Παρά το γεγονός πως στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων για το Μέτρο 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία», δηλαδή για ενισχύσεις κτηνοτρόφων για αγορά ζωοτροφών, ρητά αναφέρεται πως η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-πληρωμής πραγματοποιείται το διάστημα από 19 έως 29 Δεκεμβρίου 2022, τελικά η σχετική πλατφόρμα τέθηκε σε λειτουργία την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου

 

 

Σημειώνεται πως, μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί κάποια παράταση ως αντιστάθμισμα της καθυστέρησης που παρουσιάστηκε, συνεπώς καλόν θα είναι οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στο μέτρο της συγκεκριμένης πρόσκλησης να μεριμνήσουν να υποβάλλουν εγκαίρως προς την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ, αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) που υποστηρίζει την υλοποίηση του Μέτρου.

Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα και η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στον ιστότοπο : https://eae.opekepe.gov.gr/

Επισημαίνεται πως η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε ογδόντα εννέα εκατομμύρια ευρώ (89.000.000€) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Προέλευση άρθρου: https://www.agro24.gr

Recommended Posts