Προκειμένου φετινές οι φορολογικές δηλώσεις αγροτικών συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών αγροτών να εκκαθαρισθούν με τον συντελεστή 10%, λαμβάνεται υπόψη η κατηγορία και το είδος επιχείρησης, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στο Μητρώο της ΔΟΥ. Όμως, απαραίτητη είναι η επιλογή, στο αντίστοιχο πεδίο του εντύπου Ν, ότι υπάγονται στην παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013 και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 ή στο Μητρώο Οργανώσεων Παραγωγών και Ομάδων δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 της υπ’ αρ. 397/18235/16.2.2017 απόφασης (Β’ 601).

 

Τα παραπάνω αναφέρονται, μεταξύ άλλων, σε επικαιροποιημένο ενημερωτικό σημείωμα της Ανεξάρτητής Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την μορφή ερωτήσεων απαντήσεων, σχετικά με την συμπλήρωση του εντύπου Ν των φορολογικών δηλώσεων αγροτικών συνεταιρισμών και άλλων νομικών προσώπων.

Ολόκληρο το επικαιροποιημένο σημείωμα για την συμπλήρωση του εντύπου Ν

Recommended Posts