Δικαιούχοι, διαδικασία, χρονική διάρκεια και περιεχόμενο της αίτησης για τη λήψη της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση σχετικά με τον καθορισμό του χρόνου έναρξης της ενίσχυσης του άρθρου 113 ν. 4926/2022, της διάρκεια, του πεδίου εφαρμογής, των αρμοδιοτήτων του οργάνου υλοποίησης, του είδους των ζωοτροφών, των κριτηρίων ένταξης των δικαιούχων της ενίσχυσης, του ανώτατου ορίου, των παραμέτρων και του τρόπου υπολογισμού της ενίσχυσης, των όρων και των δικαιολογητικών χορήγησης της ενίσχυσης, της διαδικασίας πληρωμής των δικαιούχων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.
Αναλυτικά :

Σκοπός

1. Σε συνέχεια του άρθρου 113 του ν. 4926/2022 (Α’ 82), παρέχεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση, εφάπαξ καταβληθησόμενη, για την αντιστάθμιση μέρους της διαπιστωμένης αύξησης του κόστους της προμήθειας ζωοτροφών και αφενός σε εκπλήρωση των ειδικών αναπτυξιακών στόχων δημόσιας πολιτικής που έχουν τεθεί στην Εθνική Στρατηγική για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στον Νησιωτικό Χώρο ως αυτή έχει αποτυπωθεί στον ν. 4770/2021 (Α’ 15) και στον ν. 4832/2021 (Α’ 172), αφετέρου σε εναρμόνιση των στόχων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τις διεθνείς δυσμενείς εξελίξεις του πολέμου στην Ουκρανία και τη συνακόλουθη ενεργειακή κρίση, των οποίων οι δυσμενείς συνέπειες συνεχίζουν να είναι υπαρκτές και να επηρεάζουν τον υπό ενίσχυση κλάδο των κτηνοτρόφων κατά το έτος 2023.

2. Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός ειδικότερα του χρόνου έναρξης, της διάρκειας, των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη λειτουργία του ειδικού πληροφοριακού συστήματος της παρ. 2 του άρθρου 113 ν. 4926/2022, του πεδίου εφαρμογής, των αρμοδιοτήτων του οργάνου υλοποίησης, του είδους των ζωοτροφών, των κριτηρίων ένταξης των δικαιούχων της ενίσχυσης, του ανώτατου ορίου, των παραμέτρων και του τρόπου υπολογισμού της ενίσχυσης, των όρων και των δικαιολογητικών χορήγησης της ενίσχυσης, της διαδικασίας πληρωμής των δικαιούχων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.

Δικαιούχοι, διαδικασία, χρονική διάρκεια και περιεχόμενο της αίτησης για τη λήψη της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης

1. Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος, κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφους, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμoύ Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, εφεξής «ΟΠΕΚΕΠΕ», όπως αυτά ίσχυαν την 31.12.2021, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι μέχρι την ίδια ως άνω αναφερόμενη ημερομηνία ως «επαγγελματίες αγρότες», στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, το οποίο τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

2. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι κατ’ επάγγελμα κτηνοτρόφοι, οι οποίοι έχουν έδρα στις νησιωτικές περιοχές που αποτελούν πεδίο εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στον Νησιωτικό Χώρο της ως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 1α-β του ν. 4832/2021, εξαιρουμένου του εδαφίου γ και με είδος ζωικού κεφαλαίου τα αιγοπρόβατα.

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει ο δικαιούχος την οικονομική ενίσχυση είναι να υποβάλει αίτηση στην ειδική εφαρμογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) που δημιουργείται από την ανώνυμη εταιρία του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.», εφεξής «ΕΔΥΤΕ», σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εφεξής «ΑΑΔΕ» και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η έναρξη της λειτουργίας της εφαρμογής θα πραγματοποιηθεί εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας. Οι υποβολές των αιτήσεων για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης πραγματοποιούνται έως δύο (2) μήνες από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής με δυνατότητα παράτασης.

4. Ο αιτών, αφότου αυθεντικοποιηθεί με τους προσωπικούς κωδικούς του – διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020(Α’ 184) και αναγνωριστεί ως δικαιούχος, εισέρχεται στην εφαρμογή και αιτείται τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης.

