κρασί, οίνος, wine, λευκός, κόκκινος

Με νέα εγκύκλιο της ΑΑΔΕ παρέχονται διευκρινίσεις, σχετικά με την αποστολή προϊόντων κρασιού από τους μικρούς οινοπαραγωγούς σχετικά με τη διακίνηση προϊόντων κρασιού μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε».

 

 

Αναλυτικότερα, στην εν λόγω εγκύκλιο (Ε 2016/2023) αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διακίνηση προϊόντων κρασιού μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η εγκύκλιος αφορά στην παροχή διευκρινίσεων, σχετικά με τις διαδικασίες και διατυπώσεις που απαιτούνται για την αποστολή προϊόντων κρασιού από οινοπαραγωγούς της χώρας μας προς άλλα κ-μ, καθώς και την παραλαβή προϊόντων κρασιού από οινοπαραγωγούς άλλων κ-μ στο εσωτερικό της χώρας μας.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη διακίνηση προϊόντων κρασιού μεταξύ κρατών – μελών, τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος ενός κράτους μέλους και διακινούνται προς το έδαφος άλλου κράτους μέλους, προκειμένου να παραδοθούν σε αυτό για εμπορικούς σκοπούς. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, παρέχονται διευκρινίσεις, σχετικά με την αποστολή των προϊόντων κρασιού από τους μικρούς οινοπαραγωγούς οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 71 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα [ν.2960/2001 (Α 265)].

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα εγκύκλιος αφορά:

α) στους επιτηδευματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής κρασιού (οινοπαραγωγούς),

β) στις τελωνειακές αρχές, οι οποίες είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, με το οποίο καθορίζονται οι διαδικασίες διακίνησης των προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, μεταξύ κρατών μελών της Ε.Ε..

Σκοπός της παρούσας είναι η παροχή διευκρινίσεων για θέματα σχετικά με τη διακίνηση προϊόντων κρασιού, μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε..

Ειδικότερα, λαμβανομένων υπόψη τόσο των αλλαγών που έχουν επέλθει στη διαδικασία διακίνησης προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος ενός κράτους μέλους και διακινούνται προς το έδαφος άλλου κράτους μέλους, προκειμένου να παραδοθούν σε αυτό για εμπορικούς σκοπούς, όσο και σχετικών ερωτημάτων των αρμόδιων τελωνειακών αρχών και των οικονομικών φορέων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην παραγωγή κρασιού στην χώρα μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (L 58), η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο (ν.2960/2001, Α’265) με τα άρθρα 1 έως 25 του Μέρους Α’ του ν. 4955/2022 (Α’139), προβλέπεται ότι οι διακινήσεις προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης που έχουν τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος ενός κράτους μέλους και διακινούνται προς το έδαφος άλλου κράτους μέλους, προκειμένου να παραδοθούν σε αυτό για εμπορικούς σκοπούς, πραγματοποιούνται με τη χρήση του μηχανοργανωμένου συστήματος (Excise Movement and Control System-EMCS) και υπό την κάλυψη του ηλεκτρονικού απλουστευμένου διοικητικού εγγράφου (e-ΑΔΕ).

Η ως άνω διαδικασία διακίνησης των προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης, τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος ενός κράτους μέλους και αποστέλλονται σε άλλο κ-μ, έχει εφαρμογή από 13-02-2023.

2. Με την υπό στοιχεία Α.1014/09-02-2023 (Β 700) απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ καθορίστηκαν, μεταξύ άλλων, οι διαδικασίες και διατυπώσεις για την εγγραφή σε μητρώο του πιστοποιημένου αποστολέα και του πιστοποιημένου παραλήπτη, προκειμένου τα εγγεγραμμένα πρόσωπα να μπορούν να αποστέλλουν ή να παραλαμβάνουν, αντίστοιχα, προϊόντα ειδικού φόρου κατανάλωσης, τα οποία έχουν φορολογηθεί στο κ-μ αποστολής και διακινούνται προς το κ-μ προορισμού, με τις διατυπώσεις του ηλεκτρονικού απλουστευμένου διοικητικού εγγράφου (e-ΑΔΕ).

