Eννέα κριτήρια ένταξης στο υπομέτρο για την ανάπτυξη των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

xwrafi_2

Συνολικά εννέα κριτήρια θα πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να ενταχθούν στο υπομέτρο 6. 3 (Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020, όπως αναφέρει το θεσμικό πλαίσιο που αναρτήθηκε στη Διαύγεια.

Ο προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται στα 70 εκατ. ευρώ, με την οικονομική ενίσχυση ανά δικαιούχο να αγγίζει τις 14. 000 ευρώ. Η καταβολή του ποσού θα γίνει σε δυο δόσεις, με το 70% του συνολικού ποσού στήριξης να πληρώνεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης έντασης, ενώ η δεύτερη και τελευταία δόση θα καταβάλλεται εντός πέντε ετών από ένταξη με προϋποθέσεις την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών δεσμεύσεων και υποχρεώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει

-να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί το 61o,

-να είναι μόνιμοι κάτοικοι σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες με πληθυσμό έως και 5. 000 κατοίκους στην επικράτεια της χώρας όπου η αγροτική δραστηριότητα είναι σημαντική,

-να είναι αρχηγοί σε υφιστάμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις,

-να είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης στο υπομέτρο.

Επίσης, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι), να έχουν ατομικό αγροτικό εισόδημα έως και 3. 000 ευρώ και συνολικό οικογενειακό εισόδημα (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) έως και 15. 000 ευρώ, να διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να τα αποκτήσουν μέσω του υπομέτρου 1. 1 του ΠΑΑ 2014 – 2020 εντός 36 μηνών…

 

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου σε emvolos.gr

Σε διαβούλευση το θεσµικό πλαίσιο της προκήρυξης του Μέτρου 16

sodeia
 Σε διαβούλευση έως 10 Ιανουαρίου βρίσκεται το θεσµικό πλαίσιο της προκήρυξης του Μέτρου 16 «Συνεργασία» προϋπολογισµού 60 εκατ. ευρώ. Ουσιαστικά, το Μέτρο αυτό θα χρηµατοδοτεί επενδυτικές ιδέες αγροτών που σε συνεργασία µε άλλους φορείς έχουν στόχο την αντιµετώπιση ενός προβλήµατος στην παραγωγική διαδικασία ή την ανάπτυξη και εµπορία αγροτικών προϊόντων µε νέα χαρακτηριστικά.

Είτε δηλαδή για παράδειγµα επενδύσεις που αφορούν τη φύτευση µία νέα ποικιλίας που είναι ανθεκτική στις ασθένειες σε συνδυασµό µε τη χαρτογράφηση του χωραφιού για µείωση των εισροών. Είτε, πρότζεκτ για την παραγωγή αιγοπρόβειου γάλακτος ή κρέατος µόνο από αυτόχθονες φυλές µε το ανάλογο σήµα.

Με 5.000 ευρώ η σύσταση σχήµατος

To Μέτρο έχει δύο ∆ράσεις: Η ∆ράση 1 θα επιδοτεί µε 5.000 ευρώ τη σύσταση µίας Επιχειρησιακής Οµάδας που θα έχει την ευθύνη υλοποίησης του πρότζεκτ. Η οµάδα αυτή θα αποτελείται υποχρεωτικά από έναν αγρότη ή κτηνοτρόφο που έχει το πρόβληµα ή την ιδέα και από άλλους φορείς, όπως είναι ερευνητικά ιδρύµατα ή επιχειρήσεις που θα προσφέρουν υλικό και τεχνογνωσία για την υλοποίησή του. Η ∆ράση 2 τώρα, έχει να κάνει µε την κάλυψη των εξόδων υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου.

Συνοπτικά τα βήµατα σύστασης είναι τα εξής:

1. Παραγωγός έχει την ιδέα ή γνωρίζει το πρόβληµα ή την ανάγκη.

2.  Ερευνητικός φορέας ή επιχείρηση έχει τη λύση στο πρόβληµα ή γνωρίζει πώς να αξιοποιήσει την ιδέα (ως αποτέλεσµα βασικής έρευνας).

3. Συστήνουν τη δυνητική Επιχειρησιακή Οµάδα.

4.  Καταρτίζουν Σχέδιο ∆ράσης στο οποίο περιγράφονται το αντικείµενο και οι στόχοι του έργου, οι καινοτόµες τεχνολογίες, διαδικασίες, καινοτόµα προϊόντα που θα προκύψουν.

5. Ακολουθούν ενέργειες για την εξεύρεση και άλλων εταίρων-µελών.

Ο υπεύθυνος της οµάδας προχωρά στην αίτηση στήριξης, γίνεται η αξιολόγηση και µε την ένταξη προχωρά σε αίτηση πληρωµής, η οποία πραγµατοποιείται αµέσως και είναι της τάξεως των 5.000 ευρώ.

Κάλυψη δαπανών αγροεφοδίων

Όταν συστήνεται η Επιχειρησιακή Οµάδα καταρτίζει επιχειρησιακό σχέδιο διάρκειας 1 έως 3 ετών, ενώ παράλληλα περιγράφει και συνοπτικά την παραγωγική επένδυση που θα επιδοτηθεί από τα Σχέδια Βελτίωσης.

-Επιλέξιµες δαπάνες τώρα είναι οι εξής:

-Αποσβέσεις µηχανηµάτων, εδαφών και λοιπών παγίων για την υλοποίηση του έργου

-∆απάνες προσωπικού που σχετίαζεται µε την πιλοτική λειτουργία και την υλοποίηση του έργου.

-∆απάνες προώθησης των αποτελεσµάτων του έργου (ιστοσελίδα, έντυπα, ηµερίδες κ.α.)

-∆απάνες αναλώσιµων που σχετίζονται µε την πιλοτική δοκιµή του έργου, όπως είναι λιπάσµατα, φυτοπροστατευτικά, ζωοτροφές κ.λ.π

-∆απάνες που αφορούν στην αµοιβή ορκωτού λογιστή / ελεγκτή.

