπορεί να κυμαίνεται από 10.000€-500.000€,ενώ η επιδότηση κυμαίνεται από 50-80%,

Το πρόγραμμα κατά την έγκριση προβλέπει χορήγηση προκαταβολής 50% της επιχορήγησης έναντι εγγυητικής επιστολής τραπέζης.

Μέτρο 9: Επιχορήγηση σε Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών

Το Μέτρο 9 επιδοτεί για λειτουργικά έξοδα Ομάδες και Οργανώσεις Πραραγωγών που έχουν αναγνωριστεί από 26 Οκτωβρίου 2016 εώς και την υποβολή φακέλου .Η αναγνωρισμένη Ομάδα Παραγωγών μπορεί να αποτελείται απο 10 άτομα και πάνω για την Φυτική Παραγωγή και από 5 άτομα και πάνω για την Ζωική Παραγωγοί . Η επιδότηση κάθε Ομάδας/ Οργάνωσης θα φτάνει εώς τις 100.000 ευρώ ανα έτος. Συγκεκριμένα το ποσό υπολογίζεται με ποσοστό επι του τζίρου για μία 5ετία και ξεκινάει με 10% και αναλογικά με τα έτη φτάνει στο 2% του τζίρου στο τέλος της 5ετίας. Στα εν λόγω προγράμματα θα μπορούν να συμμετέχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις, σύμπράξεις μεμονωμένων ατόμων και συνεταιρισμοί.

Μέτρου 10.01.4 Απονιτροποίηση, αφορά την Μείωση Ρύπανσης Νερού από Γεωργική Δραστηριότητα.

Η εν λόγω προκήρυξη θα τρέξει με βάση υποβολής το ΟΣΔΕ (2017) και δέσμευση των παραγωγών είναι να έχουν ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα αγροτεμάχια να είναι δηλωμένα ως αρδευόμενα.

Οι καλλιέργειες που επιδοτούνται είναι: Αραβόσιτος, Κηπευτικά, Βαμβάκι, Σιτηρά, Ηλίανθος,Ροδάκινα, Μήλα, Αχλάδια, Βερίκκοκα. Το ύψος της ενίσχυσης θα κυμαίνεται απο από 43,5 ευρώ-60 ευρώ/ έτος/ στρ. με διάρκεια 5ετίας. Το ποσό ενίσχυσης ανεβαίνει για τα αγροτεμάχια που βρίσκονται σε απόσταση λιγότερη των 5 μέτρων από υδάτινες περιοχές. Οι παραγωγοί δεσμεύονται να εφαρμόσουν αγρανάπαυση στο 30% του αγροτεμαχίου ή 30% αμειψισπορά, ή 20% χλωρά λίπανση στην ενταγμένη έκταση ανάλογα με την καλλιέργεια ένταξης.

Μέτρο 5.1 που αφορά επενδύσεις σε αντιχαλαζικά δίχτυα και αντιβρόχινες μεμβράνες.

Το πρόγραμμα της ενεργητικής προστασίας, όπου τα προηγούμενα χρόνια ήταν 60% , τώρα η επιδότηση θα φτάνει το 80%, ενώ για συλλογικούς στο 100%. Η ΚΥΑ οδεύει προς υπογραφή και αναμένεται να ανοίξει για τους αγρότες όλης της χώρας, ενώ έχουν έρθει σε συνεννόηση με τις τράπεζες, ώστε, όσο χρησιμοποιείται ευρύτερα η Αγροκάρτα, να χρηματοδοτεί η τράπεζα τα αντιχαλαζικά.

Δικαιούχοι είναι όλοι οι επαγγελματίες αγρότες που είναι ασφαλισμένοι στον ΕΛΓΑ και κατέχουν ιδιόκτητα αγροτεμάχια.

