γεωργία, αγρότης, τροπολογία, φορολογία

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης κοινή απόφαση των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομίας και Ανάπτυξης για τη σύσταση του «Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης» (ΤΕΑΑ).

Όπως αναφέρεται στην απόφαση «για τη σύσταση του ταμείου προβλέπεται χρηματοδοτική συνεισφορά από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης προς το ΕΤαΕ πόρων ύψους ογδόντα εκατομμυρίων (80 .000. 000) ευρώ» τα οποία και θα πιστωθούν «τμηματικά σε τραπεζικό λογαριασμό επ’ ονόματι του ΕΤαΕ και για λογαριασμό της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Π. Α. Α».

Επισημαίνεται ότι «στόχος του Ταμείου είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, μέσω της παροχής εγγυήσεων».

Αναλυτικότερα, μεταξύ άλλων, στο περιεχόμενο της απόφασης αναφέρονται τα εξής:

Άρθρο 1 Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

  1. Συστήνεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 37 και 38 του Κανονισμού (Ε. Ε) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 και στο άρθρο 51 του ν. 4314/2014, Ταμείο Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ( Τ. Ε. Α. Α), εφεξής Ταμείο, ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, εφεξής ΕταΕ.
  2. Στόχος του Ταμείου είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, μέσω της παροχής εγγυήσεων.

Άρθρο 2: Πόροι του Ταμείου

  1. Για τη σύσταση του ταμείου προβλέπεται χρηματοδοτική συνεισφορά από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης προς το ΕΤαΕ πόρων ύψους ογδόντα εκατομμυρίων (80. 000. 000) ευρώ, σύμφωνα με την αριθ. 1352/ 22-04-2019 (ΑΔΑ: 67Χ44653ΠΓ-Λ5Ι) απόφαση ένταξης της πράξης «Εφαρμογή χρηματοδοτικών εργαλείων (εγγυήσεις) στο πλαίσιο του Π. Α. Α 2014-2020» Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π. Α. Α) 2014-2020.
  2. Κατά την πορεία υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μέσων, και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες χρηματοδότησης των τελικών αποδεκτών και το στόχο επίτευξης της μέγιστης δυνατής μόχλευσης των αρχικά διαθέσιμων πόρων, στα χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο έργα, δύναται να επενδυθούν πόροι από εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, ιδιωτικές και λοιπές ευρωπαϊκές και εθνικές πηγές.
  3. Το ανωτέρω ποσό των 80. 000. 000 €, πιστώνεται τμηματικά σε τραπεζικό λογαριασμό επ’ ονόματι του ΕΤαΕ και για λογαριασμό της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ, όπως θα οριστεί στη Συμφωνία Χρηματοδότησης του άρθρου 8 της παρούσας.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agro24.gr

Recommended Posts