Άµεση σύνδεση µε τα Σχέδια Βελτίωσης

Στην περίπτωση που χρειάζονται παραγωγικές επενδύσεις, η επιχειρησιακή οµάδα προχωρά σε αίτηση στα Σχέδια Βελτίωσης (αγνοώντας τα κριτηρία επιλεξιµότητας και επιλογής), µε την ένταση της ενίσχυσης να είναι προσαυξηµένη κατά 20 ποσοστιαίες µονάδες, υπό τον όρο ότι το ανώτατο ποσοστό χρηµατοδότησης δεν υπερβαίνει το 90%. Συγκεκριµένα από τα Σχέδια Βελτίωσης µπορούν να ζητήσουν χρηµατοδότηση για τις εξής δαπάνες:

-Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων, θερµοκηπίων, δικτυοκηπίων που προέκυψαν ως απαραίτητες από την υλοποίηση του πιλοτικού έργου και τη λειτουργία της γεωργικής εκµετάλλευσης µε την προϋπόθεση ότι δεν θεωρούνται αναλώσιµες επενδύσεις.

-Αγορά και εγκατάσταση καινούριου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού και ειδικότερα εξοπλισµού ζωικής και φυτικής παραγωγής (εκτός των αυτοκινούµενων µηχανηµάτων), εξοπλισµού ο οποίος ενσωµατώνεται στα θερµοκήπια όπως θέρµανση, συστήµατα άρδευσης, κ.ά. και εξοπλισµού εργαστηρίων, παραγωγής ενέργειας ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, εξοικονόµησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων.

-Αγορά και εγκατάσταση λογισµικού διαχείρισης της γεωργικής εκµετάλλευσης.

Οικονοµική στήριξη

Η οικονοµική στήριξη αφορά στο 100% των επιλέξιµων δαπανών, εκτός φυσικά από την περίπτωση των παραγωγικών επενδύσεων που καλύπτονται από τα Σχέδια Βελτίωσης. Για τη ∆ράση 2 εφόσον η υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου είναι τοπικού χαρακτήρα η οικονοµική στήριξη µπορεί να φτάσει τα 145.000 ευρώ, εάν έχει να κάνει µε το σύνολο της χώρας 295.000 ευρώ, και για διακρατική συνεργασία 445.000 ευρώ.

Ένας ο επικεφαλής

Οι επιχειρησιακές οµάδες (Ε.Ο) πρέπει να προσδιορίσουν το µέλος εκείνο που θα είναι ο επικεφαλής εταίρος της, ο οποίος και θα είναι ο Συντονιστής Φορέας του έργου της. Ο Συντονιστής Φορέας µπορεί να είναι οποιοδήποτε µέλος της, κατά προτίµηση όµως συνιστάται να είναι εκείνο το µέλος του οποίου η συµµετοχή έχει σηµαντική βαρύτητα. Ο Συντονιστής Φορέας είναι ο κοινός εκπρόσωπος των µελών που συµπράττουν για την υλοποίηση του έργου και αναλαµβάνει την ευθύνη για τη συνολική διαχείρισή του.

Στην περίπτωση υλοποίησης Σχεδίου Βελτίωσης στo πλαίσιο της ∆ράσης 2 σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα Υποµέτρα 4.1 και 4.2.1, δικαιούχος πλέον δεν καθίσταται η Επιχειρησιακή Οµάδα αλλά το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που θα υλοποιήσει την επένδυση και αποτελεί µέλος της ή µέλος φορέα της. Για την υλοποίηση της παραγωγικής επένδυσης ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις των αντίστοιχων Υποµέτρων του ΠΑΑ 2014 – 2020 εκτός των κριτηρίων επιλεξιµότητας και επιλογής.

Οι δύο δράσεις
Πιο αναλυτικά τα δύο προγράμματα (υπομέτρα του Μέτρου 16 «Συνεργασία») χωρίζονται σε δράσεις, όπως παρακάτω:

Α. Υπομέτρο 16.1- 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020 στο οποίο περιλαμβάνονται δύο Δράσεις:

• Δράση 1: Ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας

• Δράση 2: Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας

Β. Υπομέτρο 16.1 -16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020 στο οποίο περιλαμβάνονται δύο Δράσεις:

• Δράση 1: Δημιουργία συνεργασιών, ίδρυση Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ, με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

• Δράση 2: Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των συνεργασιών με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Οι δύο Δράσεις και στα δύο Υπομέτρα αντιστοιχούν και σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση / Δράση 1 αφορά στις ενέργειες που πραγματοποιεί η δυνητική Επιχειρησιακή Ομάδα για την εξεύρεση και άλλων εταίρων / μελών ενώ στη δεύτερη φάση / Δράση 2 η Επιχειρησιακή Ομάδα έχει πλέον συσταθεί και υλοποιεί το επιχειρησιακό σχέδιο.

Οι ανωτέρω Δράσεις υλοποιούνται σε επάλληλους Κύκλους Αξιολόγησης. Οι αιτήσεις στήριξης αξιολογούνται σε καθορισμένες καταληκτικές ημερομηνίες, οι οποίες ορίζονται κατά τη δημοσίευση της αναλυτικής πρόσκλησης.

Η ανακοίνωση του υπουργείου

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 θέτει σε διαβούλευση το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης για τις λεπτομέρειες εφαρμογής των Υπομέτρων 16.1– 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» και 16.1 -16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020.

Το Υπομέτρο 16.1 – 16.2, ύψους 53 εκατ. ευρώ και το Υπομέτρο 16.1 – 16.5, ύψους 7 εκατ. ευρώ, του Μέτρου 16 απευθύνονται σε σχήματα συνεργασίας φορέων, Επιχειρησιακές Ομάδες όπως αποκαλούνται τα εν λόγω σχήματα, τα οποία διαθέτουν συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ των μελών / φορέων που μετέχουν σε αυτά και αποτελούνται από τουλάχιστον δύο μέλη από τα οποία τουλάχιστον το ένα μέλος δραστηριοποιείται στους τομείς της γεωργίας ή/και της κτηνοτροφίας.

