ΟΠΕΚΕΠΕ, Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

Εφικτή καθίσταται η προσαύξηση έως 25% της αναδιανεμητικής ενίσχυσης που προβλέπεται από φέτος για τους μικροκαλλιεργητές και γενικότερα για τους μικρούς παραγωγούς, σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

 

 

Αντίστοιχα, μέχρι 13 ευρώ το στρέμμα μπορεί να το φθάσει το λεγόμενο πριμ των νεοεισερχόμενων στο αγροτικό επάγγελμα.

Πιο συγκεκριμένα, τη δυνατότητα αύξησης της αναδιανεµητικής ενίσχυσης στα 17,3 ευρώ για τις αροτραίες, στα 14,5 ευρώ για τα δέντρα και στα 22,1 ευρώ για τα βοσκοτόπια, επιβεβαιώνει η εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ για το φετινό ΟΣ∆Ε. Παράλληλα προβλέπεται διπλασιασµός του εκτιµώµενου ποσού για τους νεαρούς αγρότες έως και τα 13 ευρώ το στρέµµα σε περίπτωση µικρότερης ζήτησης του αναµενόµενου. Σχετικά µε τα δικαιώµατα, η εγκύκλιος δεν αναφέρει το ποσοστό σύγκλισης, ενώ τονίζεται πως η αξία τους είναι προσωρινή µέχρι την ολοκλήρωση επεξεργασίας των στοιχείων. Αναλυτικότερα:

∆ικαιώµατα

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

 1. Το 2023, η στήριξη δυνάµει του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης διατίθεται στους ενεργούς/-ες γεωργούς, οι οποίο/-ες κατέχουν δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης το 2023:

(α) είτε µέσω πρώτης χορήγησης το 2015

(β) είτε µέσω µεταβίβασης τα έτη 2016 έως 2022 Επισηµαίνεται ότι για τις ενοικιάσεις δικαιωµάτων χωρίς γη έτους 2016 -2022 µε λήξη µίσθωσης έως και 15-6-2022, τα δικαιώµατα επιστρέφουν στο µεταβιβαστή το 2023

(γ) είτε µέσω χορήγησης δικαιωµάτων από το εθνικό απόθεµα 2017 – 2022 και είτε µέσω τυχόν χορήγησης δικαιωµάτων από το εθνικό απόθεµα 2022 σε γεωργούς, που πληρούν το κριτήριο του «γεωργού νεαρής ηλικίας» ή του νεοεισερχόµενου γεωργού, όπως καθορίζεται στην υπ’ αριθµ. 1930/81861/2015 ΥΑ, όπως κάθε φορά τροποποιηµένη ισχύει

(δ) είτε µε µεταβίβαση το έτος 2022.

Επισήµανση: Η αξία των ∆ΒΕ δεν είναι οριστική. Η αξία των ∆ΒΕ οριστικοποιείται µετά την ολοκλήρωση της επεξεργασία τους αλλά και τη διασφάλιση της τήρησης του εθνικού ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης κάθε έτους σύµφωνα µε το άρθρο 22(5) του Καν. ΕΕ 1307/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, µε ενδεχόµενη εφαρµογή γραµµικής µείωσης ή αύξησης της αξίας των ∆ΒΕ.

Ειδικά για το έτος 2023, η µοναδιαία αξία των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης που κατέχουν οι γεωργοί στις 31-12-2022, προσαρµόζεται σύµφωνα µε τους όρους της σύγκλισης όπως προβλέπονται στο µεταβατικό κανονισµό (ΕΕ) 2220/2020 και τις εθνικές µας επιλογές δυνάµει των διατάξεων του καν. 2115/2021.

Νέοι & Νεοεισερχόµενοι

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ

Ειδικά για το έτος ενίσχυσης 2023 εφαρµόζεται γραµµική µείωση εφόσον είναι απαραίτητο της αξίας όλων των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης ύψους έως 3%, για την κάλυψη των περιπτώσεων χορήγησης δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα. ∆ικαιούχοι Εθνικού Αποθέµατος είναι:

Γεωργοί νεαρής ηλικίας γεννηµένοι έως και τις 31/12/2005

  Νεοεισερχόµενοι/-ες γεωργοί που είναι:
i. Τα φυσικά πρόσωπα που άρχισαν τη γεωργική τους δραστηριότητα µεταξύ των ετών 2020-2023 και κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας, δεν άσκησαν γεωργική δραστηριότητα στο όνοµά τους και υπ’ ευθύνη τους ούτε ήλεγχαν νοµικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα και είναι ενήλικοι, δηλαδή είναι γεννηµένοι έως και τις 31/12/2005.

