Η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που κατέχουν οι γεωργοί στις 31-12-2021, εφόσον είναι μικρότερη της περιφερειακής μοναδιαίας αξίας το 2022, θα αυξηθεί τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο της διαφοράς αυτής, αναφέρει Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε για τις φετινές αιτήσεις ΟΣΔΕ και εκκινεί την διαδικασία σύγκλισης σε εθνικό επίπεδο των εν λόγω δικαιωμάτων.

 

Παράλληλα, ορίζεται πως για φέτος θα γίνονται δεκτά στο ΟΣΔΕ και έντυπα μισθωτήρια που έχουν συναφθεί σε χρόνο πριν τις 16 Μαρτίου και δεν έχει λήξει ακόμα η ισχύς τους και προσδιορίζουν με σαφή τρόπο την έκταση και την ταυτότητα κάθε αγροτεμαχίου και, κατά περίπτωση, το είδος, το μέγεθος και τη θέση των περιοχών οικολογικής εστίασης.

Αναλυτικότερα, η εν λόγω απόφαση μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 1

Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η υπ’ αρ. 104/7056/21-01-2015 (Β’ 147) υπουργική απόφαση.

Άρθρο 2

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 104/7056/ 21-01-2015 υπουργικής απόφασης

Τροποποιείται η υπ’ αρ. 104/7056/21-1-2015 (Β’ 147) υπουργική απόφαση ως εξής:

1. Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:

«10. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1307/2013, μειώνεται γραμμικά η αξία όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης 2022 και μειώνεται το εθνικό απόθεμα 2022 προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την παρ. 4 του άρθρου 22 του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1307/2013.

Για το ημερολογιακό έτος 2022 εφαρμόζεται εσωτερική σύγκλιση ως εξής:

i. Η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που κατέχουν οι γεωργοί στις 31-12-2021, εφόσον είναι μικρότερη της περιφερειακής μοναδιαίας αξίας το 2022, θα αυξηθεί τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο της διαφοράς μεταξύ της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που κατέχουν οι γεωργοί στις 31-12-2021 και της περιφερειακής μοναδιαίας αξίας το 2022.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agro24.gr

Recommended Posts