Στόχος των συνεργασιών που θα αναπτυχθούν είναι η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά την εφαρμογή νέων, καινοτόμων διεργασιών στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα των τροφίμων εφόσον αυτά αποτελούν προϊόντα του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης, όπως επίσης και η αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Οι δράσεις που μπορεί να αναληφθούν στο πλαίσιο αυτών των συνεργασιών μπορεί να εμπίπτουν:

Διαβάστε ολόλκηρο το άρθρο στο www.agronews.gr

Βαγγέλης Αποστόλου: ευκαιρίες δημιουργούνται μέσα από το ΠΑΑ

trakter_2

Τις δυνατότητες που δημιουργεί για τις ορεινές κοινότητες της χώρας η αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων, ειδικά μέσα από συνεργατικά σχήματα και σε σύνδεση με τη γαστρονομία και τον τουρισμό επισήμανε  ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου,  μιλώντας σήμερα  σε  ημερίδα για την καστανοκαλλιέργεια που πραγματοποιήθηκε στην Καστάνιτσα Κυνουρίας, στο πλαίσιο της 34ης Γιορτής του Κάστανου.

Ο κ. Αποστόλου παρουσίασε επίσης τις ευκαιρίες που δημιουργούνται προς αυτή την κατεύθυνση μέσα από τα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης που βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης.

Συγκεκριμένα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανέφερε κατά την ομιλία του τα εξής:
«Οι πρωτοβουλίες που παίρνονται από τοπικούς παραγωγικούς φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση,  έχουν πάντα ξεχωριστό ενδιαφέρον γιατί  χαρακτηρίζονται από την καλή γνώση των δυνατοτήτων της κάθε συγκεκριμένης περιοχής και τη  βαθιά αίσθηση των προσδοκιών της ελληνικής υπαίθρου.

Θέλω λοιπόν καταρχήν να συγχαρώ τον Δήμαρχο Βόρειας Κυνουρίας, το Τοπικό Συμβούλιο Καστάνιτσας και πρωτίστως τον Πρόεδρο, τη Διοίκηση και τα μέλη του Ελαιοπαραγωγού Συνεταιρισμού Κυνουρίας για την πρωτοβουλία διοργάνωσης αυτής της ημερίδας.
Η εκδήλωση αυτή, για μια παραγωγή, ένα προϊόν στο οποίο εξειδικεύεται  ο τόπο σας, από την ίδια του τη φύση, θα ήταν πολύ μεγάλο λάθος να θεωρηθεί ως εκδήλωση μικρής  σημασίας. Έχει μεγάλη βαρύτητα, θα εξηγήσω γιατί, και με την παρουσία μου  αυτό θα ήθελα να σηματοδοτήσω.

Σας ευχαριστώ, λοιπόν, για την πρόσκληση και σας δηλώνω ότι με χαρά και ενδιαφέρον βρίσκομαι σήμερα εδώ κοντά σας.
Όπως τα καλά αρώματα τα βάζουν σε μικρά μπουκάλια έτσι και οι μικρές παραγωγές έχουν τις περισσότερες φορές το μεγάλο πλεονέκτημα να διακρίνονται για την ποιότητά τους.

Αυτό είναι και το ζητούμενο στις μέρες μας. Υγιεινά προϊόντα με ποιότητα  και υψηλή θρεπτική αξία. Κι αυτό ως χώρα μπορούμε να το υπηρετήσουμε αποδοτικά. Με καμβά το εξαιρετικό αυτό ορεινό περιβάλλον της Καστάνιτσας, τον μόχθο και την φροντίδα των καστανοπαραγωγών του χωριού,  δικαιολογημένα τα κάστανα τα οποία παράγετε γίνονται ανάρπαστα, κι από όσο γνωρίζω, το μεγαλύτερο μέρος  το εξάγετε. Κάθε προϊόν, για να αποκτήσει υπολογίσιμη οικονομική αξία, θα πρέπει να εξασφαλίζει μια σειρά από προϋποθέσεις. Το σημαντικό είναι να υπάρχει μια κρίσιμη μάζα παραγωγής.

Μπορεί αυτό να εξασφαλιστεί στην περιοχή σας; Τα στοιχεία δείχνουν ότι μπορεί. Χρειάζεται όμως συντονισμός και συνεργατισμός. Εννέα χωριά του Δήμου σας, με  πρώτη την Καστάνιτσα, χονδρικά φαίνεται να καλλιεργείτε 11.000 στρέμματα καστανιές, 95.000 δένδρα,  έχετε 800 τόνους  παραγωγή και, αν δεν κάνω λάθος, λίγο ως πολύ απασχολούνται περί τις 700 οικογένειες. Αμέσως – αμέσως όπως αντιλαμβάνεστε το κάστανο της περιοχής γίνεται από κάθε άποψη μια υπολογίσιμη παραγωγή.

Το πρώτο πράγμα που έχουμε να δούμε, και εννοώ μαζί με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, είναι το καθ’ αυτό θέμα της καλλιέργειας και των προβλημάτων που υπάρχουν. Για παράδειγμα το 70% των δένδρων της Καστάνιτσας όπως και του Αγίου Πέτρου είναι υπέργηρα. Άρα χρειάζεται ανανέωση των δένδρων.

Το δεύτερο είναι πως αντιμετωπίζονται οι ασθένειες που έχουν προσβάλει τις καστανιές και το τρίτο είναι πως θα πετύχουμε ουσιαστικά και τυπικά να χαρακτηριστούν οι καλλιέργειες βιολογικές.

