Αγροτικά Κτηνοτροφικά Μελισσοκομικά και Αλιευτικά Νέα από όλη την Ελλάδα

Greekap.gr News
Πρόγραμμα ενίσχυσης για τα συνεταιριστικά οινοποιεία

Πρόγραμμα ενίσχυσης για τα συνεταιριστικά οινοποιεία

Αγροτικά Νέα 🕔August 9, 2018

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απόφαση (Β΄ 3250/2018) που υπογράφει ο υπουργός, ανώτερο ποσό προγράμματος επένδυσης ανά δικαιούχο ορίζεται το ποσό των 200.000 ευρώ και ως κατώτερο ποσό επένδυσης ανά δικαιούχο ορίζεται το ποσό των 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή συλλογικού φορέα το ανώτερο πόσο της επένδυσης αυξάνεται στις 500.000 ευρώ.

 

Όσον αφορά τις πληρωμές, η απόφαση αναφέρει ότι οι τελικοί δικαιούχοι του προγράμματος από τη στιγμή που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα της επένδυσης και το αργότερο έως 25η Ιουνίου του επόμενου έτους από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, υποβάλουν αίτηση πληρωμής μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του υπουργείου συμπληρώνοντας και την αναλυτική κατάσταση των πραγματοποιηθέντων δαπανών, η οποία συνοδεύεται από τα εξοφλημένα τιμολόγια αγοράς που δικαιολογούν τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες.

 

Δείτε εδώ την απόφαση για τις Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής για την περίοδο 2019-2023

 

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:

Στόχοι του Προγράμματος

1. Το μέτρο των επενδύσεων των επιχειρήσεων αφορά επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής, στη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου οίνου και στο marketing των οινικών προϊόντων.

Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται στο σύνολο της χώρας,με στρατηγικούς στόχους:

α) την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης των παραγόμενων προϊόντων σε συνδυασμό με την βελτίωση της εμπορίας.

β) τη στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ώστε αυτές να διατηρηθούν ή να καταστούν οικονομικά βιώσιμες.

γ) την ενίσχυση συλλογικών δομών (π.χ. Συνεταιρισμοί, Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Οινοπαραγωγών, Διεπαγγελματική ΄Ενωση).

2. Οι ποσοτικοποιημένοι στόχοι του προγράμματος είναι:

α) Η αύξηση του μεριδίου στην αγορά των πιστοποιημένων οίνων (Π.Ο.Π, Π.Γ.Ε, ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΩΝ, ονομασία κατά παράδοση) κατά 5%.

β) Ο αριθμός των επενδυτικών σχεδίων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν να ανέρχονται στα 50 σχέδια ετησίως εκ των οποίων τουλάχιστον τα 20 σχέδια να αφορούν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεων.

γ) Ο αριθμός των επενδυτικών σχεδίων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν τίθεται στα 50 σχέδια ετησίως εκ των οποίων τουλάχιστον τα 5 σχέδια να αφορούν συλλογικές δομές.

Δικαιούχοι

1. Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καν.(Ε.Ε) 1149/2016, δικαιούχοι αυτής της στήριξης είναι οι οινοποιητικές επιχειρήσεις ή οι οργανώσεις παραγωγών οίνου που παράγουν και διαθέτουν στο εμπόριο προϊόντα οίνου.

Επιπρόσθετα, μπορούν να καταστούν δικαιούχοι οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις δύο ή περισσοτέρων παραγωγών οίνου ή διεπαγγελματικές οργανώσεις.

Επιλέξιμες δράσεις και δαπάνες

1. Μόνο οι δαπάνες που είναι επαληθεύσιμες και ελέγξιμες και συνδέονται με τις ακόλουθες δράσεις είναι επιλέξιμες για στήριξη:

Ι. Παραγωγής αμπελοοινικών προϊόντων – βελτίωσης προϊόντος

ΙΙ. Ποιοτικού ελέγχου

ΙΙΙ. Εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων

ΙV. Επενδύσεων που συνδέονται με την εκμετάλλευση εν γένει

Στο Παράρτημα Ι παρατίθεται ενδεικτική αναφορά επιλέξιμων δαπανών.

2. Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να προβεί στην προμήθεια του εγκεκριμένου μηχανολογικού εξοπλισμού από άλλον προμηθευτή από εκείνον του οποίου την προσφορά επέλεξε βάσει της εγκεκριμένης μελέτης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αλλάζουν τα βασικά

τεχνικά χαρακτηριστικά και η δυναμικότητα, το οποίο τεκμηριώνεται από τεχνική έκθεση που συνοδεύει το νέο εξοπλισμό. Το τυχόν επιπλέον κόστος επιβαρύνει αποκλειστικά τον δικαιούχο. Σε κάθε περίπτωση, αλλαγή προμηθευτή ή παρόχου υπηρεσίας είναι δυνατή, αρκεί να πληρούνται οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις των εγκεκριμένων επενδυτικών δαπανών.