3. Με την υπό στοιχεία Α.1013/08-02-2023 Α.Υ.Ο. (Β 701) καθορίστηκαν, μεταξύ άλλων, οι διαδικασίες και διατυπώσεις για την εγγραφή σε μητρώο του περιστασιακά πιστοποιημένου αποστολέα και του περιστασιακά πιστοποιημένου παραλήπτη, σε περίπτωση που τα εν λόγω πρόσωπα αποστέλλουν ή παραλαμβάνουν, αντίστοιχα, περιστασιακά, προϊόντα υποκείμενα σε Ε.Φ.Κ., τα οποία έχουν φορολογηθεί στο κ-μ αποστολής και διακινούνται προς άλλο κ-μ, με τις διατυπώσεις του ηλεκτρονικού απλουστευμένου διοικητικού εγγράφου (e-ΑΔΕ).

4. Με την υπό στοιχεία 0.3007/14-02-2023 οδηγία και ειδικότερα με το παράρτημα αυτής δόθηκαν περαιτέρω οδηγίες, σχετικά με τη διαδικασία αποστολής και παραλαβής προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ., τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση, μέχρι την θέση σε πλήρη παραγωγική λειτουργία του μηχανογραφικού συστήματος που απαιτείται για την ηλεκτρονική υποβολή του ηλεκτρονικού απλουστευμένου διοικητικού εγγράφου (e-ΑΔΕ) και των σχετικών με αυτό ηλεκτρονικών μηνυμάτων, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet.

5. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 71 του ν.2960/2001 (Α’265), άρθρο που αποτελεί ενσωμάτωση του άρθρου 48 της ανωτέρω οδηγίας (ΕΕ) 2020/262, οι μικροί οινοπαραγωγοί που παράγουν. κατά μέσο όρο κάτω των χιλίων εκατόλιτρων (1000 ΚΙ) οίνου, ανά αμπελουργική περίοδο, βάσει της μέσης ετήσιας παραγωγής για τουλάχιστον τρεις (3) συνεχόμενες αμπελουργικές περιόδους, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/273 της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2017 (L58) απαλλάσσονται από τις σχετικές με τη διακίνηση και τον έλεγχο υποχρεώσεις που προβλέπονται στο Τμήμα Β του Κεφαλαίου Α’ και το Τμήμα Β του Κεφαλαίου Γ του Τρίτου Μέρους του ν.2960/2001.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 2 του ως άνω άρθρου 71, όταν οι μικροί οινοπαραγωγοί πραγματοποιούν οι ίδιοι ενδοενωσιακές συναλλαγές ενημερώνουν τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές και συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον ανωτέρω κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2018/273 της Επιτροπής.

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου αυτού, όταν οι μικροί οινοπαραγωγοί απαλλάσσονται από τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα ο παραλήπτης ενημερώνει, μέσω του εγγράφου που απαιτείται στον ανωτέρω κανονισμό ή με αναφορά σε αυτό τις αρμόδιες αρχές του κ-μ προορισμού, για τις παραδόσεις οίνου που έχουν παραληφθεί.

Κατόπιν των ανωτέρω, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

α) οι μικροί οινοπαραγωγοί, όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 71 του ν.2960/2001, οι οποίοι δεν διαθέτουν φορολογική αποθήκη, εξακολουθούν να μπορούν να αποστέλλουν τα προϊόντα τους σε άλλα κ-μ, με τις διατυπώσεις του καν. (ΕΕ) 2018/273 της επιτροπής, χωρίς να απαιτείται κάποιου είδους αδειοδότηση από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, παρά μόνο σχετική ενημέρωση αυτών, σύμφωνα με την παρ. 2 του ως άνω άρθρου 71.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:

• για την αποστολή των προϊόντων των μικρών οινοπαραγωγών σε άλλα κ-μ εξακολουθεί να έχει εφαρμογή η χρήση του πιστοποιητικού αμπελοοινικού τομέα του καν. (ΕΕ) 2018/273, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή και καταχωρείται από αυτή στο υποσύστημα Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet (Διαχείριση Προϊόντων ΕΦΚ – Λοιπά Παραστατικά – Δημιουργία ΑΣΔΕ με την επιλογή τύπου εγγράφου «Συνοδ. Έγγραφο ΚΑΝ(ΕΚ) 884/2001» ως εξερχόμενο έγγραφο).