Έχουμε τις ασθένειες, έλκος και  σφήκα της καστανιάς. Το μεν έλκος αντιμετωπίστηκε από τις υπηρεσίες του Υπουργείου αρκετά αποφασιστικά και φαίνεται να μην είναι το κατεξοχήν πρόβλημα. Εκείνο που επείγει είναι σίγουρα η σφήκα της καστανιάς.  Ο  ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, το  Μπενάκειο Ινστιτούτο και γενικότερα οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, συνεργάζονται   αυτή την ώρα για την καταπολέμησή  της. Ήδη  στην Στερεά και Βόρεια Ελλάδα με πιλοτικά προγράμματα που εφαρμόζονται γίνεται προσπάθεια πρόληψης και καταπολέμησης του προβλήματος. Παράλληλα πρόσφατα υπογράφτηκε και δεύτερο πιλοτικό πρόγραμμα για το συγκεκριμένο θέμα που στις περιοχές παρέμβασης περιλαμβάνει    και την περιοχή σας. Η εμπειρία που αποκτήθηκε στις περιοχές που εφαρμόστηκε θα αξιοποιηθεί άμεσα για τις δικές σας καλλιέργειες. Επ΄ αυτού θα μας τα πει καλύτερα  ο ερευνητής μας,   ο Δημήτρης Αβτζής.

Για τη στήριξη του προϊόντος προχωρούμε σε συγκεκριμένες δράσεις.
Πρώτον,  χαρακτηρισμός ως βιολογική καλλιέργεια . Αν ρίξουμε μια ματιά γύρω θα  αναφωνήσει κανείς  τι πιο βιολογικό από αυτό που βλέπουμε. Ωστόσο αυτό δεν αρκεί. Πρέπει διαπιστωμένα να ακολουθηθεί το πρωτόκολλο βιολογικής παραγωγής ώστε να μπορούν να φέρουν την χαρακτηριστική ετικέτα. Επί πλέον τα ακρόδρυα και κατά συνέπεια  οι καστανιές για πρώτη φορά φέτος μπορούν να ενταχθούν στα προγράμματα για τις βιολογικές καλλιέργειες.
Δεύτερον,  σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ θα προωθηθεί σύντομα φάκελος  ώστε το κάστανο της περιοχής να χαρακτηρισθεί Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης  (ΠΓΕ) πράγμα το οποίο θα  επιφέρει προστιθέμενη αξία,, αλλά και τη δυνατότητα  να ενταχθείτε  στα προγράμματα προώθησης και προβολής.
Τρίτο, από την τρέχουσα χρονιά, το 2017, θα χορηγηθεί συνδεδεμένη ενίσχυση στα ακρόδρυα και συνεπώς στις καστανιές με 133 ευρώ το εκτάριο. Το διαθέσιμο ποσόν είναι για το 2017    4 εκ. ευρώ .
Τέταρτο, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί αμελητέο το γεγονός ότι η καστανιά εντάσσεται στα προγράμματα της δάσωσης μέσω του ΠΑΑ, γεγονός το οποίο συμβάλει στην ανανέωση και αναδιάρθρωση των καλλιεργειών.
Και πέμπτο, ότι και στο LEADER που υλοποιείται στην περιοχή προβλέπεται η εκπόνηση μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής στην υποστήριξη των ενδιαφερομένων μερών για  την διαχείριση των καστανεώνων, σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ -Δήμητρα, ώστε να αξιοποιηθούν και οι κοιμώμενες υποδομές στην περιοχή του Πάρνωνα.
Όλα αυτά  είναι πολύ σημαντικά και θα βοηθήσουν τις καλλιέργειες. Όμως θα πρέπει κι εσείς  να συντονιστείτε και να συνεργαστείτε μέσα από τις οργανώσεις και ομάδες παραγωγών να δώσετε υπεραξία στο κάστανο της περιοχής  με την μεταποίησή του.
Όλοι πλέον  παραδέχονται ότι ανοίγει ο δρόμος για την έξοδο της χώρας μας στις αγορές   και το τέλος των μνημονίων.  Ταυτόχρονα, βέβαια όλοι στη Κυβέρνηση γνωρίζουμε  ότι  αυτό θα συμβεί , αν   με όλες μας τις  δυνάμεις υπηρετήσουμε την  ανάπτυξη. Είναι ο μόνος  δρόμος  που μπορεί να σταθεροποιήσει την πορεία της χώρας, προς μια περίοδο θετικών προοπτικών, μετά την κρίση και τη βαθιά ύφεση που κατέστρεψε-εξαφάνισε  περίπου το 25% του ΑΕΠ.  Σ΄ αυτή τη προσπάθεια,  ο αγροτικός χώρος οφείλει να πρωταγωνιστήσει.. Η ελληνική γη κρατάει σταθερές οικονομικές αξίες και η  παραγωγική της δραστηριότητα θα σηκώσει το  μεγάλο βάρος της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας μας.Είναι  ενθαρρυντικό ότι αυτή τη νέα πραγματικότητα, τη συνειδητοποιούν ολοένα και περισσότερο, το πολιτικό προσωπικό της χώρας, ο επιχειρηματικός κόσμος  και κυρίως οι ίδιοι οι παραγωγοί.
Ποιο εργαλείο έχουμε εμείς ως Υπουργείο για να στηρίξουμε αυτή τη προσπάθεια;
Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.
Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα ύψους 4,7. δις κοινοτικής συμμετοχής, που  θα κινητοποιήσει συνολικούς πόρους της τάξης των 6 δις ευρώ.      Στόχος είναι να μην επαναλάβουμε τη τακτική  του παρελθόντος, όπου το άγχος της απορροφητικότητας οδηγούσε σε  κατασπατάληση πόρων, χωρίς αποτελεσματικότητα.  .

