Με υπουργική απόφαση καθορίζεται ο Εθνικός Κατάλογος μέτρων – κυρώσεων ανά κατηγορία μη συμμορφώσεων για τα βιολογικά προϊόντα.

 

Η απόφαση αφορά στις επιχειρήσεις ή/και ομάδες επιχειρήσεων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες οποιουδήποτε σταδίου παραγωγής, παρασκευής, διανομής και επισήμανσης των προϊόντων ή αποθηκεύουν βιολογικά ή υπό μετατροπή προϊόντα, ή εισάγουν τα εν λόγω προϊόντα από τρίτη χώρα, ή τα εξάγουν σε τρίτη χώρα ή τα διαθέτουν στην αγορά.

Η αρμόδια αρχή ή, κατά περίπτωση, η αρχή ελέγχου ή οι φορείς ελέγχου μπορούν να εφαρμόζουν ένα ή/και περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα κατά τρόπο αναλογικό, στις απαριθμούμενες κατηγορίες περιπτώσεων μη συμμόρφωσης:

Α. ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Υποβολή, από την επιχείρηση, σχεδίου δράσης εντός καθορισμένης προθεσμίας για τη διόρθωση της μη συμμόρφωσης.

Β. ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Απαγόρευση μνείας βιολογικής παραγωγής στην επισήμανση και στη διαφήμιση για το σύνολο της συγκεκριμένης παρτίδας ή του συγκεκριμένου κύκλου παραγωγής (επηρεαζόμενη/-ες καλλιέργεια/-ες ή επηρεαζόμενο/-α ζώο/-α) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848

Απαίτηση εφαρμογής νέας περιόδου μετατροπής

Περιορισμός του πεδίου εφαρμογής του πιστοποιητικού

Βελτίωση της εφαρμογής των μέτρων προφύλαξης και των ελέγχων που έχει θέσει σε εφαρμογή η επιχείρηση ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση

Γ. ΚΡΙΣΙΜΕΣ

Απαγόρευση μνείας βιολογικής παραγωγής στην επισήμανση και στη διαφήμιση για το σύνολο της συγκεκριμένης παρτίδας ή του συγκεκριμένου κύκλου παραγωγής (επηρεαζόμενη/-ες καλλιέργεια/-ες ή επηρεαζόμενο/-α ζώο/-α) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848

Απαίτηση εφαρμογής νέας περιόδου μετατροπής

Απαγόρευση διάθεσης στο εμπόριο προϊόντων με μνεία βιολογικής παραγωγής για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848

Περιορισμός του πεδίου εφαρμογής του πιστοποιητικού

Αναστολή του πιστοποιητικού του άρθρου 35 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848

Ανάκληση του πιστοποιητικού του άρθρου 35 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848

Δείτε αναλυτικά την απόφαση ΕΔΩ.

Προέλευση άρθρου: https://www.etheas.gr

Recommended Posts