τρακτερ

∆άνεια συνολικού ύψους 56,16 εκατ. ευρώ από το Ταµείο Μικρών ∆ανείων Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας, έχουν ζητήση οι αγρότες µέσα στο 4µηνο λειτουργίας του συγκεκριµένου εργαλείου, µε τις εγκρίσεις προς το παρόν να έχουν φτάσει τα 7 εκατ. ευρώ.

 

Η ζήτηση είναι ενδεικτική των αναγκών ρευστότητας που έχει ο αγροτικός χώρος, καθώς µέσω του εργαλείου αυτού δίνεται η δυνατότητα στους επιλέξιµους πιστούχους, βάσει του επιχειρηµατικού σχεδίου (business plan) που θα καταθέσουν, να καλύψουν τόσο επενδυτικές ανάγκες όσο και λειτουργικές δαπάνες.

Τα δάνεια κυµαίνονται από 3.000 έως 25.000 ευρώ, µε διάρκεια από 2 έως και 5 έτη. Για τα πρώτα δύο χρόνια είναι άτοκα, καθώς το επιτόκιό τους επιδοτείται κατά 100% από το Ταµείο, ενώ για  την υπολειπόµενη διάρκεια, το επιτόκιό τους θα είναι µειωµένο κατά 50%, σε σχέση µε το επιτόκιο αντίστοιχων δανείων, λόγω της άτοκης συνεισφοράς αυτού.

Πρόσθετο πλεονέκτηµα των δανείων αυτών είναι το γεγονός ότι για τη λήψη τους δεν απαιτούνται εµπράγµατες εξασφαλίσεις.

Παράταση στο κεφάλαιο κίνησης µέσω του Ταµείου Εγγυήσεων

Όσον αφορά το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, οι διαχειριστικές αρχές αναµένεται να προχωρήσουν σε τροποποίησή της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης µε σκοπό την επέκταση τουλάχιστον έως τις 31–12–2023 της δυνατότητας παροχής δανείων µε τη µορφή κεφαλαίου κίνησης λόγω COVID-19 προς τους γεωργούς και τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τοµέα. Σκοπός του κεφαλαίου κίνησης λόγω COVID-19 είναι να µετριασθούν οι οικονοµικές επιπτώσεις που προήλθαν από την υγειονοµική κρίση λόγω COVID-19 και από τα µέτρα που υιοθετήθηκαν για την αποφυγή της.

Υπενθυµίζεται πως το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης προσφέρει εγγυηµένο δανεισµό σε αγρότες που θέλουν να κάνουν επενδύσεις µέσω Σχεδίων Βελτίωσης ή Μεταποίησης. Οι δικαιούχοι αυτών των Μέτρων µπορούν επίσης να λάβουν αυτοτελώς κεφάλαιο κίνησης µέσω του Ταµείου αυτού. Η εν λόγω επιλέξιµη δαπάνη δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ ή το 30% του συνολικού ποσού της επιλέξιµης δαπάνης για την επένδυση, όποιο από τα δύο ποσά είναι υψηλότερο.

Παράδειγµα

∆ικαιούχος Σχεδίου Βελτίωσης ή Μεταποίησης έχει λάβει επιχορήγηση ύψους 215.000 ευρώ για επενδυτικό σχέδιο 430.000 ευρώ. Μπορεί να λάβει µε το Χρηµατοδοτικό Εργαλείο µικρών δανείων Κεφάλαιο Κίνησης ύψους µέχρι 25.000 ευρώ (αφού αυτό είναι το µέγιστο ύψος δανείου). Επίσης, µπορεί να λάβει από το Ταµείο Εγγυήσεων Κεφάλαιο Κίνησης έως 200.000 ευρώ, καθώς το ποσό των 200.000 ευρώ είναι µεγαλύτερο από το 30% των επιλέξιµων δαπανών, οι οποίες στην προκειµένη περίπτωση ανέρχονται σε 430.000 ευρώ.

∆ανειακά εργαλεία από την Αναπτυξιακή Τράπεζα

Εντός του Ιουνίου, πρόκειται να ενεργοποιηθεί από
την Αναπτυξιακή Τράπεζα ένα νέο ευέλικτο πρόγραµµα,
το Ταµείο Εγγυοδοσίας «Development Law Financial Instrument” (DeLFI). To DelFI παρέχει εγγυήσεις για
τη λήψη δανείων µακροπρόθεσµης και βραχυπρόθεσµης διάρκειας µε σκοπό την υλοποίηση των επενδυτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στον νέο αναπτυξιακό νόµο N.4887/2022. Το DeLFI παρέχει εγγύηση 80% ανά δάνειο  και συνολικά θα διατεθούν δάνεια ύψους 500 εκ. Ευρώ.

Παράλληλα ήδη τρέχουν οι χρηµατοδοτήσεις σε συνεργασία µε τις εµπορικές τράπεζες από άλλα τρία εργαλεία
της Αναπτυξιακής Τράπεζας:

Ι. Πράσινα Συγχρηµατοδοτούµενα ∆άνεια µε συνολικά διαθέσιµα δανειακά κεφάλαια ύψους έως 500 εκατ. ευρώ.

ΙΙ. ∆άνεια Ψηφιακής Αναβάθµισης µε συνολικά διαθέσιµα δανειακά κεφάλαια ύψους έως 250 εκατ. ευρώ

ΙΙΙ. ∆άνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων µε συνολικά διαθέσιµα δανειακά κεφάλαια ύψους έως 600 εκατ. ευρώ. Ο αρχικός προϋπολογισµός του προγράµµατος αυτού εξαντλήθηκε µέσα σε λίγες ώρες και ήδη αναζητούνται τρόποι για την διεύρυνσή του.

Μετά τις οριστικές δηλώσεις ΟΣΔΕ νέα φόρτιση στη Κάρτα Αγρότη

Αιτήματα για Κάρτα του Αγρότη με την προσκόμιση
της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) του 2023 μόλις είναι δυνατή η ολοκλήρωση της υποβολής της, θα δέχεται
η Τράπεζα Πειραιώς.

 Η Τράπεζα ήδη έχει δώσει
τη δυνατότητα ενεργοποίησης του ορίου με υπολογισμό του ως ποσοστό επί της Βασικής Ενίσχυσης του 2022, ειδικά
για όσους έκαναν χρήση
της Κάρτας της Τράπεζας Πειραιώς, κατά το προηγούμενο έτος. Επιπλέον, έχοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της Νέας ΚΑΠ που ήδη ισχύει από 1.1.2023, τα ποσά ενισχύσεων που συνδέονται με το «πρασίνισμα» αντικαθίστανται με άλλα, θα δοθεί η δυνατότητα χορήγησης και τυχόν συμπληρωματικού ορίου κατόπιν σχετικής αίτησης του αγρότη, όταν αυτός ολοκληρώσει την οριστική δήλωσή του για το ΟΣΔΕ 2023.

Η Κάρτα του Αγρότη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά γεωργικών εφοδίων (λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόροι, ζωοτροφές, κ.λπ.)
και καυσίμων, από όλα τα εξειδικευμένα καταστήματα
της αγοράς (αγροεφοδίων & καυσίμων) που διαθέτουν μηχάνημα POS.

Προέλευση άρθρου: https://www.agronews.gr

Recommended Posts