Δημοσιεύθηκε η 4η Τροποποίηση.

 

Δημοσιεύθηκε η 4η Τροποποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο υποέργο «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων».

Συγκεκριμένα στην 4η τροποποίηση της με αριθμό 162/07-04-2022 Απόφασης πρόσκλησης του ως άνω Υποέργου ισχύουν τα εξής:

1. Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 187.870.350,00 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025 και κατανέμεται ως εξής:

α) Ποσό 93.935.175 ευρώ (ποσοστό 50%) θα διατεθεί για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν από Συλλογικούς Φορείς της παραγράφου 5, της υποπαραγράφου 1., της περίπτωσης α) και από υπό σύσταση, αντίστοιχους Συλλογικούς Φορείς, της παραγράφου 5, της υποπαραγράφου 1., της περίπτωσης δ).

β) Ποσό 93.935.175 ευρώ (ποσοστό 50%) θα διατεθεί για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν από νομικές οντότητες της παραγράφου 5, της υποπαραγράφου 1., των περιπτώσεων β) και γ) και από υπό σύσταση, αντίστοιχες νομικές οντότητες της παραγράφου 5, της υποπαραγράφου 1., της περίπτωσης δ).».

2. Η περίπτωση 3, της υποπαραγράφου 11.2, της παραγράφου 11, αντικαθίσταται ως εξής: «Στον Φορέα Υλοποίησης με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων συστήνεται μία ή περισσότερες Γνωμοδοτικές Επιτροπές αξιολόγησης των αιτήσεων ενίσχυσης. Η Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη, υπαλλήλους του Φορέα Υλοποίησης ή λοιπών Υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ. Στην απόφαση ορίζεται η σύνθεση της Επιτροπής, ο Πρόεδρός τους, τα τυπικά προσόντα τους ή/και η ιδιότητα τους, το έργο και οι υποχρεώσεις τους, οι κανόνες λειτουργίας της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την λειτουργία της».

3. Η περίπτωση 2, της υποπαραγράφου 11.4, της παραγράφου 11, αντικαθίσταται ως εξής: «Οι αξιολογητές εξετάζουν το σύνολο του περιεχομένου της αίτησης ενίσχυσης ανεξάρτητα από την τελική έκβαση της αξιολόγησης. Με ευθύνη των αξιολογητών, οι δυνητικοί δικαιούχοι, καλούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά ένταξης του παραρτήματος Ι_2, εντός πέντε ημερολογιακών ημερών. Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση του πορίσματος αξιολόγησης. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, οι αιτήσεις ενίσχυσης εισάγονται στην Γνωμοδοτική Επιτροπή. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή δύναται να ζητήσει επιπλέον στοιχεία και διευκρινίσεις σε ήδη προσκομισθέντα δικαιολογητικά οι οποίες θα παρέχονται από τους δυνητικούς δικαιούχους εντός πέντε ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής τους. Η γνωμοδότηση ολοκληρώνεται με την συμπλήρωση του πορίσματος γνωμοδότησης».

4. Η περίπτωση 4, της υποπαραγράφου 11.5, της παραγράφου 11, αντικαθίσταται ως εξής: «Οι δυνητικοί δικαιούχοι ενημερώνονται για την έκδοση των ατομικών εγκριτικών αποφάσεων ενίσχυσης, με ευθύνη του ΦΥ και καλούνται να αποδεχθούν τις αποφάσεις εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία ενημέρωσής τους».

5. Η περίπτωση 1, της υποπαραγράφου 11.6, της παραγράφου 11, αντικαθίσταται ως εξής: «Οι δυνητικοί δικαιούχοι που υπέβαλαν αιτήσεις ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, δύνανται να υποβάλουν ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου 25 του Ν.2690/1999) κατά της απόφασης έγκρισης ενίσχυσης ή της απόφασης απόρριψης ή της απόφασης απόρριψης επί του ελέγχου πληρότητας, εντός αποκλειστικής ημερομηνίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση της ως άνω απόφασης.».

