τρακτερ

Οι Έλληνες αγρότες που απασχολούν εργάτες γης θα έχουν υποχρέωση να τους ασφαλίζουν και να τους παρέχουν καλές συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, αν θέλουν να συνεχίσουν να παίρνουν επιδοτήσεις.

 

Αυτό το ονοµάζει «κοινωνική αιρεσιµότητα» η Ευρωπαϊκή Ένωση και συµπεριλαµβάνεται στην υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3072/Β’/2023) που ορίζει τους κανόνες άµεσων ενισχύσεων στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ.  Η Γαλλία, η Ιταλία και η Αυστρία εφαρµόζουν την κοινωνική αιρεσιµότητα ήδη από φέτος, µε την Ελλάδα να αποφασίζει να πάρει παράταση για την τήρηση του σχετικού κανόνα, ώστε να τον θέσει σε εφαρµογή το 2025.

Τι θα περιλαµβάνουν οι έλεγχοι για την κοινωνική αιρεσιµότητα

Σύµφωνα µε το ελληνικό στρατηγικό σχέδιο, οι έλεγχοι για την κοινωνική αιρεσιµότητα που θα ισχύσει στη χώρα µας από το 2025 θα περιλαµβάνουν τα κάτωθι:

 1.  Έλεγχος για την παιδική εργασία.
 2.  Εργάτες γης διαφανής διαδικασία απασχόλησης τους και έλεγχος των συνθηκών δουλειάς και διαβίωσης τους.
 3.  Ανοικτές δοµές προσφύγων και εύρεση εργασίας στον αγροτικό τοµέα.
 4.  ∆ίκαιη Ασφάλιση.
 5. Αποζηµίωση σε περίπτωση ατυχήµατος.
 6. Παρακολούθηση µέσω του συστήµατος προώθησης εργατών γης εµπλουτισµός του και µε άλλες διαλειτουργικότητες ώστε να υπάρχει παρακολούθηση των ανθρώπινων ροών στην Ελλάδα.

Θα υπάρξει διαβάθµιση κυρώσεων ανάλογα µε το µέγεθος της παράβασης, έως και τον αποκλεισµό από κάθε ενίσχυση της ΕΕ σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων.

Ενσωµάτωση της νοµοθεσίας στους Συµβούλους και στα Τοµεακά της ΚΑΠ

Η σχετική νοµοθεσία θα ενσωµατωθεί  στο Σύστηµα Γεωργικών Συµβουλών, και στους στόχους και µέτρα των τοµεακών παρεµβάσεων (οπωροκηπευτικά, λυκίσκος, ελαιόλαδο & επιτραπέζιες ελιές, οίνος) & στην αγροτική ανάπτυξη (επενδύσεις, συνεργασία, ανταλλαγή γνώσεων/πληροφόρησης). Μάλιστα στα πλαίσια των τοµεακών παρεµβάσεων θα είναι υποχρεωτική η παροχή συµβουλών για θέµατα ασφάλειας και υγιεινής εργατικής νοµοθεσίας και κάθε άλλο σχετικό µε την τήρηση της κοινωνικής αιρεσιµότητας θέµα.

Σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση που ορίζει τους γενικούς κανόνες άµεσων ενισχύσεων, για την κοινωνική αιρεσιµότητα προβλέπονται τα εξής:

Άρθρο 9

Κοινωνική Αιρεσιµότητα

 1. Περαιτέρω για την χορήγηση της βασικής εισοδηµατικής ενίσχυσης, απαιτείται και η συµµόρφωση µε την κοινωνική αιρεσιµότητα.
 2. ΕΓ που δεν συµµορφώνονται µε τις δεσµεύσεις της κοινωνικής αιρεσιµότητας, υπόκεινται σε διοικητική κύρωση.
 3. Η κοινωνική αιρεσιµότητα επιβάλλει δεσµεύσεις στους τοµείς της απασχόλησης και της υγείας και ασφάλειας της εργασίας. Οι ΕΓ συµµορφώνονται το αργότερο έως 1/1/2025.
 4. Οι δικαιούχοι θα ενηµερώνονται για την απαίτηση τήρησης του συστήµατος της αιρεσιµότητας και τις διοικητικές κυρώσεις µη τήρησής τους κατά την υποβολή της ΕΑΕ κάθε έτους.
 5. Λεπτοµερής ρύθµιση της εφαρµογής του συστήµατος της κοινωνικής αιρεσιµότητας καθώς και οι σχετικές διοικητικές κυρώσεις περιλαµβάνονται σε αυτοτελή για το σκοπό αυτό κοινή υπουργική απόφαση, σε συνεργασία µε τα συναρµόδια υπουργεία.

Γραπτώς οι όροι απασχόλησης

Το µέτρο κοινωνικής αιρεσιµότητας και µε βάση την Οδηγία 2019/152 προβλέπει µεταξύ άλλων πως πρέπει να διασφαλίζεται ότι η γεωργική απασχόληση θα υπόκειται σε σύµβαση εργασίας και οι οροί απασχόλησης πρέπει να παρέχονται γραπτώς σε αυτή τη σύµβαση. Σύµφωνα µε την οδηγία 89/391/ΕΟΚ πρέπει µεταξύ άλλων να διασφαλίζεται ότι ο εργοδότης θα λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων.

Προέλευση άρθρου: https://www.agronews.gr

Recommended Posts