Skip to content

Η Επιτροπή δημοσιεύει εξωτερική μελέτη για το μέλλον των ζώων της ΕΕ

provata_1

Η Επιτροπή δημοσιεύει εξωτερική μελέτη για το μέλλον των ζώων της ΕΕ.

Ο τομέας της κτηνοτροφίας της ΕΕ έχει εκτεταμένες περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του τομέα της κτηνοτροφίας είναι σημαντικές, τόσο αρνητικές, όσον αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (GHG) για παράδειγμα, και θετικές, όσον αφορά, για παράδειγμα, τη συντήρηση μόνιμων λειμώνων, η οποία ωφελεί τη βιοποικιλότητα και αντιπροσωπεύει μια σημαντική δεξαμενή άνθρακα. Ενώ έχουν γίνει πολλά για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων, μπορούν να γίνουν πολλά περισσότερα.

Αυτά είναι από τα βασικά ευρήματα της εξωτερικής « Μελέτης για το μέλλον των ζώων της ΕΕ: Πώς να συνεισφέρετε σε έναν βιώσιμο γεωργικό τομέα;», που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προετοιμασμένη από δύο ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, η Επιτροπή ζήτησε από τη μελέτη αυτή να συμβάλει στη συζήτηση σχετικά με τη βιωσιμότητα του τομέα της κτηνοτροφίας.

Οικονομική και κοινωνική σημασία

Σε ολόκληρη την ΕΕ, ο τομέας της κτηνοτροφίας παίζει σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό ρόλο. Για παράδειγμα, το 2017, η αξία της κτηνοτροφικής παραγωγής και των ζωικών προϊόντων στην ΕΕ-28 ήταν ίση με 170 δισ. Ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 40% της συνολικής γεωργικής δραστηριότητας. Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις απασχολούν περίπου 4 εκατομμύρια άτομα, με κατά μέσο όρο 1 έως 2 εργαζόμενους ανά κτηνοτροφία.

Όσον αφορά την κατανάλωση, η πρωτεΐνη ζωικής προέλευσης καλύπτει πάνω από το 50% της συνολικής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες σε ευρωπαϊκές δίαιτες. Το 2020, κάθε Ευρωπαίος αναμένεται να καταναλώνει 69,5 κιλά κρέατος και 236 λίτρα γάλακτος. Τα τελευταία χρόνια, η κατανάλωση κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων στην ΕΕ άρχισε να μειώνεται, με την κατανάλωση κρέατος να αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω έως το 2030. Είναι επίσης αισθητή η μετατόπιση του καλαθιού των προϊόντων που αγοράστηκαν από τον μέσο καταναλωτή, με μείωση της κατανάλωσης βοείου κρέατος και αντικατάσταση χοιρινό κρέας με κρέας πουλερικών.

Περιβαλλοντικές προκλήσεις

Η μελέτη περιγράφει τις σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του ζωικού τομέα τόσο θετικά όσο και αρνητικά. Το 2017, ο γεωργικός τομέας της ΕΕ-28 παρήγαγε το 10% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, το οποίο είναι μικρότερο από τη βιομηχανία (38%) ή τις μεταφορές (21%). Μόλις συμπεριληφθούν οι εκπομπές που σχετίζονται με την παραγωγή, τη μεταφορά και την επεξεργασία ζωοτροφών, ο τομέας της κτηνοτροφίας είναι υπεύθυνος για το 81-86% των συνολικών γεωργικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Επιπλέον, η κτηνοτροφία συμβάλλει στην παρουσία πλεονασματικού αζώτου σε ευρωπαϊκά υδρόβια περιβάλλοντα, ενώ παράλληλα αποτελεί την κύρια εκπομπή αμμωνίας, οδηγώντας σε σημαντικές περιβαλλοντικές ζημίες, όπως ο ευτροφισμός.

Ο τομέας της κτηνοτροφίας συμβάλλει στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ μέσω των επιπτώσεών του στα αποθέματα άνθρακα στο έδαφος. Για παράδειγμα, η μετατροπή της αρόσιμης γης σε λιβάδια ή δάση οδηγεί σε αυξημένη αποθήκευση άνθρακα, ενώ η μετατροπή των δασών και των λειμώνων σε αρόσιμη γη έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, οδηγώντας σε εκπομπές άνθρακα. Το ζωικό κεφάλαιο παίζει βασικό ρόλο στη χρήση γης, που μπορεί να είναι είτε θετικό είτε αρνητικό σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, με για παράδειγμα την αλλαγή της χρήσης γης που κινητοποιείται για τη διατροφή των ζώων και τη διαχείριση της κοπριάς.

Τα ζώα, ιδίως τα μηρυκαστικά, μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα και στον άνθρακα του εδάφους μέσω της διατήρησης μόνιμων βοσκοτόπων και φρακτών και βελτιστοποιημένης χρήσης κοπριάς. Αυτά τα θετικά αποτελέσματα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τύπο της κτηνοτροφίας και τις τοπικές συνθήκες στις οποίες βασίζονται. Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί το ζωικό κεφάλαιο στο σύνολό του.