6. Η περίπτωση 2, της υποπαραγράφου 12.1, της παραγράφου 12, αντικαθίσταται ως εξής: «Το πρώτο αίτημα καταβολής της ενίσχυσης υποβάλλεται εντός χρονικού διαστήματος 6 μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης. Η μη εμπρόθεσμη οριστικοποίηση του πρώτου αιτήματος υποβολής της ενίσχυσης συνεπάγεται την απένταξη του δυνητικού δικαιούχου».

7. Το πρώτο εδάφιο, της περίπτωσης 1, της υποπαραγράφου 12.2, της παραγράφου 12, αντικαθίσταται ως εξής: «Μετά την αποδοχή της εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής σε κάθε δικαιούχο μέχρι το 100% της δημόσιας χρηματοδότησης, εντός χρονικού διαστήματος 6 μηνών.».

8. Η περίπτωση 2, της υποπαραγράφου 12.3, της παραγράφου 12, αντικαθίσταται ως εξής: «Η διαδικασία εκχώρησης του ποσού της επιχορήγησης ολοκληρώνεται εντός χρονικού διαστήματος 6 μηνών από την αποδοχή της εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης.».

9. Η περίπτωση 5, της υποπαραγράφου 12.5, της παραγράφου 12, αντικαθίσταται ως εξής: «Μετά από εισήγηση του ΦΥ, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, ορίζεται μία ή περισσότερες ομάδες ελέγχου. Στην απόφαση ορίζονται τα μέλη, το αντικείμενο του ελέγχου, το χρονικό διάστημα εντός του οποίου υποχρεούνται να διενεργήσουν τον έλεγχο και να παραδώσουν την έκθεσή τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υλοποίηση του ελέγχου. Η ομάδα ελέγχου αποτελείται από τρία (3) μέλη, υπαλλήλους του ΦΥ ή ελεγκτές εγγεγραμμένους σε Μητρώο Ελεγκτών, ανάλογα με το συνολικό προϋπολογισμό της αίτησης καταβολής της ενίσχυσης και τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά της ελεγχόμενης επένδυσης.»

10. Η περίπτωση 1, της υποπαραγράφου 12.6, της παραγράφου 12, αντικαθίσταται ως εξής: «Για την εξέταση των ενδιάμεσων αιτημάτων καταβολής της ενίσχυσης ο ΦΥ διενεργεί διοικητική επαλήθευση, με την υποστήριξη των ελεγκτών/ ομάδων ελέγχου της προηγούμενης παραγράφου».

11. Στην υποπαράγραφο 12.6, της παραγράφου 12, προστίθεται περίπτωση 4, ως εξής: «Ο ΦΥ δύναται και για την εξέταση των ενδιάμεσων αιτημάτων καταβολής της ενίσχυσης, να διενεργεί δειγματοληπτικά, εκτός από διοικητική επαλήθευση και επιτόπια επίσκεψη στο χώρο υλοποίησης των επενδύσεων.

12. Η περίπτωση 2, της υποπαραγράφου 16.1, της παραγράφου 16, αντικαθίσταται ως εξής: «Το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης, οι δικαιούχοι προβαίνουν σε έναρξη εργασιών και υποβάλουν στον ΦΥ αίτηση καταβολής της ενίσχυσης ή έχουν αιτηθεί και λάβει σχετική παράταση, η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά τους τρεις μήνες εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας οι οποίες εξετάζονται κατά περίπτωση. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να παραιτηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης, διαφορετικά η εγκριτική απόφαση ανακαλείται».

13. Το Παράρτημα I: «Λίστα Δικαιολογητικών», τροποποιείται ως εξής:
α) στον πίνακα I_3.2, η περίπτωση (iv), της σειράς 1, αντικαθίστανται ως εξής:

Προέλευση άρθρου: https://www.etheas.gr

Recommended Posts