Βέβαια δεν πρέπει όλοι μας να ξεχνάμε ότι ανεξάρτητα με τα μέτρα του ΠΑΑ που έχουν εκχωρηθεί και υλοποιούνται από τις Περιφέρειες, το σύνολο των μέτρων του ΠΑΑ απευθύνεται στην ελληνική περιφέρεια και τις αγροτικές περιοχές της χώρας με τελικούς ωφελούμενους τους έλληνες αγρότες. Στο πλαίσιο του νέου  ΠΑΑ δίνεται και  η δυνατότητα χρηματοδότησης των προϊόντων για δράσεις τυποποίησης μεταποίησης του κάστανου. Οι δικαιούχοι μπορούν να είναι από πολύ μικρές ως και μεσαίες επιχειρήσεις.

Επίσης αναφορικά με τη μεταποίηση που είναι στα αντικείμενα της σημερινής ημερίδας,  για επενδύσεις μέχρι 600.000 € περιλαμβάνονται στα τοπικά προγράμματα  LEADER και από όσο γνωρίζω η τοπική Αναπτυξιακή Πάρνωνα, δίνει μεγάλο βάρος στο μέτρο της μεταποίησης στις αγροτικές περιοχές. Το μέτρο 16, που θα προκηρυχθεί μέχρι το τέλος του έτους προβλέπει συνεργατικά σχήματα καινοτομίας για παραγωγή νέων προϊόντων αξιοποιώντας την έρευνα.

Θα μπορούσαμε κι εμείς   σε συνεργασία με μία οργανωμένη συλλογικότητα των παραγωγών, αλλά και η βιομηχανία μεταποίησης – εμπορίας κάστανου να υλοποιήσουν από κοινού ένα πρόγραμμα για την παραγωγή νέων προϊόντων με βάση το κάστανο. Εμείς όταν υποβληθεί πλήρης φάκελος, φυσικά και θα τον υποστηρίξουμε.

Είναι στο χέρι σας η ανάγκη οργάνωσης βιώσιμων επιχειρηματικών σχημάτων, είτε συνεταιριστικών ,είτε ιδιωτικών που θα αξιοποιήσουν τους  πόρους του ΠΑΑ για το προϊόν, την απασχόληση και τη συνέχιση της ύπαρξης του καστανεώνα στην περιοχή σας.  Ο Δήμος και η Περιφέρεια να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τα έργα υποδομής και οι επιχειρήσεις να οργανώσουν τις δραστηριότητες  για το κάστανο.
Φίλες και φίλοι

Θα παραφράσω το δεν κομίζω γλαύκα στην Αθήνα λέγοντας ότι δεν κομίζω κάστανο στην Καστάνιτσα.  Τι θέλω να πω με αυτό. Πρέπει το κάστανο και όλα τα εδέσματα που κάνετε με βάση αυτό, όλα τα πιάτα που κάνετε, να τα κατοχυρώσετε με την επωνυμία της περιοχής και να τα εντάξετε στον γαστρονομικό τουρισμό, μέσα στο γενικότερο πλαίσιο του εναλλακτικού, ορεινού τουρισμού. Πρέπει η περιοχή σας και η Καστάνιτσα να γίνει γαστρονομικός προορισμός. Η αυξημένη κίνηση που παρατηρείται στους δρόμους της γαστρονομίας οφείλεται στην τάση για την αναζήτηση των ιδιαίτερων τοπικών ποιοτικών εδεσμάτων.
Φίλες και φίλοι.

Η κυβέρνησή μας και το  ΥΠΑΑΤ, επιχειρήσαμε να ξαναβάλουμε την ελληνική ύπαιθρο, την αγροτική οικονομία, στο παιχνίδι. Εκτιμούμε  ότι δεν νοείται ανάκαμψη και ανάπτυξη της χώρας, αν δεν εστιάσουμε, δεν βασιστούμε στην παραγωγική ύπαιθρο, την αγροδιατροφική παραγωγή, τις προτάσεις εναλλακτικού τουρισμού της ελληνικής υπαίθρου, με συστηματική και επίμονη δουλειά συνέργεια παραγωγών, επιχειρηματιών, θεσμών και φορέων να κάνουμε σημαντικά πράγματα.
Θέσαμε τον αγροτικό τομέα  ψηλά στην οικονομική και πολιτική ατζέντα. Πρέπει  να γίνει συνείδηση ότι χωρίς αυτόν στην Ελλάδα δεν πάμε πουθενά.

Το δεύτερο που κάναμε, αφού συμμαζέψαμε – ότι τουλάχιστον μπορούσαμε – από  τα κακώς κείμενα που ταλάνιζαν  επί δεκαετίες τον αγροτικό χώρο, ήταν να βάλουμε μπροστά  μέτρα και δράσεις, για να ενθαρρύνουμε, να διευκολύνουμε και να ενισχύσουμε τους παραγωγούς της ελληνικής υπαίθρου.

Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πιστεύουμε ακράδαντα, και θέλουμε να το κάνουμε κοινή συνείδηση, ότι η παραγωγική ύπαιθρος μπορεί να σηκώσει μεγάλο βάρος της οικονομικής ανάκαμψης και προσπαθούμε για το σκοπό αυτό να δημιουργήσουμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία στήριξης σας.  Με την παρουσία μας εδώ θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι  είμαστε κοντά σας και θα στηρίξουμε τις προσπάθειές σας.

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.agrocapital.gr

Κινέζοι επιστήμονες αναπτύσσουν ανακυκλώσιμο «έξυπνο» φυτοφάρμακο

glyphosate

Κινέζοι επιστήμονες ανέπτυξαν ένα «έξυπνο» φυτοφάρμακο, το οποίο άπαξ και εισχωρήσει στο έδαφος είναι ελεγχόμενο και ανακυκλώσιμο.

Μια ομάδα επιστημόνων των Ινστιτούτο Τεχνικής Βιολογίας και Φυσικής Επιστήμης της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών χρησιμοποίησε το ορυκτό διατομίτη,  οξείδιο μαγνήσιου του σιδήρου και το συμπλήρωμα διατροφής χιτοζάνη για να φτιάξει μία ένωση η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί μετά από αλλαγές των επιπέδων του pH στο χώμα.