Επισήµανση: ∆εν κρίνονται δικαιούχοι εθνικού αποθέµατος έτους 2023 γεωργοί νεαρής ηλικίας ή νεοεισερχόµενοι/- ες γεωργοί, οι οποίοι/-ες έχουν λάβει δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης ή αύξηση της µοναδιαίας αξίας των δικαιωµάτων τους στον περιφερειακό µέσο όρο του εθνικού αποθέµατος ως Φυσικά Πρόσωπα ή ως Νοµικά Πρόσωπα ή για λογαριασµό κάποιου ΝΠ (ως διαχειριστές/-στριες) από το εθνικό απόθεµα το έτος 2015 ή 2017 ή 2018 ή 2019 ή 2020 ή 2021.

Κατ’ εξαίρεση, εν δυνάµει δικαιούχοι εθνικού αποθέµατος 2023 είναι γεωργοί νεαρής ηλικίας ή νεοεισερχόµενοι/-ες γεωργοί που κατείχαν µόνο µισθωµένα δικαιώµατα το 2015.

Ο γεωργός, προκειµένου να κάνει χρήση ενός δικαιώµατος ενίσχυσης, δηλώνει τα αγροτεµάχια που αντιστοιχούν στα επιλέξιµα εκτάρια τα οποία συνδέονται µε δικαίωµα ενίσχυσης. Εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, τα αγροτεµάχια αυτά πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση του/της γεωργού στις 31 Μαΐου 2023.

Για έως 250 στρέµµατα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΑΡΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

 1. Η συµπληρωµατική εισοδηµατική στήριξη για γεωργούς νεαρής ηλικίας χορηγείται ετησίως σε δικαιούχους του καθεστώτος βασικής εισοδηµατικής στήριξης, µε την προϋπόθεση να είναι νέοι/-ες γεωργοί.
 2. Για τους σκοπούς του εν λόγω καθεστώτος, ως γεωργοί νεαρής ηλικίας, µε πρώτη υποβολή ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης το 2023 νοούνται:

α. Τα Φυσικά Πρόσωπα, εφόσον:

 • είναι γεωργοί νεαρής ηλικίας που συστήνουν νέα γεωργική εκµετάλλευση για πρώτη φορά την περίοδο 2023-2027. Είναι γεωργοί νεαρής ηλικίας που έχουν λάβει στήριξη δυνάµει του άρθρου 50 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 για το υπόλοιπο της πενταετούς περιόδου χορήγησης της.
 • έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης
 •  είναι ηλικίας έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης

 ∆ιαθέτει, κατ’ ελάχιστο, επίπεδο γνώσεων 4. (Επαγγελµατική Σχολή ή Λύκειο) ή εναλλακτικά εκπαίδευση γεωτεχνικής κατεύθυνσης (κατ’ ελάχιστο 150 ωρών) που δεν αποτελεί µέρος πιστοποιητικού ή διπλώµατος (µη τυπικής εκπαίδευσης- βεβαίωση από την αρµόδια αρχή) και επίπεδο γνώσεων επιπέδου 2 (απολυτήριο γυµνασίου).

Για το έτος υποβολής 1ης αίτησης το 2023, ως νέοι/-ες γεωργοί θεωρούνται:

 •  όσοι/-ες γεννήθηκαν από 01.01.1983 έως 31.12.2005
 •  το έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας τους προσδιορίζεται από το έτος 2018 και µετά.

Τρόπος χορήγησης της ενίσχυσης

 1. Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται ως κατ’ αποκοπή ετήσια αποσυνδεδεµένη ενίσχυση ανά επιλέξιµο εκτάριο, και όχι ως επαύξηση της αξίας των δικαιωµάτων του δικαιούχου της στήριξης.
 2. Η ενίσχυση χορηγείται µέχρι ανώτατου ορίου 25 εκτάρια για κάθε δικαιούχο.
 3. Η ενίσχυση χορηγείται για περίοδο πέντε ετών ανά δικαιούχο αρχής γενοµένης από την πρώτη υποβολή της αίτησης ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας που οδηγεί σε πληρωµή του καθεστώτος.
 4. Η εκτιµώµενη τιµή µονάδας ανέρχεται σε 70 ευρώ/εκτάριο µε δυνατότητα απόκλισης µεταξύ µιας ελάχιστης τιµής 46 ευρώ/εκτάριο και µιας µέγιστης 130 ευρώ/εκτάριο. .

