Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο διαγωνισμός για ανάδοχο του έργου «Συντήρηση των Πληροφοριακών Συστημάτων που υποστηρίζουν, την διαχείριση του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ για τις ανάγκες μετάβασης στο ΣΣ της νέα ΚΑΠ».

 

Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο διαγωνισμός για ανάδοχο του έργου «Συντήρηση των Πληροφοριακών Συστημάτων που υποστηρίζουν, την διαχείριση του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ για τις ανάγκες μετάβασης στο ΣΣ της νέα ΚΑΠ».

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου είναι 5.580.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (Καθαρή αξία: 4.500.000 €, ΦΠΑ 24%: 1.080.000 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα έξι ετών, που αρχίζει από την ημερομηνία της υπογραφής της.

Θυμίζουμε όμως ότι η ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ, στις 17 Μαΐου 2023, που είχε δημοσιεύσει ο ΑγροΤύπος ανέφερε ότι στο GOV.gr, την δημόσια ψηφιακή πύλη, θα γίνεται η υποβολή της Ενιαίας Αίτηση Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για όλους τους αιτούντες και δικαιούχους αγρότες έτους 2023 – ΟΣΔΕ 2023. Στη προκήρυξη του ΟΠΕΚΕΠΕ όμως αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν και άλλες «ιδιωτικές» πλατφόρμες.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Για τη φιλοξενία του συστήματος (ΕΑΕ 2022) αξιοποιούνται τεχνολογίες Δημόσιου Υπολογιστικού Νέφους (Public Cloud) με βάση και όσα περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο. Επίσης, θα εξεταστεί ποια από τα υπόλοιπα υφιστάμενα συστήματα είναι δυνατόν να μεταφερθούν στο Δημόσιο Υπολογιστικό Νέφος και με ποιες προϋποθέσεις.
Η επιλογή φιλοξενίας σε δημόσια υποδομή Υπολογιστικού Νέφους έγινε προκειμένου να μπορεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ να εκμεταλλευτεί τα ποιοτικά και οικονομικά οφέλη των τεχνολογιών και μοντέλου λειτουργίας με αξιοποίηση νεφοϋπολογιστικών τεχνολογιών (cloud native apps, PaaS model κ.λπ.).
Σε περίπτωση αξιοποίησης της πλατφόρμας υπολογιστικού νέφους Microsoft Azure, η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. θα διαθέσει τις σχετικές υποδομές χωρίς επιβάρυνση του Προϋπολογισμού του Έργου.
Σημειώνεται ότι ανάλογα με την τεχνική λύση του, ο Ανάδοχος δύναται να επιλέξει διαφορετική πλατφόρμα δημόσιου υπολογιστικού νέφους. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καλύψει το κόστος της προσφερόμενης υποδομής για τη διάρκεια του Έργου, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου Εγγύησης και συντήρησης.
Ανεξάρτητα από την πλατφόρμα δημόσιου υπολογιστικού νέφους που θα επιλέξει ο Ανάδοχος, στην προσφορά του θα πρέπει να περιλαμβάνεται και το κόστος χρήσης οποιουδήποτε αδειοδοτούμενου λογισμικού που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση και λειτουργία του έργου σύμφωνα με την πρότασή του».

Όσον αφορά τις προδιαγραφές που θα πρέπει να έχει ο ανάδοχος που θα αναλάβει το έργο θα πρέπει να έχει συγκεκριμένη προϋπηρεσία. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά από τον ανάδοχο που θα αναλάβει το έργο να έχει εκτελέσει ψηφιακές υπηρεσίες (υποβολή – διεκπεραίωση αιτημάτων / ολοκλήρωση συναλλαγής) σε νέφος (cloud) της Ελλάδας ή της EE.

Συγκεκριμένα η προκήρυξη που δημοσιοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, στις 7 Ιουνίου 2023, αναφέρει τα εξής:

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

(α1) Κατά τη διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων ετών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, να έχουν εκτελέσει επιτυχώς, από ένα (1) έως πέντε (5) έργα, συνολικού προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου από το 50% της εκτιμώμενης αξίας του έργου σε ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης), ανάπτυξης λογισμικού για τον ευρύτερο γεωργικό τομέα.

(α2) Κατά τη διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων ετών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, να έχουν εκτελέσει επιτυχώς τουλάχιστον ένα (1) έργο στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, συνολικού προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου των 150.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), το οποίο να αφορά σε Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα που παρέχει εξωστρεφείς ψηφιακές υπηρεσίες (υποβολή – διεκπεραίωση αιτημάτων / ολοκλήρωση συναλλαγής) σε νέφος (cloud) της Ελλάδας ή της EE και να καλύπτει όλα τα ακόλουθα θεματικά πεδία / αντικείμενα:

  • Περισσότερες από 100.000 συναλλαγές με πολίτες, δεδομένου ότι το έργο αποσκοπεί στην διαχείριση περίπου 650.000 αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης κατ ́έτος».
  • Διεπαφές διαλειτουργικότητας με τρίτα συστήματα (APIs, web services).

Διαβάστε όλη την προκήρυξη (εδώ)

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι στις 13/07/2023 και η απασφράγιση γίνεται στις 17/07/2023. Όμως αν η επόμενη κυβέρνηση μπλοκάρει τον συγκεκριμένο διαγωνισμό τότε θα υπάρξουν νέες καθυστερήσεις και αυτό θα είναι εις βάρος των αγροτών. Ερωτήματα επίσης δημιουργούνται με τις απαιτήσεις που ζητά ο ΟΠΕΚΕΠΕ από τον ανάδοχο. Προβληματισμός υπάρχει επίσης ότι δεν προβλέπει στο έργο συντήρηση για τα συστήματα που αφορούν την εφαρμογή της ΚΑΠ. Η νέα ηγεσία του ΥπΑΑΤ που θα υπάρξει μετά τις εκλογές θα πρέπει να ρίξει μεγάλη βαρύτητα για το συγκεκριμένο έργο που δεσμεύει το κράτος για τα επόμενα έξι χρόνια.

Recommended Posts