Από τα δεδομένα του δικτύου των παγίδων στις περιοχές της Πέλλας και της Ημαθίας, εκτιμάται ότιξεκίνησε η 1η πτήση του εντόμου της καρποκάψας το χρονικό διάστημα 20-23 Απριλίου (η δραστηριότητα του εντόμουστις περιοχές της Πιερίας, αυτή την εποχή, εμφανίζει μια οψίμηση 5-7 ημερών).

Με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Βέροιας, της Νάουσας και της Σκύδρας έγιναν οι υπολογισμοί της έναρξης των ωοτοκιών και των εκκολάψεων των αυγών.

Η έναρξη των ωοτοκιών υπολογίζεται το χρονικό διάστημα 29 Απριλίου - 2 Μαΐου και οι πρώτες εκκολάψεις υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 6-10 Μαΐου.

Ενδεικτικός χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

  • 3-6 Μαΐου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών
  • 9-12 Μαΐου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που στοχεύουν στις νεαρές προνύμφες

Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο):

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών: Abamectin +Chlorantraniliprole (2), Chlorantraniliprole (2), Fenoxycarb (2).

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εκκόλαψη των ωών: Acetemiprid (2), Alphacypermethrin (1), Bacillusthuringiensis (8), Beta-cyfluthrin (2, ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ, Απαγορεύεται από 20-03-2021 η τιμολόγηση του σκευάσματος από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίαςφυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος απότα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης έως 20-06-2021.

Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντωναποθεμάτων του σκευάσματος από τους επαγγελματίες χρήστες έως 20-07-2021.), Cydiapomonellagranulosisvirus (cpgv) (10), Deltamethrin (2), Emamectin (3), Etofenprox (3), Fenoxycarb (2),Indoxacarb (3), Lambdacyhalothrin (2), Phosmet (2), Spinetoram (1), Spinosad (3), Tau-Fluvalinate(2).

Το καρπίδιο καθίσταται ευαίσθητο στην προσβολή της καρπόκαψας όταν φθάνει σε διάμετρο τα 2εκατοστά και αρχίζει να χάνει το χνούδι του (στάδιο J, καρπίδια μέγεθος «καρυδιού»).

Επειδή η πλειονότητα των αυγών αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά, να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν μεεπιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού και οι κορυφές των δένδρων.

Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί οκίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Η επέμβαση για την καρπόκαψα καταπολεμά και τις νάρκες (Phyllonorycterblancardella καιPhyllonoryctercorylifoliella, Lepidoptera: Gracillariidae).

Ο αριθμός των συλλήψεων των αρσενικών εντόμων που παρουσιάζονται στα γραφήματα προέρχεται απόμία αντιπροσωπευτική παγίδα του δικτύου, για κάθε περιοχή (η ίδια από την αρχή του έτους), ώστε ναδίνει την τάση της πορείας του πληθυσμού όσο γίνεται πιο ξεκάθαρα. Δεν επιλέγονται παγίδες μεσημαντικά χαμηλές συλλήψεις και ούτε κατ? ανάγκη αυτές με τις υψηλότερες. Επίσης, εξαιρούνται οιπαγίδες με μηδενικές ή ελάχιστες συλλήψεις ως μη αντιπροσωπευτικές.

Το δελτίο παρέχει μια τάση της πορείας των πληθυσμών των εντόμων, η οποία δεν μπορεί να είναιαντιπροσωπευτική για κάθε αγροτεμάχιο. Οι παραγωγοί, προκειμένου να πάρουν την απόφαση επέμβασηςή όχι και πότε, καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τους τις δικές τους παρατηρήσεις και το ιστορικό του κάθεοπωρώνα.

Προέλευση: https://www.neapaseges.gr

Recommended Posts