∆υνατή αύξηση συν 25%

ΑΝΑ∆ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

∆ικαιούχοι της αναδιανεµητικής εισοδηµατικής στήριξης είναι οι γεωργοί που πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιµότητας:

 1. Ενεργοί γεωργοί που λαµβάνουν ενισχύσεις στο πλαίσιο της βασικής εισοδηµατικής στήριξης σε οποιαδήποτε αγρονοµική περιφέρεια ανεξαρτήτως αριθµού δικαιωµάτων βασικής εισοδηµατικής στήριξης, αξίας, όµως άνω των 150 ευρώ πριν της επιβολής οποιοδήποτε κυρώσεων εξαιρουµένων των νήσων Αιγαίου πελάγους, τα οποία απέκτησαν είτε από την περίοδο αναφοράς 2015-2022 είτε µε µεταβίβαση δικαιωµάτων είτε από το εθνικό απόθεµα κατά το έτος 2023
 2. ∆εν απαιτείται παραγωγή για τη λήψη της συγκεκριµένης εισοδηµατικής στήριξης.
 3. Οι εκµεταλλεύσεις των δικαιούχων ανά µεµονωµένη αγρονοµική περιφέρεια διαθέτουν επιλέξιµες εκτάσεις που κυµαίνονται:
 •  ΠΕ1 Βοσκοτόπων από 1 εκτάριο έως 17 εκτάρια
 •  ΠΕ2 Αρόσιµων από 2 εκτάρια έως 11 εκτάρια
 •  ΠΕ3 Μόνιµων Καλλιεργειών από 1 εκτάριο έως 4 εκτάρια.

Σε περίπτωση που ο γεωργός δηλώνει εκτάσεις σε περισσότερες των µία αγρονοµικές περιφέρειες για να τύχει της αναδιανεµητικής ενίσχυσης στις περιφέρειες του πρέπει τουλάχιστον µια εκ των τριών περιφερειών να βρίσκεται εντός των ανωτέρω ορίων και βάση εφαρµογής του συντελεστή ισοδυναµίας στο σύνολο των αγρονοµικών περιφερειών να µην ξεπερνούν τα 17 ισοδύναµα εκτάρια. Οι εν λόγω επιλέξιµες εκτάσεις πρέπει να διαθέτουν καλλιέργειες που ενεργοποιούν δικαιώµατα βασικής εισοδηµατικής στήριξης ανεξάρτητα αν ο παραγωγός έχει δικαιώµατα βασικής εισοδηµατικής στήριξης για το σύνολο της εκµετάλλευσης του.

Ο συντελεστής ισοδυναµίας ανά αγρονοµική περιφέρεια είναι :

 • Περιφέρεια Βοσκοτόπων ισούται µε τη µονάδα
 •  Περιφέρεια Αρόσιµων ισούται µε 1,55 της µονάδας
 •  Περιφέρεια Μονίµων Καλλιεργειών ισούται µε 4,25 της µονάδας Εκµεταλλεύσεις µε περισσότερα από 17 ισοδύναµα εκτάρια δεν λαµβάνουν αναδιανεµητική ενίσχυση.

Οι παραγωγοί οφείλουν να δηλώνουν όλες τις εκτάσεις που υπάρχουν στην εκµετάλλευση τους και να µην προβαίνουν σε ενέργειες που δηµιουργούν τεχνικές προϋποθέσεις/συνθήκες για την λήψη της εν λόγω ενίσχυσης όπως είναι η κατάτµηση ή µείωσης της έκτασης της εκµετάλλευσης για την λήψη της σχετικής ενίσχυσης σε σχέση µε την αίτηση του προηγουµένου έτους, περίπτωση στην οποία η Υπηρεσία µπορεί να αρνηθεί την χορήγηση της σχετικής ενίσχυσης µετά την διασταύρωση των αιτήσεων. Αύξηση της εκµετάλλευσης δεν θεωρείται δηµιουργία τεχνικών προϋποθέσεων για την καταβολή της σχετικής ενίσχυσης. Η στήριξη καταβάλλεται υπό τη µορφή ενίσχυσης, ανά εκτάριο σε ετήσια βάση.

Oι τιµές ενίσχυσης στην αναδιανεµητική εισοδηµατική στήριξη ενδέχεται να κυµανθούν ανά περιφέρεια κατόπιν των σχετικών διασταυρωτικών µηχανογραφικών, γεωχωρικών ή άλλων ελέγχων ανά περιφέρεια:

 •  Αρόσιµων από 104 έως 173 ευρώ ανά εκτάριο
 • ∆ενδρώνων από 87 έως 145 ευρώ ανά εκτάριο
 • Βοσκοτόπων από 133 έως 221ευρώ ανά εκτάριο.

Η ενίσχυση καταβάλλεται µετά το πέρας της εξόφλησης της ενίσχυσης βασικής εισοδηµατικής στήριξης κατόπιν της επεξεργασίας των στοιχείων των επιλέξιµων εκτάσεων των δικαιούχων και της κατανοµής εθνικού αποθέµατος και µέχρι της 30/06 κάθε έτους.

Recommended Posts