• ανάλογη υποχρέωση ενημέρωσης και υποβολής αντιγράφου του ως άνω πιστοποιητικού εξακολουθεί να έχει και ο παραλήπτης προϊόντων από μικρούς οινοπαραγωγούς στη χώρα μας, το οποίο, επίσης, καταχωρείται στο υποσύστημα Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet (Διαχείριση Προϊόντων ΕΦΚ – Λοιπά Παραστατικά – Δημιουργία ΑΣΔΕ με την επιλογή τύπου εγγράφου «Συνοδ. Έγγραφο ΚΑΝ(ΕΚ) 884/2001» ως εισερχόμενο έγγραφο).

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που οι μικροί οινοπαραγωγοί, για δικούς τους εμπορικούς λόγους, επιθυμούν να αποστείλουν τα προϊόντα τους, με τις διατυπώσεις του ηλεκτρονικού απλουστευμένου διοικητικού εγγράφου (e-ΑΔΕ) απαιτείται να εγγραφούν στο οικείο Μητρώο, ως Πιστοποιημένοι ή Περιστασιακά Πιστοποιημένοι Αποστολείς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία Α.1014/9-02-2023 (Β’700) απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ και στην υπό στοιχεία Α.1013/2023 Α.Υ.Ο. (Β’701), αντίστοιχα και οι παραλήπτες των προϊόντων αυτών θα πρέπει, ομοίως, να έχουν εγγραφεί στα μητρώα του κ-μ προορισμού, ως Πιστοποιημένοι Παραλήπτες ή Περιστασιακά Πιστοποιημένοι Παραλήπτες, αντιστοίχως.

β) Οι οινοπαραγωγοί, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην έννοια των μικρών οινοπαραγωγών, όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 71 του ν.2960/2001 και δε διαθέτουν φορολογική αποθήκη, για την αποστολή των προϊόντων τους σε άλλα κ-μ, οφείλουν να λάβουν άδεια Πιστοποιημένου ή Περιστασιακά Πιστοποιημένου Αποστολέα και να υποβάλουν στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές ηλεκτρονικό απλουστευμένο διοικητικό έγγραφο (e-ΑΔΕ).

γ) Οι οινοπαραγωγοί, οι οποίοι διαθέτουν φορολογική αποθήκη εξακολουθούν να αποστέλλουν τα προϊόντα τους σε άλλο κ-μ, υπό καθεστώς αναστολής [(ήτοι με τις διατυπώσεις του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου (e-ΔΕ)] προς άλλη φορολογική αποθήκη, εγγεγραμμένο παραλήπτη ή περιστασιακά εγγεγραμμένο παραλήπτη και μόνο σε περίπτωση που έχουν θέσει σε ανάλωση τα προϊόντα τους (ήτοι τα προϊόντα τους έχουν εξέλθει από τη φορολογική αποθήκη) θα πρέπει να τα αποστέλλουν, με τις διατυπώσεις του ηλεκτρονικού απλουστευμένου διοικητικού εγγράφου (e-ΑΔΕ).

δ) Τέλος, επισημαίνεται ότι η εξαγωγή των προϊόντων των οινοπαραγωγών, οι οποίοι δεν διαθέτουν φορολογική αποθήκη πραγματοποιείται, αποκλειστικά, με τις διατυπώσεις και διαδικασίες που προβλέπονται για την εξαγωγή προϊόντων προς τρίτες χώρες.

Προέλευση άρθρου: https://www.agro24.gr

Recommended Posts