«Η απελευθέρωση του φυτοφαρμάκου που περιέχει την πρόσθετη αυτή ένωση μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί με τη μεταβολή του pH. Η πρόσθετη ένωση αναστέλλει το φάρμακο και λειτουργεί σαν θυροφύλακας. Ανοίγει την πύλη και διαλύεται σε όξινες συνθήκες» εξηγεί ο επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας, ο Γου Τζενγκγιάν.

Σύμφωνα με την έρευνα, στη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου μία μονοκαλλιέργεια χρειάζεται να ψεκασθεί μόνο μία φορά με φυτοφάρμακο, ενώ στη συμβατική γεωργία πρέπει να ψεκάσεις αρκετές φορές.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού «Chemical Engineering Journal», ενός διεθνούς ερευνητικού περιοδικού.

Σύμφωνα με τον Γου, η γεωργία στην Κίνα βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στη χρήση φυτοφαρμάκων, η οποία εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο τόνους ετησίως. Ωστόσο, λιγότερο από το 40% αυτών των φυτοφαρμάκων είχαν επιπτώσεις στις καλλιέργειες καθώς τα υπολείμματα απλώς ξεπλένονταν, μολύνοντας έτσι το χώμα και το νερό.

Η προσθετική ουσία έχει μαγνητικές ιδιότητες χάρη στις οποίες είναι εφικτή η ανάκτηση του φυτοφάρμακου από το έδαφος και το νερό.

« Τα αποτελέσματα ανακύκλωσης στη διάρκεια των δοκιμών μας έδειξαν ότι ποσοστό 30% των υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων μπορεί να ανακτηθεί» λέει ο Γου.

Σύμφωνα με την έρευνα που χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Ίδρυμα Φυσικών Επιστημών και την Κινεζική Ακαδημία Επιστημών, το νανο-παρασιτοκτόνο έδειξε μεγάλη ικανότητα προσκόλλησης στις αδύναμες επιφάνειες και την επιδερμίδα των παρασίτων.

 

 

 

 

Προέλευση: www.emvolos.gr

Ελάχιστο τα 2 στρέμματα για Δάσωση στα νησιά του Βόρειου και Νότιου Αιγαίου

soil

Σημαντική πρόβλεψη για την ενίσχυση της μαστιχοπαραγωγής περιλαμβάνει η εγκριθείσα 1η τροποποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία προβλέπει ότι για τα νησιά του Βόρειου και Νότιου Αιγαίου η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση για το μέτρο της «Δάσωσης» (υπομέτρο 8.1) μειώνεται από τα 5 στα 2 στρέμματα.

 

Πρόκειται για πρόταση του βουλευτή Ανδρέα Μιχαηλίδη, η οποία έγινε δεκτή από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου και συμπεριλήφθηκε στην τροποποίηση του ΠΑΑ που υποβλήθηκε το Νοέμβριο του 2016 και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28 Ιουνίου.

«Σε πρακτικό επίπεδο, η αλλαγή αυτή διευκολύνει σημαντικά τους νησιώτες παραγωγούς – αλλά και τους διαχειριστές δημόσιας γης και τους ΟΤΑ – ώστε να ενταχθούν στο μέτρο της δάσωσης. Ο κατακερματισμός του γεωργικού κλήρου στα νησιά συνεπαγόταν ότι η απαίτηση των 5 στρεμμάτων καθιστούσε ως τώρα εξαιρετικά δύσκολη την ένταξη στο συγκεκριμένο μέτρο του ΠΑΑ.

Ειδικά για τη Χίο, η αλλαγή αυτή διευκολύνει τη φύτευση μαστιχόδεντρων σε νέες περιοχές και την ενίσχυση του εισοδήματος – υφιστάμενων ή νέων – μαστιχοπαραγωγών.

 

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.agronews.gr

Πως αναπτύσσεις εύκολα και γρήγορα τα αδύνατα μελίσσια και τις παραφυάδες

Bees

ΑΝΑΠΤΥΣΟΝΤΑΣ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΦΥΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΣΙΡΟΠΙΑ Η ΜΕΘΗ ΑΠΟ ΑΛΚΟΟΛ

Μετά την επιτυχημένη γονιμοποίηση της νέας βασίλισσας στην παραφυάδα μας (τριών πλαισίων-και το σφράγισμα εργατικού γόνου) για να βοηθήσουμε την νέα βασίλισσα να αναπτυχθεί γρήγορα , να φτιάξει καλούς πληθυσμούς και το μελίσσι να γίνει σύντομα δυνατό προβαίνουμε στις εξής ενέργειες.

