Με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ καθορίζεται η διαδικασία πληρωμής των ομάδων και οργανώσεων παραγωγών του συστάθηκαν βάσει του σχετικού μέτρου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

 

Η διαδικασία εφαρμόζεται στο σύνολο των ενταγμένων πράξεων και σε κάθε αίτηση μερικής και τελικής πληρωμής στο πλαίσιο του Μέτρου 9 που αφορά την «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών», είναι επαναλαμβανόμενη και αρχίζει μετά την ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, λήγει δε με την οικονομική εκκαθάρισή της.

Σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η χρηματοδότηση αφορά στην καταβολή της συγχρηματοδοτούμενης οικονομικής ενίσχυσης (εθνικοί και ενωσιακοί πόροι) από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Σκοπός της διαδικασίας είναι ο έλεγχος της αιτούμενης προς συγχρηματοδότηση εμπορευθείσας αξίας παραγωγής και η συμφωνία οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της πράξης, βάσει των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο δικαιούχος για την υλοποίηση της πράξης, σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης του και τις νομικές δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτή. Βάσει των στοιχείων αυτών βεβαιώνεται η επιλεξιμότητα των εγκεκριμένων αιτήσεων και για τη φύση, το εύρος και τα όρια της εκτελεσθείσας εργασίας, διασφαλίζοντας τα παρακάτω:

 • τη νομιμότητα και κανονικότητα (οι πληρωμές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους σχετικούς ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες και τις διαθέσιμες πιστώσεις)
 • την πληρότητα των αιτημάτων πληρωμής
 • την πραγματικότητα των πράξεων
 • την ιχνηλασιμότητα του ελέγχου.

Η διαδικασία είναι επαναλαμβανόμενη, αρχίζει μετά την ένταξη της πράξης στο Π.Α.Α. και λήγει με την οικονομική εκκαθάρισή της.

Αιτήσεις πληρωμής από δικαιούχο

Για την έγκριση της εμπορευθείσας αξίας παραγωγής των πράξεων για συγχρηματοδότηση τους από το Π.Α.Α. στο πλαίσιο του Μ9, ο δικαιούχος υποβάλλει ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ τυποποιημένη αίτηση πληρωμής, η οποία λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης από αυτό, έχοντας καταχωρήσει και όλα τα απαιτούμενα παραστατικά . Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης πληρωμής οι δικαιούχοι υποβάλλουν εγγράφως εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 υπογεγραμμένο αντίγραφο της αίτησης πληρωμής όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την ΥΑ του μέτρου. Το έργο της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014- 2020 αφορά:

 • Στη διασφάλιση της διαδικασίας ελέγχου των παραστατικών που συνοδεύουν την αίτηση πληρωμής
 • Στην παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου
 • Στην πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων.

Στην πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις ένταξης πράξεων.

Αιτήσεις μερικής και τελικής πληρωμής

Η οικονομική στήριξη στον δικαιούχο χορηγείται σε ετήσια βάση με τη μορφή στήριξης (κατ΄αποκοπή ενίσχυση) που αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων της ομάδας παραγωγών ή οργάνωσης παραγωγών μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του αιτήματος στήριξης. Ο αριθμός και ο τρόπος πληρωμής των δόσεων καταβάλλεται στο δικαιούχο μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης και την υποβολή σχετικής αίτησης πληρωμής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική ΥΑ.

Διαδικασία Πιστοποίησης και Παραλαβής Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου, Καθορισμός Πληρωτέου Ποσού Οικονομικών Ενισχύσεων

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ πραγματοποιεί τον έλεγχο των αιτήσεων πληρωμής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ του μέτρου που υποβάλλουν οι δικαιούχοι όσον αφορά:

 • Τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης σύμφωνα με τις εθνικές και ενωσιακές διατάξεις.
 • Τα οριζόμενα στην απόφαση ένταξης της πράξης
 • Τις διαδικασίες διοικητικού ελέγχου και επιτόπιας επίσκεψης
 • Τους απαραίτητους διασταυρωτικούς ελέγχους

Ο διοικητικός έλεγχος της αίτησης πληρωμής και η παραλαβή των αιτούμενων επιχειρηματικών σχεδίων γίνεται με τον έλεγχο των παραστατικών και των λοιπών συνοδευτικών εγγράφων της αίτησης πληρωμής καθώς και με επιτόπια επίσκεψη, τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Η ΕΥΕ ΠΑΑ προκειμένου να βεβαιώσει την επιλεξιμότητα λαμβάνει υπόψη τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης σύμφωνα με τις εθνικές και ενωσιακές διατάξεις καθώς και τα αποτελέσματα της διενέργειας διασταυρωτικών ελέγχων με διαθέσιμες βάσεις δεδομένων, όπου απαιτείται. Σημειώνεται ότι, η βεβαίωση εμπορευθείσας αξίας παραγωγής αρμοδίως υπογεγραμμένη από τον ορκωτό ελεγκτή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ελεγκτών της ΕΛΤΕ και η Τεχνική Έκθεση επιχειρηματικού σχεδίου αποτελούν υποχρεωτικώς επισυναπτόμενα δικαιολογητικά στο Π.Σ.Κ.Ε.

Μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου συντάσσει το τυποποιημένο έντυπο ελέγχου και αξιολόγησης της αίτησης πληρωμής που παράγεται από το ΠΣΚΕ.

Η τελευταία σελίδα μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του ανωτέρω ελεγκτή καθώς και την υπογραφή του. Το έντυπο ελέγχου και αξιολόγησης της αίτησης πληρωμής είναι θεωρημένο από τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ.

Αναγνώριση και Εκκαθάριση Ποσού Ενίσχυσης – Δημιουργία φακέλου πληρωμής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ του ΥΠΑΑΤ:

 • Αναγνωρίζει και εκκαθαρίζει το ποσό ενίσχυσης σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου επιλεξιμότητας του αιτήματος πληρωμής.
 • Διαβιβάζει τα αποτελέσματα από το ΠΣΚΕ στο ΟΠΣΑΑ ηλεκτρονικά (web services). Συγκεντρώνει τις αιτήσεις μερικής πληρωμής ή τελικής πληρωμής όπως έχουν διαμορφωθεί και εγκριθεί με το διοικητικό έλεγχο σε κατάλληλες παρτίδες πληρωμής που καταχωρίζει στο ΟΠΣΑΑ. Η καταχώριση όλων των δεδομένων στο Ο.Π.Σ.Α.Α. είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να αποσταλεί ο φάκελος πληρωμής στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιστρέφεται πίσω στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής εξαιτίας αυτής της έλλειψης και μόνο, χωρίς να προβαίνει σε ολοκλήρωση του ελέγχου το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας του ΟΠΕΚΕΠΕ.
 • Δημιουργεί φάκελο πληρωμής ο οποίος περιέχει:
 • Διαβιβαστικό του φακέλου πληρωμής προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ
 • Τη Συγκεντρωτική Κατάσταση Ελέγχου , αρμοδίως υπογεγραμμένη και σφραγισμένη,
 • Τη Κατάσταση Πληρωμής Υποχρεώσεων αρμοδίως υπογεγραμμένη και σφραγισμένη,
 • Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα του δικαιούχου για είσπραξη χρημάτων. (Σε περίπτωση που υπάρχει όρος παρακράτησης, η φορολογική ενημερότητα συνοδεύεται απαραιτήτως και από την Ταυτότητα οφειλής και τη δήλωση του δικαιούχου)
 • Ο φάκελος πληρωμής διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας/Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με ένδειξη μερικής ή τελικής πληρωμής.
 • Ο φάκελος πληρωμής, διαβιβάζεται μέσω συστημένης αλληλογραφίας ή courier σε διπλούς φακέλους, εκ των οποίων:
 • Ο εσωτερικός φάκελος αλληλογραφίας αναγράφει τον αποστολέα και τον τελικό παραλήπτη και επίσης φέρει σήμανση ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ στην κορυφή του
 • Ο εξωτερικός φάκελος αλληλογραφίας αναγράφει τον αποστολέα, τον τελικό παραλήπτη, το μέτρο και το υπομέτρο χωρίς να φέρει καμία σήμανση διαβάθμισης.

Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης

Το τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας επιβεβαιώνει την πληρότητα και νομιμότητα του αιτήματος με βάση τη Λίστα Ελέγχου Εποπτείας Πληρωμής (Υπόδειγμα Υ_6) η οποία υπογράφεται από τον υπάλληλο που είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια του εποπτικού ελέγχου και εγκρίνεται ως προς την πληρότητα και επάρκεια τεκμηρίωσής της από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος.

Στη συνέχεια επιβεβαιώνεται στο Ο.Π.Σ.Α.Α. το συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών του αιτήματος πληρωμής και εγκρίνεται η παρτίδα.

Τέλος, προωθείται το αίτημα στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων - Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών Τρίτων για την πραγματοποίηση της πληρωμής και την πίστωση του ποσού της πληρωμής στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Recommended Posts