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.agrocapital.gr

Εκτός Σχεδίων Βελτίωσης οι νέοι αγρότες και χοιροτρόφοι που δεν υπέβαλαν ΟΣ∆Ε το 2017

soil

Την πρώτη εβδοµάδα του Νοεµβρίου αναµένεται να βγει στον αέρα η προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης, µε τον οδηγό της πρόσκλησης ωστόσο να αφήνει εκτός δικαιούχων παραγωγικές οµάδες όπως χοιροτρόφους, πτηνοτρόφους και νεοεισερχόµενους αγρότες που εκ των πραγµάτων δεν υπέβαλαν ΟΣ∆Ε το 2017.

Το ζήτηµα για τις χοιροτροφικές µονάδες και τα πτηνοτροφεία, έγκειται στο γεγονός ότι δεν είναι υποχρεωµένες να κάνουν δήλωση ενιαίας ενίσχυσης αφού δεν λαµβάνουν άµεσες ενισχύσεις.

Το ζήτηµα για τις χοιροτροφικές µονάδες και τα πτηνοτροφεία, έγκειται στο γεγονός ότι ούτως ή άλλως δεν είναι υποχρεωµένες να κάνουν δήλωση ενιαίας ενίσχυσης, εφόσον δεν λαµβάνουν άµεσες ενισχύσεις. Έτσι, αυτόµατα αποκλείονται από το µέτρο εκσυγχρονισµού των αγροτικών εγκαταστάσεων, καθώς δεν τηρούν το σχετικό κριτήριο ένταξης.

Ως εκ τούτου, η Νέα Οµοσπονδία Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδος µε παρατήρησή της (ένσταση τη χαρακτηρίζει) που υπογράφει ο πρόεδρός της, Ιωάννης Μπούρας, κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης της προκήρυξης ζήτησε: είτε την εξαίρεση της προϋπόθεσης υποβολής ΟΣ∆Ε των χοιροτρόφων ή εναλλακτικά, τη δυνατότητα εκπρόθεσµης υποβολής ΟΣ∆Ε 2017, δυνατότητα που δόθηκε το προηγούµενο έτος στους υποψηφίους Νέους Αγρότες και µε δεδοµένο ότι µια εκπρόθεσµη υποβολή δεν θα επηρεάσει την κατανοµή των άµεσων ενισχύσεων και τον προγραµµατισµό καταβολής ενισχύσεων του Οργανισµού Πληρωµών.

Εκτός οι νεοεισερχόµενοι
Μπλοκαρισµένο είναι επίσης το πεδίο ενίσχυσης για τους νεοεισερχόµενους στον κλάδο. Πρώτον γιατί, µερίδα εξ αυτών δεν υπέβαλλαν δήλωση ενιαίας ενίσχυσης εφόσον ξεκίνησαν πρόσφατα τη δραστηριότητά τους. ∆εύτερον, γιατί όπως και να έχει, όλοι οι εγγεγραµµένοι ως νεοεισερχόµενοι στο ΜΑΑΕ δεν βρίσκονται στη λίστα δικαιούχων, αν δεν έκαναν αίτηση στο Μέτρο των Νέων Αγροτών µέσα στο 2016. Μάλιστα µερικοί από αυτούς και ενώ έχουν υποβάλλει και αίτηση εγγραφής στον ΟΓΑ, ο Οργανισµός ακόµη δεν τους έχει εντάξει στα Μητρώα του και δεν µπορούν να χαρακτηριστούν ακόµα ως επαγγελµατίες αγρότες.

Οι απαιτήσεις για φυσικά πρόσωπα
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα πρέπει:

  • Να έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, και να µην έχουν υπερβεί το 60ο  έτος της ηλικίας τους.
  • Να έχουν υποβάλλει Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης κατά το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι.
  • Να µην είναι συνταξιούχοι.
  • Επιπρόσθετα για τη ∆ράση 4.1.1 να είναι εγγεγραµµένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίες αγρότες ή να είναι Νέοι Γεωργοί του Υποµέτρου 6.1.

 

 

Προέλευση: www.agronews.gr