Αγροτικά Κτηνοτροφικά Μελισσοκομικά και Αλιευτικά Νέα από όλη την Ελλάδα

Greekap.gr News
Ανοίγει μέχρι τέλος Μαρτίου η δεύτερη αίτηση ένταξης Σπάνιων Φυλών με το ΟΣΔΕ 2019

Ανοίγει μέχρι τέλος Μαρτίου η δεύτερη αίτηση ένταξης Σπάνιων Φυλών με το ΟΣΔΕ 2019

Κτηνοτροφικά Νέα 🕔March 20, 2019

Μέχρι τέλος Μαρτίου προτίθεται το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να προκηρύξει το Μέτρο Αυτόχθονων Φυλών για δεύτερη φορά, και προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης στήριξης θα είναι να έχει προηγηθεί από τους υποψηφίους η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2019.

Σύµφωνα µε σχετική ενηµέρωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν το αίτηµα πληρωµής µέσω του ΟΣ∆Ε 2019, κάνοντας χρήση του κωδικού 10.1.9 τόσο στην ενότητα «Μέτρα/∆ράσεις» όπως και στην ενότητα «ζωικές εκµεταλλεύσεις» όπου επιλέγεται η φυλή του ζωικού κεφαλαίου, προκειµένου, εφόσον ενταχθούν, να τύχουν την καταβολή της σχετικής οικονοµικής ενίσχυσης για το έτος 2019.

∆ικαιούχοι της 2ης προκήρυξης

Στη νέα πρόσκληση θα µπορούν να κάνουν αίτηση οι εξής κατηγορίες:

– Νέοι εν δυνάµει δικαιούχοι κάτοχοι φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται µε εξαφάνιση.

– ∆ικαιούχοι της 1ης πρόσκλησης οι οποίοι : α) επιθυµούν να ενταχθούν για διαφορετική κατηγορία ζωικού κεφαλαίου ή και για την ίδια ζωική κατηγορία αλλά για διαφορετική φυλή αγροτικών ζώων. β) έχουν ήδη ανακαλέσει την αίτηση στήριξης τους από την 1η πρόσκληση.

Υπενθυµίζεται πως το ύψος της ενίσχυσης σε ευρώ ανά ΜΖΚ (Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου) ανά κατηγορία ζώου ορίζεται ως ακολούθως:

– Βοοειδή: 310-333 ευρώ

– Πρόβατα: 209-232 ευρώ

– Αίγες: 209-232 ευρώ

– Χοίροι: 192-215 ευρώ

– Iπποειδή: 350 ευρώ

Τα παραπάνω µέγιστα ποσά αφορούν διατήρηση 1 αρσενικού ανά 15 θηλυκών ζώων αναπαραγωγής. Σηµειώνεται πως κάθε νέο ζώο που εισάγεται στην εκµετάλλευση θα πρέπει να είναι απόγονος των ήδη υφιστάµενων στη εκµετάλλευση ζώων ή να προέρχεται από άλλη εκµετάλλευση που εκτρέφει ζώα της ίδιας φυλής και είναι εγγεγραµµένο στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής όπως αυτό τηρείται στο Κ.Ζ.Γ.Π.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agronews.gr