Αύξηση της αειφορίας στον τομέα της κτηνοτροφίας

Η μελέτη υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα της κτηνοτροφίας της ΕΕ. Εάν η παραγωγή μειωθεί στην ΕΕ, ο κίνδυνος – εάν η παγκόσμια ζήτηση κρέατος διατηρηθεί ή αυξηθεί – είναι ότι η παραγωγή και οι σχετικές επιπτώσεις μετατοπίζονται από την ΕΕ σε άλλα μέρη του κόσμου. Επιπλέον, η απλή μείωση της κτηνοτροφικής παραγωγής της ΕΕ ενδέχεται να μην οδηγήσει σε πιο βιώσιμες αγροδιατροφικές αλυσίδες. Η μελέτη υπογραμμίζει τη σημασία της συνεκτίμησης των διαφορετικών συστημάτων παραγωγής, τα οποία έχουν διαφορετικές θετικές και αρνητικές περιβαλλοντικές επιδόσεις. Τέλος, οι εμπειρογνώμονες ορίζουν ότι κατά τη μετάβαση προς πιο βιώσιμα συστήματα τροφίμων, η οικονομική και κοινωνικοπολιτισμική σημασία του τομέα δεν μπορεί να αγνοηθεί. Η κτηνοτροφία είναι κάτι περισσότερο από την παραγωγή τροφίμων.

Ο τομέας της κτηνοτροφίας μπορεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο σε αυτήν τη μετάβαση, σύμφωνα με τη μελέτη. Η μελέτη προτείνει ότι τα συστήματα ζωικού κεφαλαίου πρέπει να εξελιχθούν για να παρέχουν μια σειρά αγαθών και υπηρεσιών, αντί να καθοδηγούνται αποκλειστικά από τον στόχο της παραγωγής. Το κλίμα, η υγεία και η καλή διαβίωση των ζώων πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο της καινοτομίας για τα συστήματα κτηνοτροφίας του αύριο.

Η καινοτομία θα είναι κρίσιμη για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων του τομέα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης αγρο-οικολογικών προσεγγίσεων, τεχνολογίας και αυξημένης κυκλικότητας. Η παραγωγική αποδοτικότητα πρέπει να αυξηθεί, εφαρμόζοντας ταυτόχρονα ένα συνδυασμό νέων τεχνολογιών και αγροοικολογικών πρακτικών. Για παράδειγμα, οι αγροοικολογικές προσεγγίσεις που ενσωματώνουν στενότερα τις καλλιέργειες και τα ζώα και μεγιστοποιούν την ικανότητα των ζώων να χρησιμοποιούν βιομάζα που δεν μπορεί να βρώσει τον άνθρωπο για ζωοτροφές μπορεί να παρέχουν περιθώρια για τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και συνθετικών λιπασμάτων διατηρώντας παράλληλα την παραγωγικότητα και διασφαλίζοντας τη διατήρηση των φυσικών πόρων.

Τέλος, η μελέτη επισημαίνει επίσης τη σημασία της διακυβέρνησης για τη διασφάλιση της συνέχειας των αγροτικών επιχειρήσεων και την αποφυγή θέσης της απασχόλησης σε κίνδυνο κατά τη μετάβαση σε βιώσιμα συστήματα ζωικού κεφαλαίου. Η μετανάστευση σε τέτοια συστήματα θα πρέπει να ενθαρρυνθεί από δημόσιες πολιτικές και να ανταμείβεται μέσω της προβολής και των οικονομικών αποδόσεων.

Ο ρόλος της ΚΓΠ και της στρατηγικής «Farm to fork»

Παρουσιάστηκε τον Μάιο του 2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μέρος της Πράσινης Συμφωνίας, η στρατηγική Farm to fork στοχεύει στο να καταστήσει τα συστήματα διατροφής μας βιώσιμα. Αυτή η μετάβαση θα διασφαλίσει την επισιτιστική ασφάλεια, θα εξασφαλίσει την πρόσβαση σε υγιεινές δίαιτες, θα μειώσει το περιβαλλοντικό και κλιματικό αποτύπωμα των συστημάτων τροφίμων της ΕΕ, ενώ θα διασφαλίσει επίσης τα προς το ζην όλων των φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων. Για να επιτευχθεί αυτό, η στρατηγική μετέτρεψε αυτόν τον στόχο σε συγκεκριμένους στόχους για το 2030: επίτευξη του 25% της γεωργικής γης υπό βιολογική γεωργία, μείωση κατά 50% της χρήσης και του κινδύνου των φυτοφαρμάκων, μείωση κατά τουλάχιστον 20% της χρήσης λιπασμάτων και μείωση πωλήσεις αντιμικροβιακών που χρησιμοποιούνται για εκτρεφόμενα ζώα και υδατοκαλλιέργεια κατά 50%.

Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) θα αποτελέσει βασικό εργαλείο σε αυτήν τη μετάβαση και για την επίτευξη αυτών των στόχων. Στο μέλλον η ΚΓΠ, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να σχεδιάσει ένα στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ. Τα κράτη μέλη θα εξηγήσουν στα σχέδιά τους πώς θα χρησιμοποιήσουν τα μέσα της ΚΓΠ για να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Farm to fork», βάσει των τοπικών συνθηκών και αναγκών τους. Επιπλέον, η μελλοντική ΚΓΠ προσφέρει εργαλεία για την περαιτέρω προώθηση βιώσιμων γεωργικών πρακτικών. Αυτά τα εργαλεία περιλαμβάνουν τα οικολογικά συστήματα, διαθέσιμα στο πλαίσιο των άμεσων πληρωμών, και τις δεσμεύσεις περιβαλλοντικής και διαχείρισης του κλίματος, διαθέσιμα στο πλαίσιο αγροτικής ανάπτυξης. Και οι δύο στοχεύουν στην επιβράβευση των αγροτών που προχωρούν περισσότερο στην εφαρμογή βιώσιμων γεωργικών πρακτικών, όπως η χρήση της γεωργίας ακριβείας, οι αγροοικολογικές προσεγγίσεις και η βιολογική γεωργία.

Προέλευση: https://www.neapaseges.gr

Recommended Posts