Επιλέγουμε ένα δυνατό μελίσσι , αναζητούμε στην συνέχεια ένα πλαίσιο με ανοιχτό γόνο (προ νύμφες) με της μέλισσες νεαρής ηλικίας που είναι πάνω στο πλαίσιο (παραμάνες) εφόσον ελέγξουμε να μην έχει την βασίλισσα και το αφαιρούμε από την δυνατή κυψέλη . Στη συνέχεια μεταφέρουμε και τοποθετούμε το πλαίσιο με τον ανοιχτό γόνο στην παραφυάδα που θέλουμε να δυναμώσουμε αφού πρωτύτερα έχουμε ανοίξει ένα κενό σπρώχνοντας τα δύο τελευταία πλαίσια προς την πλευρά της κυψέλης που είναι άδεια ώστε να δημιουργηθεί κενός χώρος ανάμεσα στα πλαίσια.
Τοποθετούμε το πλαίσιο με τον ανοιχτό γόνο και της μέλισσες που έχει στον κενό χώρο της παραφυάδας μας που δημιουργήσαμε φροντίζοντας να υπάρχει μία απόσταση του πλαισίου που τοποθετήσαμε απο τα πλαίσια αριστερά και δεξιά της παραφυάδας περίπου στα 5 εκατοστά και από της δύο πλευρές ώστε να μην έρχονται σε επαφή οι μέλισσες για να πάρει ο πληθυσμός με το νέο πλαίσιο που βάλαμε της οσμές της παραφυάδας . Αφήνουμε ανοιχτό το καπάκι της κυψέλης για να φύγουν από το πλαίσιο με τον ανοιχτό γόνο που φιλοξενείται στην παραφυάδα μας οι λίγες συλλέκτριες που τυχόν ήταν πάνω στο πλαίσιο και να επιστρέψουν στην κυψέλη την δυνατή ώστε να αποφευχθεί η διαμάχη και ο θάνατος μελισσών.
Περιμένουμε επτά λεπτά της ώρας και στην συνέχεια ενώνουμε τα πλαίσια της παραφυάδας μας και ταΐζουμε ένα κιλό σιρόπι 1 προς 1 .Σε μόλις λίγα λεπτά της ώρας έχουμε δυναμώσει την παραφυάδα μας με ένα πλαίσιο γόνο και με τον πληθυσμό του χωρίς τον θάνατο από διαμάχη ούτε μιας μέλισσας και χωρίς να έχουμε βάλει πάτωμα με εφημερίδες η ψεκασμό με αρωματισμένο σιρόπι τσίπουρο κλπ Εάν επιθυμούμε μετά από μισή ώρα μπορούμε με την ίδια διαδικασία να προσθέσουμε και άλλο πλαίσιο με ανοιχτό γόνο από άλλο δυνατό μελίσσι .(συνήθως δεν χρειάζεται) .
Με αυτόν τον τρόπο η παραφυάδα μας ενισχύεται πολύ γρήγορα και ο πληθυσμός που προκύπτει βοηθάει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα την βασίλισσα να γεννάει πολύ περισσότερο ώστε να προλάβει να γίνει ένα δυνατό και ανεξάρτητο μελίσσι πριν το κενό του καλοκαιριού .Το μελίσσι αυτό σε ευνοϊκές συνθήκες ανθοφορίας μπορεί να μας δώσει και μέλια (καστανιά και φθινοπωρινή ερείκη ). Κατά τον ίδιο τρόπο μελίσσια παραγωγικά που προορίζονταν για μέλια και ήρθαν πίσω στην ανάπτυξη επειδή έχασαν η αντικατέστησαν την βασίλισσα μπορούν να βοηθηθούν και να μας δώσουν παραγωγή μελιού .
Η πραγμάτωση αυτή συνένωσης δεν πρέπει να εφαρμόζεται το φθινόπωρο έχει κάποια ποσοστά αποτυχίας (θάνατος πληθυσμού από πάλη ) διότι ο ανοιχτός γόνος και οι παραμάνες μέλισσες είναι λίγες ,αντίθετα οι μέλισσες πάνω στα πλαίσια είναι μεγάλης ηλικίας- συλλέκτριες (οι μέλισσες αυτές θα ζήσουν περίπου 150 ημέρες ) .Εάν θέλουμε να προβούμε σε ένωση για κάποιους λόγους αυτή την εποχή ακολουθούμε της γνωστές διαδικασίες ένωσης πληθυσμών (ένωση με εφημερίδες)κλπ.
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.agro365.gr

Εκδόθηκε η προκήρυξη για τη δράση «Κομφούζιο» προϋπολογισμού 15 εκατ. Ευρώ – (βερίκοκα, ροδάκινα, νεκταρίνια).

rodakina

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων/ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ εξέδωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)», του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 15 εκατομμύρια €.

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 3/7/2017 έως 24/7/2017.

Δικαιούχοι της δράσης μπορούν να κριθούν γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκταση με επιλέξιμες για τη δράση καλλιέργειες (ροδάκινα, βερίκοκα, νεκταρίνια).

Οι δικαιούχοι της δράσης δεσμεύονται για μια πενταετία, η οποία ξεκινά από την 1η Φεβρουαρίου 2017, να εφαρμόζουν τη μέθοδο της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων – εχθρών της ροδακινιάς, νεκταρινιάς και βερικοκιάς και συγκεκριμένα της καρπόκαψας, της ανάρσιας και του φυλλοδέτη.

Η πρακτική της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων συνίσταται στην εγκατάσταση παγίδων παρακολούθησης και ατμιστήρων (dispensers). Οι ατμιστήρες απελευθερώνουν συνθετική φερομόνη με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται η σύζευξη των ακμαίων των μικρολεπιδοπτέρων και να ελαχιστοποιείται ο πληθυσμός των επιβλαβών προνυμφών.

Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, στους διαδικτυακούς τόπους του ΥπΑΑΤ  www.minagric.gr, του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr.

 

 

Προέλευση: www.emvolos.gr

Από 13 Ιουλίου οι αιτήσεις μεταποίησης για τα αγροτικά προϊόντα

trakter_2

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, εξέδωσε στις 22/06/2017 την προκήρυξη του υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2014-2020 που αφορά στη δράση 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης Λειτουργίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΛΕΕ) (μη γεωργικό προϊόν)», με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα κ. Χ. Κασίμη.

Στόχος της δράσης μεταξύ άλλων, είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή, η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και η προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Η δημόσια ενίσχυση της πρόσκλησης ανέρχεται σε 30.000.000€ (τριάντα εκατομμύρια ευρώ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού των αιτήσεων στήριξης δύναται να ανέρχονται από 600 χιλ. € έως 3 εκ. €, ενώ τα ποσοστά ενίσχυσης ανέρχονται έως 50% του αιτούμενου προϋπολογισμού της αίτησης.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής που επιθυμούν να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο της δράσης.

Η αίτηση στήριξης μπορεί να αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους:

Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος
Ζυθοποιία
Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα)
Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων
Μονάδες πυρηνελαιουργείων
Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης,
Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής (όπως προϊόντα από μαστίχα, από γάλα γαϊδούρας)
Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών
Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής
Αξιοποίηση παραπροϊόντων, υπολειμμάτων και απορριμμάτων βιομηχανικών ειδών διατροφής
Παραγωγή βάμβακος και λοιπές κλωστικές ίνες
Μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού.
Στο πλαίσιο της δράσης είναι επιλέξιμες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων.

