τρακτερ

Ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο µε το οποίο διασφαλίζεται η µη απώλεια συνταξιοδοτικού δικαιώµατος για αγρότες µε παράλληλο χρόνο ασφάλισης σε άλλα ταµεία πέραν του ΟΓΑ φέρνει η νέα εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ, το οποίο έχει εφαρµογή από 22 ∆εκεµβρίου 2022 και αφορά σε νέες και εκκρεµείς αιτήσεις για ασφάλιση και συνταξιοδότηση σε όλα τα στάδια της ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας.

 

Μάλιστα, σύµφωνα µε τις γενικές αρχές του ∆ιοικητικού ∆ικαίου, οι ευνοϊκότερες νοµοθετικές ρυθµίσεις, εφαρµόζονται µε αναδροµική ισχύ για όλα τα εκκρεµή αιτήµατα.

Με τις νέες διατάξεις για τους ασφαλισµένους του πρώην ΟΓΑ που έχουν καταβάλλει τις ασφαλιστικές τους εισφορές έως τις 31-12-2017 ή τις έχουν ρυθµίσει έως 31-12-2017 και τηρούν την ρύθµιση έως την ηµεροµηνία άσκησης του δικαιώµατος συνταξιοδότησης ο ασφαλιστικός έλεγχος που προβλέπεται µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3050/2002, για χρόνο ασφάλισης έως 31.12.2016, παρέλκει και ο χρόνος αυτός θεωρείται ως πραγµατικός χρόνος ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ.

Πεδίο εφαρµογής

Τα ανωτέρω εφαρµόζονται στους εγγεγραµµένους στα Μητρώα Ασφαλισµένων των Κλάδων Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του πρώην ΟΓΑ µέχρι 31-12-2016 εφόσον: Κατά τον ίδιο χρόνο ασφάλισής τους:

  1. Έχουν καταβάλλει τις ασφαλιστικές τους εισφορές µέχρι 31-12-2017 ή τις έχουν ρυθµίσει έως τις 31.12.2017 και τηρούν τη ρύθµιση έως την ηµεροµηνία άσκησης του δικαιώµατος συνταξιοδότησης.
  2. ∆εν έχουν ασφαλιστεί ή δεν υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης.
  3. Έχουν ασφαλιστεί αλλά δεν δικαιούνται σύνταξης από την ασφάλισή τους αυτή, είτε αυτοτελώς, είτε µη αυτοτελώς µε τις διατάξεις της διαδοχικής.
  4. ∆εν συνταξιοδοτούνται από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης της Ελλάδος ή του εξωτερικού, µε την επιφύλαξη της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4169/1961, όπως ισχύει, ως προς την επιλογή µιας καταβλητέας σύνταξης.

Για τους εγγεγραµµένους στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του πρώην ΟΓΑ που δεν δηλώνουν αγροτικά εισοδήµατα µέχρι 31-12-2016, εφόσον:

Εγγεγραµµένοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του πρώην ΟΓΑ, ο οποίοι έχουν ασφαλιστεί παράλληλα σε άλλο πρώην Φορέα Κύριας Ασφάλισης έως 31-12-2016 και έχουν καταβάλει τις ασφαλιστικές τους εισφορές έως τις 31-12-2017 ή τις έχουν ρυθµίσει έως τις 31-12-2017 και τηρούν τη ρύθµιση έως την ηµεροµηνία άσκησης του δικαιώµατος συνταξιοδότησης:

  • Εγγεγραµµένοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του πρώην ΟΓΑ, οι οποίοι θα έπρεπε να υπαχθούν στην ασφάλιση άλλου φορέα, µέχρι 31-12-2016, ο αντίστοιχος χρόνος του π. ΟΓΑ διαγράφεται µόνο σε περίπτωση που δεν επηρεάζεται η θεµελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώµατος.
  •  Εγγεγραµµένοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του πρώην ΟΓΑ, οι οποίοι έχουν συνταξιοδοτηθεί από φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού, η διαγραφή του χρόνου θα γίνει από την 1η του µήνα συνταξιοδότησης.
  • Εγγεγραµµένοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του πρώην ΟΓΑ, για τους οποίους διαπιστώνεται ότι δεν διέµεναν νόµιµα στη χώρα, ο αντίστοιχος χρόνος θα διαγράφεται.

Προέλευση άρθρου: https://www.agronews.gr

Recommended Posts