τρακτερ

Σε προεκλογικό παιχνίδι έχει εξελιχθεί η τύχη της πρόσκλησης των Νέων Αγροτών. Από τη µία αρµοδίως γίνεται µία προσπάθεια σύνδεσης της προκήρυξης µε το µέλλον των επιλαχόντων του προγράµµατος του 2021 και από την άλλη ο χρόνο που περνάει, καθώς µετά το άνοιγµα το ΟΣ∆Ε σε καµία περίπτωση δεν µπορούµε να µιλάµε για πρόσκληση φέτος, αποµακρύνει το όποιο τέτοιο ενδεχόµενο.

 

Και αυτό γιατί, η προκήρυξη αν γίνει φέτος θα πρέπει να υπάρχει και ένα έτος βάσης για την προσµέτρηση της Τυπικής Απόδοσης το οποίο δεν µπορεί να είναι άλλο από το 2023 και τη φετινή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης. Σε ερώτηµα της Agrenda προς τον προϊστάµενο της Μονάδας Επενδύσεων, Θύµιο Τσιατούρα για το ενδεχόµενο προκήρυξης µέσα στο έτος η απάντηση ήταν πως «πρόκειται καθαρά για πολιτική απόφαση». Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει προδηµοσίευση πρώτα και µετά η προκήρυξη µπορεί να βγει και αρχές του 2024 χωρίς πρόβληµα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να απαντηθεί από την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ άµεσα αν πρόκειται πράγµατι να βγει προκήρυξη εντός του έτους για να γνωρίζουν οι ενδαιφερόµενοι πώς θα πρέπει να διαµορφώσουν την αίτηση ΟΣ∆Ε, ή κάποιοι µπορεί να θελήσουν να «τρενάρουν» την ένταξή τους στο επάγγελµα, εφόσον γνωρίζουν ότι πρόσκληση θα βγει µε έτος βάσης το ΟΣ∆Ε του 2024.

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως για πρώτη φορά µετά από µία 10ετία περίπου, θα υπάρξει αλλαγή στις Τυπικές Αποδόσεις των εκτάσεων/εκτροφών. Για παράδειγµα, για την ένταξη στο πρόγραµµα, απαιτείται τυπική απόδοση 12.000 ευρώ στην εκµετάλλευση. Αυτό µεταφράζεται µε τον υφιστάµενο πίνακα σε σε 130 πρόβατα ή αίγες, 64 στρέµµατα λαδολιές ή 41 επιτραπέζιες ελιές, 18 στρέµµατα οπωρώνα ή 11 στρέµµατα κηπευτικά, 292 στρέµµατα σιτάρι ή 80 στρέµµατα βαµβάκι. Με τους νέους πίνακες που έχει δηµοσιεύσει ήδη η Αgrenda, τα παραπάνω αλλάζουν σε 77 πρόβατα ή αίγες, 65 στρέµµατα λαδολιές ή 43 επιτραπέζιες ελιές, 18 στρέµµατα οπωρώνα ή 11 στρέµµατα κηπευτικά, 232 στρέµµατα σκληρό σιτάρι ή 79 στρέµµατα βαµβάκι. Σηµειώνεται εδώ πως οι τυπικές αποδόσεις αυτές θα ισχύσουν για όλα τα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης της νέας ΚΑΠ.

Η ηµεροµηνία της εγκατάστασης

Σύµφωνα µε το στρατηγικό σχέδιο, αίτηση στο πρόγραµµα θα µπορούν να κάνουν όσοι εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά στη γεωργία έως και 24 µήνες πριν υποβάλουν αίτηση. Τι σηµαίνει αυτό πρακτικά: Εφόσον βγει για παράδειγµα η πρόσκληση Οκτώβριο του 2023, θα µπορούν να µπουν στο Μέτρο εκείνοι που πήραν βεβαίωση από το ΜΑΑΕ ως «νεοεισερχόµενοι στον αγροτικό τοµέα» από τον Οκτώβριο του 2021 και µέχρι και την ηµεροµηνία αίτησης δεν τηρούν τις προϋποθέσεις για να οριστούν ως κατ’ επάγγελµα αγρότες. Εφόσον, υπάρχουν κάποιες σκέψεις να µπορέσουν να µπουν στο πρόγραµµα και κάποιοι υποψήφιοι Νέοι Αγρότες που δεν κατάφεραν να µπουν στην πρόσκληση του 2021, θα πρέπει να υπάρξει διεύρυνση του 24µηνου σε 36µηνο. Η περίοδος παραµονής στο επάγγελµα για τους δικαιούχους θα είναι 7-8 έτη όπως και στην πρόσκληση του 2021. Φυσικά όλα αυτά, όπως και το ποσό ενίσχυσης που περιγράφεται παρακάτω µπορεί να αλλάξουν σε περίπτωση τροποποίησης του στρατηγικού σχεδίου, η οποία θα γίνει τέλος του έτους.

Το ποσό ενίσχυσης θα παρέχεται υπό την µορφή κεφαλαίου µη επιστρεπτέας ενίσχυσης ή χρηµατοδοτικού εργαλείου, που συνδυάζεται υποχρεωτικά µε µη επιστρεπτέα ενίσχυση σε µία ενιαία πράξη. Όσον αφορά στη µη επιστρεπτέα ενίσχυση, αυτή δεν συνδέεται µε συγκεκριµένες δαπάνες αλλά µε την επίτευξη συγκεκριµένων ποσοτικών στόχων και διαµορφώνεται ως εξής:

Από 30.000 έως και 42.500 ευρώ ανά δικαιούχο (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.

Ειδικότερα, το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι 30.000 για γεωργικές εκµεταλλεύσεις που θα έχουν (στη µελλοντική κατάσταση) φυτική – µικτή παραγωγική κατεύθυνση.

Το ποσό αυτό θα διαµορφώνεται έως και 42.500 ευρώ µε βάση τα εξής: αύξηση κατά 2.500 ευρώ εφόσον η περιοχή µόνιµης κατοικίας των αρχηγών των εκµεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή µειονεκτικές ή σε µικρά νησιά (νησιά µε πληθυσµό έως και3.100 κατοίκους) και σε περιφερειακές ενότητες µε πληθυσµιακή πυκνότητα µικρότερη η ίση των 35 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο µε βάση την απογραφή πληθυσµού του 2021 ή συνδυασµό αυτών των κατηγοριών περιοχών) ή συνδυασµός αυτών των κατηγοριών περιοχών, αύξηση κατά 10.000 ευρώ για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη µελλοντική κατάσταση) της εκµετάλλευσης.

Προέλευση άρθρου: https://www.agronews.gr

Recommended Posts