τρακτερ

Στην επικαιροποίηση του εύλογου κόστους των αγροτικών µηχανηµάτων και της κτιριακής υποδοµής για τις ανάγκες των νέων προκηρύξεων του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, αναµένεται να προχωρήσουν οι διαχειριστικές αρχές.

 

Η σχετική αναπροσαρµογή του κόστους θα γίνει µε βάση µελέτης που προκηρύχθηκε, η οποία προβλέπει µάλιστα την ετήσια επικαιροποίηση του εύλογου κόστους.

Σηµειώνεται πως η παραπάνω απόφαση επηρεάζει τις νέες προσκλήσεις στα Σχέδια Βελτίωσης και όχι αυτή που βρίσκεται ήδη στον «αέρα». Αναλυτικότερα η απόφαση που υπογράφει ο γενικός γραµµατέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδοµών, ∆ηµήτρης Παπαγιαννίδης αναφέρει:

«Αναπροσαρµογή και Επικαιροποίηση της Βάσης κοστολογικών δεδοµένων του µηχανολογικού εξοπλισµού και της κτιριακής υποδοµής των επενδυτικών µέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΣΣ ΚΑΠ».

Η µελέτη αφορά τις δύο (2) επικαιροποιήσεις (αρχική προσαρµογή και ετήσια επικαιροποίηση) της βάσης κοστολογικών δεδοµένων του µηχανολογικού εξοπλισµού και της κτιριακής υποδοµής για τον προσδιορισµό και τον έλεγχο του εύλογου κόστους των δαπανών των επενδυτικών Μέτρων.

Οι εργασίες που απαιτούνται αφορούν σε:

  1. ∆ειγµατοληψία τιµών εξοπλισµού και κόστους κατασκευαστικών εργασιών
  2. Αναπροσαρµογή τιµών βάσης ανά κύρια κατηγορία δαπάνης σε ταυτόσηµες κατηγορίες δαπανών
  3. Χρήση της πρότυπης µεθοδολογίας στατιστικής εκτίµησης συναρτήσεων εύλογου κόστους
  4. Επικαιροποίηση στοιχείων βάσης δεδοµένων για το έτος 2023 και έως το πέρας του 2024 (αρχική προσαρµογή και ετήσια επικαιροποίηση).

Προέλευση άρθρου: https://www.agronews.gr

Recommended Posts