5. Ο δικαιούχος καλείται να επιβεβαιώσει την αλήθεια και ορθότητα των στοιχείων τα οποία αντλούνται αυτόματα με τη μορφή web services από την Α.Α.Δ.Ε., ήτοι το Α.Φ.Μ., το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και τα στοιχεία του καταλόγου που έχει αποσταλεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήτοι τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό του τηλεφώνου, τον αριθμό του ζωικού του κεφαλαίου ως προς τα αιγοπρόβατα, την έδρα του και το λογαριασμό συνεργασίας του δικαιούχου με τον ΟΠΕΚΕΠΕ (IBAN). Τα παραπάνω στοιχεία εμφανίζονται προσυμπληρωμένα και χωρίς δικαίωμα επεξεργασίας. Επιπλέον καλείται να δηλώσει υπεύθυνα ότι έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται τους όρους λήψης της οικονομικής ενίσχυσης, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 113 του ν. 4926/2022 και στην παρούσα, να παράσχει τη συναίνεσή του για τη μεταβίβαση όλων των ανωτέρω στοιχείων στην ΕΔΥΤΕ για την επεξεργασία της αίτησής του, τον υπολογισμό και την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, καθώς και να δηλώσει ότι κατά τα δύο προηγούμενα έτη και κατά το τρέχον έτος οι ενισχύσεις που έχει λάβει δεν υπερβαίνουν το όριο που θέτει ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1408/2013.

6. Εφόσον υποβληθεί το αίτημα οριστικά η κατάσταση της αίτησης εμφαίνεται στην πλατφόρμα «Υποβληθείσα». Όσο η προθεσμία της παρ. 1 του παρόντος είναι σε ισχύ, ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να τη διαγράψει και να την επανυποβάλει, αν κι εφόσον το επιθυμεί. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου η πλατφόρμα κλειδώνει και δεν υπάρχει δυνατότητα διαγραφής της αίτησης και επανυποβολής.

Τρόπος υπολογισμού της οικονομικής ενίσχυσης

1. Το κατ’ αποκοπή ποσό της ενίσχυσης ανά δικαιούχο στην Κρήτη και στα λοιπά νησιά υπολογίζεται με βάση των αριθμό του ζωικού κεφαλαίου εκάστου δικαιούχου ως εξής:

ΚΡΗΤΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ)    ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

1-100                                                                                                 250,00
101-200                                                                                             500,00
201-300                                                                                             650,00
301-500                                                                                             800,00
>501                                                                                                  900,00

ΛΟΙΠΑ ΝΗΣΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ)    ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ
1-100                                                                                                300,00
101-200                                                                                            550,00
201-300                                                                                            700,00
301-500                                                                                            850,00
>501                                                                                                 950,00
2. Το ως άνω ποσό της οικονομικής ενίσχυσης είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

3. Το ποσό της ενίσχυσης και ο καταμερισμός ανά δικαιούχο υπολογίζεται από την ΕΔΥΤΕ, με βάση τα δεδομένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αυτά ίσχυαν την 31.12.2021 και τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης και ενημέρωση δικαιούχων

1. Ο κατάλογος των δικαιούχων με το ποσό ενίσχυσης που αντιστοιχεί στον κάθε δικαιούχο, ο οποίος δημιουργείται μετά την παρέλευση της τελικής προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων, αποτελεί το δικαιολογητικό για την έκδοση εντολής πληρωμής και την εκκαθάριση της δαπάνης. Η ανωτέρω διαδικασία θα πραγματοποιηθεί άπαξ.

2. Η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής άπαξ, μέσω της διαδικτυακής πύλης e-ΠΔΕ, από την ΣΑΝΑ 333του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης πραγματοποιείται στο λογαριασμό συνεργασίας του δικαιούχου με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εφεξής ο «Λογαριασμός». Η μεταφορά του ποσού γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Π.Δ.Ε. με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται με ευθύνη των αρμόδιων οικονομικών υπηρεσιών μέσω της έκδοσης εντολών πληρωμής, μετά από έλεγχο των οριστικών και πλήρων δικαιολογητικών, ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης.

3. Κατόπιν της διενέργειας των πληρωμών των ενισχύσεων η ΕΔΥΤΕ αποστέλλει αυτοματοποιημένο μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικαιούχου που έχει δηλωθεί στην αίτηση για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης, με το ποσό της ενίσχυσης του.

Recommended Posts