Χρηματοδότηση του προγράμματος

1. Το συνολικό ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων του προγράμματος επενδύσεων καθορίζεται ανά οικονομικό έτος σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα   2019-2023, όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Η συνεισφορά της Ένωσης στις πραγματικές δαπάνες του προγράμματος χορηγείται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου  Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, ως κάτωθι:

i. 50% των δαπανών για τις περιφέρειες που έχουν ορίσει ως λιγότερο ανεπτυγμένες, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Καν. (ΕΕ) αριθμ.1303/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλείου και του Συμβουλίου, όπως κάθε φορά ισχύει. Δηλαδή, για τις Περιφέρειακές Ενότητες (ΠΕ) που ανήκουν στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.

ii. 40% των δαπανών για τις άλλες περιφέρειες πλην των λιγότερο ανεπτυγμένων. Δηλαδή για τις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) που ανήκουν στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Κρήτης.

iii. 65% των δαπανών για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, όπως αυτά ορίζονται στον άρθρο 1 παράγραφος 2 του Καν. (Ε.Ε) 229/2013.

3. Το υπόλοιπο ποσοστό των πραγματικών δαπανών καλύπτεται με ιδία συμμετοχή των δικαιούχων, ανάλογα την περιοχή που πραγματοποιούνται οι δαπάνες, όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

4. Η εθνική συμμετοχή στη χρηματοδότηση του προγράμματός είναι μηδενική.

5. Ως ανώτερο ποσό προγράμματος επένδυσης ανά δικαιούχο ορίζεται το ποσό των 200.000 ευρώ και ως κατώτερο ποσό επένδυσης ανά δικαιούχο ορίζεται το ποσό των 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή συλλογικού φορέα το ανώτερο πόσο της επένδυσης αυξάνεται στις 500.000 ευρώ.

Διαδικασία πληρωμής

1. Οι τελικοί δικαιούχοι του προγράμματος από τη στιγμή που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα της επένδυσης και το αργότερο έως 25η Ιουνίου του επόμενου έτους από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, υποβάλουν αίτηση πληρωμής μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του ΥΠ.Α.Α.Τ συμπληρώνοντας και την αναλυτική κατάσταση των πραγματοποιηθέντων δαπανών, η οποία συνοδεύεται από τα εξοφλημένα τιμολόγια αγοράς που δικαιολογούν τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες.

Σύμφωνα και με το άρθρο 25 του Καν. 1150/2016, οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν μία και μόνο ενδιάμεση αίτηση πληρωμής υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) έχουν ολοκληρωθεί όλες οι επιμέρους ενέργειες που αφορούν την ολοκλήρωση μίας δράσης ή ενδεχομένως και περισσότερων, με βάση το εγκεκριμένο πρόγραμμα β) το χρηματικό ποσό που αφορά την ενδιάμεση αίτηση πληρωμής αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 30% του συνολικού εγκεκριμένου ποσού του προγράμματος της επένδυσης.

2. Η αρμόδια επιτροπή του άρθρου 17, μετά την υποβολή της αίτησης πληρωμής, πραγματοποιεί τους επιτόπιους ελέγχους στην επιχείρηση του δικαιούχου, το αργότερο έως την 20η Ιουλίου εκάστου έτους. Ακολούθως οι ΔΑΟΚ προβαίνουν στην αναγνώριση και εκκαθάριση δαπάνης συντάσσοντας και αποστέλλοντας τους σχετικούς φακέλους πληρωμής στο Τμήμα Προγραμμάτων Φορέων της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) το αργότερο μέχρι την 29η Ιουλίου εκάστου έτους (ημερομηνία πρωτοκόλλου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) με ταυτόχρονη επιβεβαίωση του αναλυτικού πίνακα πληρωμών του δικαιούχου μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Α.Α.Τ.

3. Στην περίπτωση όπου έχει υποβληθεί ενδιάμεση αίτηση πληρωμής, η αρμόδια επιτροπή του άρθρου 17, εντός του χρονικού διαστήματος του ενός (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής, πραγματοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία και αποστέλλει τους σχετικούς φακέλους πληρωμής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε για την πληρωμή του δικαιούχου. Ακολούθως ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ολοκληρώνει την πληρωμή του δικαιούχου, το αργότερο εντός το αργότερο δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των φακέλων πληρωμής.

4. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων, το αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου του έτους υποβολής της αίτησης πληρωμής.

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο : www.agronews.gr