Με τη λογική ότι για να µπουν τα 430 εκατ. ευρώ από το νέο πρασίνισµα στην τσέπη των αγροτών πρέπει πρώτα να βγει το ίδιο ποσό από την άλλη τσέπη τους, σχεδιάστηκαν οι σχετικές επιδοτήσεις, όπως φανερώνει το έγγραφο µε τίτλο «Εκπόνηση µελετών υπολογισµού Μοναδιαίου, Απλουστευµένου και λοιπών µορφών κόστους για το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚAΠ 2023 – 2027» που δηµοσίευσαν οι αρµόδιες αρχές.

 

Για παράδειγµα για να πάρει ένας ελαιοπαραγωγός τα 60 ευρώ επιδότηση το στρέµµα για την εφαρµογή «Εθελοντικών πρακτικών Φυτοπροστασίας» θα πρέπει να πληρώσει µεροκάµατα ύψους 25 ευρώ το στρέµµα για παρακολούθηση ασθενειών, 5 ευρώ για ενοίκιο εξοπλισµού και 30 ευρώ για την καταπολέµηση του ∆άκου από Ιούνιο έως Νοέµβριο.

Αντίστοιχα, ένας µέσος βαµβακοπαραγωγός υπολογίστηκε ότι από την εκµετάλλευσή του µπορεί να έχει καθαρά έσοδα 18 ευρώ το στρέµµα. Οπότε αν επιλέξει να λάβει την ενίσχυση αντικατάστασης της καλλιέργειας µε βίκο µικρού βιολογικού κύκλου, τότε θα έχει απώλειες 13 ευρώ το στρέµµα, οπότε αυτό το ποσό έρχεται να επιστρέψει το νέο πρασίνισµα. Αντίστοιχους υπολογισµούς (βλέπε σελ. 28-29) έχουν κάνει οι αρµόδιες αρχές για το σύνολο σχεδόν των δράσεων. Όπως φαίνεται λοιπόν, οι σχετικές επιδοτήσεις λειτουργούν παραπάνω ως επιβράβευση για εκείνους που ήδη ακολουθούν παρόµοιες πρακτικές που προβλέπονται στο νέο πρασίνισµα, παρά ως σαφή κίνητρα.

Αυτό σηµαίνει ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι πρέπει να πάρουν πρώτα χαρτί και µολύβι για να υπολογίσουν τα έξοδα και την απώλεια εσόδων που θα έχουν πριν ακολουθήσουν την όποια πρακτική, και όχι να ακολουθήσουν «τυφλά» τη µέθοδο µεγιστοποίησης των επιδοτήσεων η οποία µπορεί στο τέλος να τους φέρει και «ζηµιά».

Υπενθυµίζεται ότι το πρασίνισµα όπως ίσχυε έως σήµερα επιδοτούσε τους παραγωγούς για πρακτικές, που λίγο-πολύ γινόντουσαν σε κάθε χωράφι οπότε δεν υπήρχε κανένα πρόβληµα ούτε σχετικά έξοδα ώστε να ακολουθηθούν. Αρκεί φυσικά να είχαν δικαιώµατα πάνω στα οποία υπολογίζονταν το πρασίνισµα µε οριζόντιο τρόπο.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: https://www.agronews.gr

Recommended Posts