Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα ελληνικό σχέδιο ύψους 815 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της πανδημίας του κορωνοϊού. Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων.

 

Στο πλαίσιο του καθεστώτος, η δημόσια στήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Το μέτρο θα είναι ανοιχτό σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του αγροτικού. Στόχος του προγράμματος είναι να αντιμετωπίσει τις ανάγκες ρευστότητας των δικαιούχων και να τους βοηθήσει να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια και μετά την πανδημία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό καθεστώς είναι σύμφωνο με τους όρους του προσωρινού πλαισίου.

Ειδικότερα, η ενίσχυση

(i) δεν θα υπερβαίνει τα 290.000 € ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή αγροτικών προϊόντων, τα 345.000 € ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και τα 2,3 εκατομμύρια € ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται σε όλους τους άλλους τομείς· και

(ii) θα χορηγηθεί το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι απαραίτητο, κατάλληλο και αναλογικό για την αντιμετώπιση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία ενός κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τους όρους που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Σε αυτή τη βάση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το καθεστώς βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agro24.gr

Recommended Posts