Αγοράζοντας ένα τρακτέρ, ο αγρότης δεν θα φέρνει στο κτήµα του µόνο το µηχάνηµα αλλά ουσιαστικά θα έχει αποκτήσει παράλληλα τεχνογνωσία σποράς, φροντίδας, συγκοµιδής και εµπορικής

διάθεσης των προϊόντων του. ∆ηλαδή, εξατοµικευµένες λύσεις σε συνεργασία µε ένα ολόκληρο οικοσύστηµα εταιρειών που θα βελτιστοποιούν τον κατάλογο µε τα ετήσια καλλιεργητικά κόστη που έχει στα χέρια του αγρότης.

Αυτό είναι το νέο παραγωγικό µοντέλο στην αγορά αγροτικών µηχανηµάτων όπως το παρουσίασε η John Deereανακοινώνοντας τη στρατηγική «Deere Smart Industrial». Αρχικός στόχος είναι η εξυπηρέτηση αγροτών που απασχολούνται µε καλλιέργειες όπως καλαµπόκι, σιτηρά, βαµβάκι και υψηλής αξίας καλλιέργειες (π.χ κηπευτικά) αλλά και κτηνοτρόφοι γαλακτοπαραγωγής.

«Οι πελάτες δεν θα αγοράζουν πλέον ανεξάρτητες λύσεις. Θα παίρνουν ολοκληρωµένες λύσεις και θα επωφελούνται από µια ισχυρότερη συνεργασία µε εξωτερικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε φυτοπροστασία, συµβουλευτική, λύσεις λογισµικού κ.λπ. Περισσότεροι από 160 από αυτούς τους παρόχους είναι ήδη συνδεδεµένοι στο Κέντρο Επιχειρήσεων του John Deere», ανέφερε συγκεκριµένα στην παρουσίαση της νέας στρατηγικής ο Mark von Pentz, πρόεδρος του Τµήµατος Γεωργίας της John Deere. «Οι πελάτες µπορούν να µειώσουν σηµαντικά το κόστος τους, επειδή η απόσβεση των µηχανηµάτων και µόνο αντιπροσωπεύει µόνο το 10 έως 20% του συνολικού κόστους παραγωγής. Αντιµετωπίζοντας επίσης το άλλο 80 έως 90%, το δυναµικό εξοικονόµησης κόστους για λίπανση, φυτοπροστασία κ.λπ. είναι πολύ υψηλότερο» πρόσθεσε.

Για να διασφαλιστούν τα παραπάνω, η John Deere λέει ότι θα βασιστεί σε τρεις καθοριστικούς πυλώνες. Αρχικά θα επικεντρωθεί στα συστήµατα παραγωγής τα οποία στο εξής θα εστιάσουν στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών και στο πώς εκείνοι εργάζονται, ανάλογα τη θέση του καθένα, για να µπορεί να ευθυγραµµίσει τις επενδύσεις της µε τα προϊόντα και τις λύσεις που θα προσφέρει σε αυτούς.

Προσαρµοσµένο στο νέο όραµα θα είναι και το τµήµα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, µε ένα πακέτο τεχνολογικών λύσεων όπως ειδικά λογισµικά, συστήµατα συνδεσιµότητας και πλατφόρµες, που θα «ξεκλειδώσουν» την αξία της καλλιέργειας και θα αυτοµατοποιήσουν πολλές από τις εργασίες εντός του πεδίου.

Διαβάστε τη συνέχεια το άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts