Σε νέα προκήρυξη για το Μέτρο 4.2.1 Μεταποίηση για επενδύσεις έως 500.000 ευρώ προχώρησαν οι διαχειριστικές αρχές που αφορά προς το παρόν μόνο την Θεσσαλίας, ενώ το ερχόμενο διάστημα αναμένεται να βγουν και για άλλες περιφέρειες.

Από 15 Ιουλίου 2019 μέχρι τις 15 Νοεμβρίου θα μείνει ανοιχτή η προκήρυξη «Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη µε τελικό προϊόν εντός του Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης Λειτουργίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΛΕΕ) (γεωργικό προϊόν)». Η πρόσκληση εκδόθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενώ έχουν γίνει ήδη ενέργειες να βγει παρόμοια δράση και στην Αττική όπως και σε άλλες Περιφέρειες.

Η αίτηση στήριξης αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιµους κλάδους.

α) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια.

β) Γάλα.

γ) Αυγά.

δ) Σηροτροφία – µελισσοκοµία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα.

ε) Ζωοτροφές.

στ) ∆ηµητριακά.

ζ) Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων).

η) Οίνος.

θ) Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί.

ι) Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εµπορία ανθέων).

ια) Φαρµακευτικά και Αρωµατικά Φυτά.

ιβ) Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό.

ιγ) Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

Καλυπτόμενες επενδύσεις

Στο πλαίσιο της ∆ράσης είναι επιλέξιµες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισµού, µε ή χωρίς µετεγκατάσταση, µονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης µονάδων υπό τις εξής προϋποθέσεις/εξαιρέσεις:

α) Η αίτηση στήριξης αφορά έναν από τους παραπάνω επιλέξιµους κλάδους.

β) Η αίτηση στήριξης αφορά παραγωγή προϊόντων εντός του Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης µε αξιοποίηση πρώτης ύλης εντός του Παραρτήµατος Ι της ΣΛΕΕ.

γ) ∆εν είναι επιλέξιµη η ίδρυση ελαιοτριβείων.

δ) ∆εν είναι επιλέξιµη η ίδρυση σφαγείου

ε) Ως εκσυγχρονισµός µονάδας νοείται η αντικατάσταση ή/και η συµπλήρωση µηχανολογικού εξοπλισµού όπως η επέκταση δυναµικότητας (εφόσον καλύπτεται από τις απαραίτητες κάθε φορά αδειοδοτήσεις) ενεργών και ανενεργών µονάδων.

 

 

 

Διαβάστε την συνέχεια στο agronews.gr

Recommended Posts