Σύµφωνα µε πηγές κοντά στο σχεδιασµό του ελληνικού στρατηγικού σχεδίου, το νέο καθεστώς όπως αποφασίστηκε τελικά να ισχύσει παρά τις πιέσεις από το ΥΠΑΑΤ, δεν εξυπηρετεί ούτε γραφειοκρατικά αλλά ούτε τους ίδιους τους παραγωγούς καθώς δεν θα τους εξαιρεί από περιβαλλοντικές υποχρεώσεις και διοικητικούς ελέγχους, όπως γίνεται σήµερα.

Πρακτικά αυτό σηµαίνει πως ανεξεραίτως, όλοι οι Έλληνες αγρότες, ασχέτως από την έκταση που έχουν στην κατοχή τους και τις άµεσες ενισχύσεις που λαµβάνουν θα έχουν πάνω-κάτω τις ίδιες περιβαλλοντικές υποχρεώσεις για τη λήψη της βασικής πληρωµής και θα υπόκεινται σε διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

 Οι 8 περιβαλλοντικές υποχρεώσεις για τη βασική πληρωµή

Στη νέα ΚΑΠ, οι δικαιούχοι βασικής ενίσχυσης θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες «Ενισχυµένης Πολλαπλής Συµµόρφωσης». ∆ηλαδή, ένα πλαίσιο οχτώ κανόνων που επηρεάζει περισσότερο τους κατόχους αροτραίων εκτάσεων. Αυτοί οι κανόνες είναι µε βάση το τελικό κείµενο της νέας ΚΑΠ:

1) ∆ιατήρηση µόνιµων βοσκοτόπων σε έτος αναφοράς τις εκτάσεις του 2018.

2) Κατάλληλη προστασία των υγροτόπων και τυρφώνων (προαιρετικό για τα έτη 2023-2024).

3) Απαγόρευση της καύσης υπολειµµάτων καλλιεργειών, εκτός αν γίνεται για λόγους φυτοπροστασίας.

4) ∆ηµιουργία ζωνών ανάσχεσης ελάχιστου πλάτους 3 µέτρων κατά µήκος υδατορευµάτων, όπου απαγορεύεται η εφαρµογή λιπασµάτων και φυτοπροστατευτικών.

5) ∆ιαχείριση της κατεργασίας του εδάφους ή άλλων κατάλληλων καλλιεργητικών τεχνικών για τον περιορισµό του κινδύνου υποβάθµισης του εδάφους, λαµβάνοντας, υπόψη την κλίση του εδάφους

6) Ελάχιστη κάλυψη εδάφους για σε περιόδους που είναι πιο ευαίσθητες.

7) Αµειψισπορά σε αρόσιµη γη. Η εναλλαγή συνίσταται σε αλλαγή καλλιέργειας τουλάχιστον µία φορά το χρόνο σε επίπεδο αγροτεµαχίου (εκτός από την περίπτωση πολυετών καλλιεργειών, χόρτων και άλλων καλλιεργειών ποώδους χορτονοµής και αγραναπαύσεων), συµπεριλαµβανοµένων των επίσπορων καλλιεργειών. Εξαιρούνται αγροτεµάχια κάτω των 100 στρεµµάτων. Εξαιρούνται όλοι οι βιοκαλλιεργητές.

8) Ελάχιστο ποσοστό γεωργικής έκτασης που διατίθεται για µη παραγωγικά στοιχεία ή περιοχές. Για τις αροτραίες καλλιέργειες το ποσοστό κυµαίνεται µεταξύ 4%-7% κατά περίπτωση. Εξαιρούνται αγροτεµάχια κάτω των 100 στρεµµάτων.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agronews.gr

 

Recommended Posts