Οι φορείς που αιτούνται ενίσχυση για τη μεταποίηση προϊόντος του παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ (γεωργικού προϊόντος) σε προϊόν εκτός παραρτήματος Ι (μη γεωργικό), θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ή να επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην πρώτη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος και να αξιοποιούν το προϊόν αυτό ως πρώτη ύλη που θα το μεταποιούν περαιτέρω, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν τελικά προϊόν εκτός παραρτήματος Ι.

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο www.agrotes.eu

17% αύξηση των εξαγωγών παρουσιάζει η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια μπαίνοντας ξανά σε τροχιά ανάπτυξης

pestrofa

Σημαντική αύξηση των εξαγωγών σημείωσαν τα προϊόντα ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας το 2016 επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά τον πρωταγωνιστικό ρόλο του κλάδου στις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων αλλά και την συνεισφορά του στην εθνική οικονομία. Συγκεκριμένα σε όλες τις αγορές, η αύξηση των εξαγωγών τσιπούρας και λαβρακιού κυμάνθηκε από 7% έως 32% ξεπερνώντας συνολικά τους 83.000 τόνους, εκτιμώμενης αξίας άνω των 433 εκατομμυρίων ευρώ, συμμετέχοντας για άλλη μια φορά θετικά στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας.

pie
Πηγη:  www.alieftikanea.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το 93% των εξαγωγών διοχετεύεται σε αγορές της Ε.Ε. και το υπόλοιπο 7% σε όλες τις άλλες χώρες, ενώ όσον αφορά τον ανταγωνισμό, η Τουρκία με αυξημένη παραγωγή και επιθετική εμπορική πολιτική παραμένει ο κύριος ανταγωνιστής της Ελλάδας.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ιχθυοκαλλιέργεια εκτός από την οικονομική συνεισφορά της, συμβάλλει και στην κοινωνική συνοχή της χώρας προσφέροντας πάνω από 12.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας σε παράκτιους δήμους και κοινότητες που δεν υπάρχουν εναλλακτικές προοπτικές απασχόλησης.

Ο Γ.Δ. ΣΕΘ κ. Πελεκανάκης δήλωσε πως «η ιχθυοκαλλιέργεια έχει αναγνωριστεί ως ένας πολλά υποσχόμενος κλάδος του πρωτογενούς τομέα παραγωγής της χώρας και έχει να επιδείξει πολλές πρωτιές στην 30χρόνη πορεία του. Μετά από μια εξαιρετικά δύσκολη πενταετία, ο κλάδος παραμένει ανταγωνιστικός διαψεύδοντας όσους προεξοφλούσαν την κατάρρευσή του. Η αναγνώριση της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων σε συνδυασμό με την διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση τους, δίνουν το μήνυμα για περαιτέρω ανάπτυξη. Για να κερδίσουμε όμως το στοίχημα της ανάπτυξης πρέπει η σημερινή Κυβέρνηση να σταθεί αρωγός μας και να προωθήσει τις δυο στρατηγικές προτεραιότητες του κλάδου.

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.alieftikanea.gr

 

 

 

 

Αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας για τους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων

ardreftiko
Με πρόεδρο τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Νικόλαο Αντώνογλου συστήνεται Ομάδα Εργασίας με σκοπό τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου σχετικά με τη λειτουργία των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, αλλά και την επίλυση ζητημάτων που αφορούν το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για το εργόσημο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική απόφαση που αναρτήθηκε στην Διαύγεια, εκτός από τον πρόεδρο την Ομάδα θα απαρτίζουν 8 άτομα, με τη θητεία τους να ορίζεται διετής και σκοπός της είναι τα κάτωθι:

α) για τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, η παρακολούθηση αυτού για τη διαπίστωση τυχόν προβλημάτων κατά την εφαρμογή του και η εισήγηση προτάσεων για την επίλυσή τους.

β) για την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για το εργόσημο, όσον αφορά τον τρόπο ασφάλισης των αλλοδαπών εργατών γης με το εργόσημο.

 

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απόφαση, ισχύουν τα εξής:

1. Στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνιστάται Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο τη διατύπωση προτάσεων για θέματα των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων και για το Εργόσημο, που συγκροτείται από τους:

α) Νικόλαο Αντώνογλου, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Πρόεδρο.

β) Άννα Βελεγράκη, Νομικό, Ειδική Σύμβουλο στο γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή.

γ) Θωμά Σιούτη, Γεωπόνο, Ειδικό Σύμβουλο στο γραφείο Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή.

δ) Αλέξανδρο Καχριμάνη, Περιφερειάρχη Ηπείρου και Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή.

ε) Νικόλαο Στουπή, Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή.

στ) Κωνσταντίνο Αδαμίδη, Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Πολιτικής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή.

ζ) Αικατερίνη Ζωγράφου, εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλο Κεντρικής Μακεδονίας στον τομέα Αγροτικής Οικονομίας, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή.

η) Αθανάσιο Πετρόπουλο, στέλεχος στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή.

θ) Κωνσταντίνο Στουρνάρα, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με βαθμό Α΄, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή.

 

2. Έργο της ομάδας εργασίας είναι η υποβολή προτάσεων στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

α) για τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, η παρακολούθηση αυτού για τη διαπίστωση τυχόν προβλημάτων κατά την εφαρμογή του και η εισήγηση προτάσεων για την επίλυσή τους.

β) για την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για το εργόσημο, όσον αφορά στον τρόπο ασφάλισης των αλλοδαπών εργατών γης με το εργόσημο.

3. Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται το τακτικό μέλος Θωμάς Σιούτης

4. Η θητεία του Προέδρου και των μελών της ομάδας εργασίας ορίζεται διετής.

5. Η Ομάδα Εργασίας είναι μη αμειβόμενη.