Ξεκίνησε και επίσηµα από την 1η Ιανουαρίου η υποχρέωση τήρησης των νέων «Καλών Γεωργικών Πρακτικών», που αφορούν τις δεσµεύσεις των αγροτών για την ενεργοποίηση των δικαιωµάτων τους το 2023 και τη λήψη της εξισωτικής αποζηµίωσης.

 

Οι σχετικές φροντίδες µπορούν εν δυνάµει να ενεργοποιήσουν επιπρόσθετες ενισχύσεις, στη λογική του νέου πρασινίσµατος, εφόσον οι αγρότες επεκτείνουν τις δεσµεύσεις τους.  Σύµφωνα µε την µέχρι στιγµής ενηµέρωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, οι παραγωγοί αροτραίων καλλιεργειών το 2023 θα πρέπει µεταξύ άλλων:

Πρώτον, να διατηρούν σε φυτοκάλυψη τα αγροτεµάχιά τους έως και τις 5 Μαρτίου. Η κάλυψη του εδάφους µπορεί να γίνεται µε φυτικά υπολείµµατα ή/και µε αυτοφυή βλάστηση ή/και µε την εφαρµογή άλλης πρακτικής ισοδυνάµου αποτελέσµατος, ήτοι προστασίας του εδάφους κατά την προαναφερθείσα ευαίσθητη περίοδο.  Ωστόσο, εφόσον απαιτείται να γίνει προετοιµασία του εδάφους για την εαρινή καλλιέργεια, ο παραγωγός δύναται να διακόψει την εδαφοκάλυψη πριν τη λήξη του ως άνω διαστήµατος, λαµβανοµένου υπόψη ότι το χρονικό διάστηµα έως την εαρινή σπορά, δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις εβδοµάδες.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου: https://www.agronews.gr

Recommended Posts