Τρεις θα είναι οι βασικές προϋποθέσεις το 2023 για τη λήψη της συµπληρωµατικής ενίσχυσης των νεαρών αγροτών ύψους 7 ευρώ το στρέµµα και µέγιστο τα 1.750 ευρώ ανά εκµετάλλευση.

 

Πρώτον, θα πρέπει o αγρότης να έχει εγκατασταθεί ως αρχηγός της αγροτικής εκµετάλλευσης από το 2019 και µετά. ∆εύτερον θα πρέπει να είναι ηλικίας έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της πρώτης αίτησης (2023). Και τρίτον, θα πρέπει να είναι καταρτισµένος/εκπαιδευµένος. Το τελευταίο αυτό κριτήριο που εισάγεται είναι κάτι το «νέο» για τη νέα ΚΑΠ ωστόσο όχι ιδιαίτερα απαιτητικό. Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στο στρατηγικό σχέδιο, η κατάρτιση αυτή αποδυκνείεται µε τους εξής τρόπους:

-Κατ’ ελάχιστο, είτε επίπεδο γνώσεων 4 (Επαγγελµατική Σχολή ή Λύκειο). Στο στρατηγικό σχέδιο δεν αναφέρεται ότι η γνώση πρέπει να είναι γεωτεχνικής κατεύθυνσης, όπως στο πρόγραµµα Νέων Αγροτών (µοριοδότηση).

-Εκπαίδευση γεωτεχνικής κατεύθυνσης (κατ’ ελάχιστο 150 ωρών) που δεν αποτελεί µέρος πιστοποιητικού ή διπλώµατος (µη τυπικής εκπαίδευσης – βεβαίωση από την αρµόδια αρχή) και επίπεδο γνώσεων επιπέδου 2 (απολυτήριο γυµνασίου).

-Άσκηση του επαγγέλµατος του αγρεργάτη µε πλήρη απασχόληση επί τρία συναπτά έτη ή επί ισοδύναµο χρονικό διάστηµα µε µειωµένο ωράριο, κατά την τελευταία δεκαετία (πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από αρµόδια αρχή, δελτία µισθοδοσίας ή εργόσηµο ή άλλα σχετικά έγγραφα, εφόσον διευκρινίζουν σαφώς τις επαγγελµατικές δραστηριότητες) και επίπεδο γνώσεων επιπέδου 2 (απολυτήριο γυµνασίου).

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agronews.gr

Recommended Posts