Η πρωτοβουλία επένδυσης Coronavirus plus (CRII +) που προτείνεται σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισάγει ευελιξία και απλούστευση στη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων Επενδύσεων (ESIF),

συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Όσον αφορά το ΕΓΤΑΑ, το CRII + θα στηρίξει τους Αγρότες, τις αγροτικές περιοχές και τις χώρες της Ε.Ε. αυξάνοντας την ευελιξία στη χρήση των εν λόγω ταμείων, μεταξύ των οποίων:

Ευελιξία στη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων:

Οι γεωργοί και οι άλλοι δικαιούχοι αγροτικής ανάπτυξης θα μπορούν να επωφελούνται από δάνεια ή εγγυήσεις ύψους έως 200.000 ευρώ υπό ευνοϊκούς όρους, όπως πολύ χαμηλά επιτόκια ή ευνοϊκά χρονοδιαγράμματα πληρωμών. ανακατανομή κεφαλαίων:

  • Οι χώρες της Ε.Ε. θα μπορούν να χρησιμοποιούν χρήματα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (Π.Α.Α.), αντί να τα επιστρέψουν στον προϋπολογισμό της Ε.Ε.

Τα χρήματα θα εξακολουθήσουν να πρέπει να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του αντίστοιχου Π.Α.Α.

Αναβολή για την υποβολή ετήσιων εκθέσεων:

  • Η προθεσμία για τις χώρες της Ε.Ε. να υποβάλουν αυτές τις εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των Σ.Α.Α. τους αναβάλλεται, παρέχοντας περισσότερο χρόνο στις εθνικές αρχές για τη συγκέντρωσή τους.

Δεν απαιτούνται τροποποιήσεις στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης:

  • Οι χώρες της Ε.Ε. δεν θα πρέπει να τροποποιήσουν τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης για την τροποποίηση των Σ.Α.Α. τους, καταργώντας ορισμένες διοικητικές διαδικασίες.
  • Εκτός από τα μέτρα που συνδέονται άμεσα με το ΕΓΤΑΑ στο πλαίσιο του CRII +, η Επιτροπή προτείνει περαιτέρω ευελιξία και απλούστευση των άλλων μέσων της κοινής αγροτικής πολιτικής (ΚΑΠ):

Παράταση της προθεσμίας για τις αιτήσεις πληρωμών της ΚΑΠ:

  • Η προθεσμία θα παραταθεί κατά ένα μήνα, από τις 15 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου 2020, προσφέροντας περισσότερο χρόνο στους γεωργούς για να συμπληρώσουν την αίτησή τους τόσο για άμεσες ενισχύσεις όσο και για πληρωμές αγροτικής ανάπτυξης.

Υψηλότερες προκαταβολές πληρωμών:

Για την αύξηση της ταμειακής ροής των γεωργών, η Επιτροπή θα αυξήσει τις προκαταβολές των άμεσων ενισχύσεων (από 50% σε 70%) και τις πληρωμές αγροτικής ανάπτυξης (από 75% σε 85%).

  • Οι Αγρότες θα αρχίσουν να λαμβάνουν αυτές τις προκαταβολές από τα μέσα Οκτωβρίου.
  • Μείωση των φυσικών επιτόπιων ελέγχων και περιθώριο ελιγμών για τις απαιτήσεις χρονισμού:
  • Οι χώρες της Ε.Ε. πρέπει να διενεργούν ελέγχους για να εξασφαλίσουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο  https://www.agrocapital.gr

Recommended Posts