Με ταχύτατους ρυθμούς αναπτύσσεται η βιολογική γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς σύμφωνα με στοιχεία οι εκτάσεις με βιολογικές καλλιέργειες έχουν σχεδόν διπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία και η ζήτηση για βιολογικά προϊόντα έχει υπερτριπλασιαστεί.

 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αξία των πωλήσεων στην αγορά βιολογικών τροφίμων και ποτών ανήλθε το 2020 σε 45 δισ. ευρώ, κάτι που κατατάσσει την ΕΕ στη δεύτερη θέση παγκοσμίως όσον αφορά την κατανάλωση βιολογικών τροφίμων.

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) έχει ήδη δρομολογήσει έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον η στήριξη της ΕΕ για τη βιολογική γεωργία έχει σχεδιαστεί και εφαρμοστεί σωστά.

Ως βιολογική γεωργία νοείται η χρήση βιώσιμων γεωργικών πρακτικών για καλλιέργειες και για την εκτροφή ζώων. Θεωρείται επομένως βασική συνιστώσα της επίτευξης των κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ. Οι βιοκαλλιεργητές βασίζονται σε φυσικές διεργασίες και ουσίες για τη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους, τον έλεγχο των επιβλαβών οργανισμών και των ασθενειών, και την προώθηση της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων.

Η ΕΕ αντιμέτωπη με την πρόκληση

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αντιμέτωπη με την πρόκληση να διασφαλίσει την επισιτιστική μας ασφάλεια, μεριμνώντας παράλληλα για τον οικολογικό προσανατολισμό του γεωργικού τομέα και τη μείωση της ρύπανσης και της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Η βιολογική γεωργία είναι ένας τρόπος για να αυξηθεί η βιωσιμότητα της γεωργίας, οι δε στόχοι της ΕΕ στον τομέα αυτό είναι φιλόδοξοι.

Τα οφέλη των βιολογικών πρακτικών μπορούν να αξιοποιηθούν μόνον εφόσον αυτές διαθέτουν κατάλληλη υποστήριξη, τόσο από άποψη χρηματοδότησης όσο και από άποψη συνολικού πολιτικού πλαισίου. Στο πλαίσιο του ελέγχου μας θα εξετάσουμε εάν αυτό ισχύει στην πράξη, όπως και το τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα χρήματα των φορολογουμένων δαπανώνται σωστά», δήλωσε η Keit Pentus-Rosimannus, μέλος του ΕΕΣ και αρμόδια για τον έλεγχο.
Ο έλεγχος

Σύμφωνα με τη Eurostat, το μερίδιο των γεωργικών εκτάσεων της ΕΕ με βιολογικές καλλιέργειες αυξήθηκε από 5,9 % το 2012 σε 9,1 % το 2020. Έκτοτε, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ως στόχο το 25% της γεωργικής γης της ΕΕ να φιλοξενεί βιολογικές καλλιέργειες έως το 2030.

Η βιολογική γεωργία ρυθμίζεται και πιστοποιείται σε επίπεδο ΕΕ. Η Επιτροπή στηρίζει κυρίως την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), η οποία καλύπτει και άλλες περιβαλλοντικές και κλιματικά ουδέτερες γεωργικές πρακτικές. Κατά την περίοδο 2014-2022, η ΕΕ διέθεσε στο πλαίσιο της ΚΓΠ 9,1 δισεκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει τους γεωργούς να στραφούν σε πρακτικές βιολογικής γεωργίας ή να τις διατηρήσουν.

Στο πλαίσιο του εν λόγω ελέγχου, το ΕΕΣ θα εξετάσει κατά πόσον το πλαίσιο των μέτρων που δημιουργήθηκε και υλοποιήθηκε από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη είναι αποτελεσματικό και κατάλληλο – κατά πόσον αυτό συνέβαλε στη βιώσιμη ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και διασφάλισε την επίτευξη των σχετικών στόχων. Πέρα από τις ελεγκτικές εργασίες στο επίπεδο της Επιτροπής, επιλέχτηκαν να εξεταστούν εγγύτερα τέσσερα κράτη μέλη (Ιταλία, Αυστρία, Πολωνία και Ρουμανία). Αναμένεται ότι η έκθεση ελέγχου θα δημοσιευθεί σε έναν χρόνο περίπου από τώρα.

Προέλευση άρθρου: https://www.agrocapital.gr

Recommended Posts