Αλλαγές στη διαδικασία υποβολής αίτησης τροποποίησης πράξης (συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης) και αίτησης ανάκλησης ένταξης πράξης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.02 «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020» μέσω σχετικής εγκυκλίου.

 

Συγκεκριμένα, οι αλλαγές αφορούν την παράταση της προθεσμίας υποβολής:

α) αιτημάτων τροποποίησης για λόγους εκτός ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων

β) αιτημάτων μεταβίβασης με ιδία βούληση του δικαιούχου, τα οποία αφορούν στο τέταρτο έτος εφαρμογής (2022), από τις 20.02.2022 έως και τις 30.04.2022.

Αίτηση τροποποίησης για λόγους εκτός ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων

Στις περιπτώσεις που η τροποποίηση πράξης λόγω τροποποίησης των στοιχείων της πράξης δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή εξαιρετικές περιστάσεις, ο δικαιούχος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση τροποποίησης στο ΠΣ της δράσης και δύναται να υποβάλει το πολύ ένα αίτημα τροποποίησης ανά έτος εφαρμογής και εντός του χρονικού διαστήματος από τις 20/2 έως και τις 31/3 έκαστου έτους εφαρμογής.

Αίτηση τροποποίησης με πρώτο έτος ισχύος π.χ. το 2020 (δεύτερο έτος εφαρμογής της δράσης 10.1.02), υποβάλλεται από την 20.02.2020 έως και την 31.03.2020. Η αίτηση αφορά και σε όλα τα επόμενα έτη εφαρμογής της δράσης και ισχύει μέχρι τη λήξη των δεσμεύσεων του δικαιούχου. Έτσι, στο προηγούμενο παράδειγμα η τροποποιημένη πράξη, εφόσον εγκριθεί, ισχύει για τα έτη εφαρμογής 2020, 2021, 2022 και 2023.

Κατ’ εξαίρεση, για τροποποιήσεις που αφορούν:

-στο πρώτο έτος εφαρμογής (2019), οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση τροποποίησης εντός του χρονικού διαστήματος από τις 10.07.2019 έως και τις 12.08.2019 και από τις 23.09.2019 ως και τις 06.10.2019,

-στο δεύτερο έτος εφαρμογής (2020), οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση τροποποίησης εντός προθεσμίας από τις 20.02.2020 έως και τις 11.05.2020,

-στο τέταρτο έτος εφαρμογής (2022), οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση τροποποίησης εντός προθεσμίας από τις 20.02.2022 έως και τις 30.04.2022.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agro24.gr

Recommended Posts